Ordförklaringar till noterad musik

Här förklaras några av de viktigaste fackuttrycken som används för noterad musik. Engelsk motsvarighet anges inom parentes.

Arrangemang

(arrangement)
Musikverk eller del av ett sådant, överflyttat till annan besättning än den ursprungliga; kan även avse en förenklad version av ett verk för samma besättning. Se även Omarbetning.

Autograf

(autograph, holograph)
Handskrift egenhändigt skriven av det manifesterade verkets skapare.

Besättning

(medium of performance)
De röster och/eller instrument med vilka ett musikverk är avsett att framföras.

Dirigentstämma

(condensed score)
Partitur till ett orkester- eller blåsorkesterverk reducerat till två, tre eller fyra notsystem.

Editionsnummer

(publisher’s number)
Ett nummer, tilldelat av förläggaren, som uppträder på titelsidan, omslaget och/eller första notsidan i ett musiktryck, men inte på varje notsida. Numret kan inbegripa initialer eller annan förkortning eller utskriven förlagsbeteckning (t.ex. Edition Peters Nr. 8444). Se även Plåtnummer.

Fickpartitur

Se Studiepartitur.

Klaverutdrag

(piano score, vocal score)
Manifestation som återger alla vokalstämmor i ett verk i partiturform med orkestersatsen arrangerad för tangentinstrument; även arrangemang av orkestersatsen i instrumentalkonserter och dylikt för tangentinstrument med solostämman(-orna) noterad(e) på eget(egna) notsystem.

Körpartitur

(chorus score)
Manifestation av ett vokalverk som uteslutande upptar verkets körstämmor i partiturform.
Se även Klaverutdrag.

Libretto

(libretto)
Texten till sceniska musikverk. Se även Text.

Musikalier

(music)
Äldre term för noterad musik i tryck (musiktryck) eller handskrift (musikhandskrift).

Omarbetning

(adaption)
Ett självständigt musikverk som utgör en väsentlig förändring av ett annat verk (t.ex. en fri transkription), eller som parafraserar delar av olika verk eller en kompositörs personstil, eller som endast har sin utgångspunkti ett annat verk (t.ex. variationer över ett tema).
Se även Arrangemang.

Particell

(short score)
Manifestation av ett kompositionsutkast (partiturskiss) där kompositören noterat verkets huvuddrag på ett fåtal notsystem. Utgör till skillnad från Dirigentstämma och Klaverutdrag ett förstadium till ett fullständigt partitur.

Partitur

(score, full score)
Manifestation där stämmorna i ett musikverk är noterade på parallella notsystem under varandra, så att de kan avläsas samtidigt. Används i svenskt språkbruk inte om solosånger för en röst med ackompanjemang av ett instrument, och inte heller om flerstämmig vokalmusik noterad på två notsystem som i koraler (close score). Se även Dirigentstämma, Klaverutdrag, Körpartitur, Particell, Partitur/pianostämma, Pianodirektion, Spelpartitur, Studiepartitur, Stämma, Violindirektion.

Partitur/pianostämma, partitur/orgelstämma etc.

(score)
Manifestation i partiturform av ett kammarmusikverk med tangentinstrument, avsedd att användas av pianisten (etc.), och där de övriga stämmorna är återgivna ovanför pianostämman, vanligen med mindre noter.

Pasticcio

(pasticcio)
Musikverk under 1700-talet, speciellt opera, med musik av eller från flera kompositörer.

Pianodirektion, violindirektion etc.

(piano [violin etc.] conductor part)
Manifestation av en stämma för ett instrument i ett ensembleverk, med inprickningar av andra instrument. Manifestationen är avsedd att användas av den som spelar instrumentet och samtidigt leder ensemblen.

Plåtnummer

(plate number)
Ett nummer tilldelat av förläggaren som uppträder, vanligen nederst, på varje notsida i ett musiktryck, men kan utöver det även förekomma på titelsidan. Numret kan inbegripa initialer etc.
Se även Editionsnummer.

Rubriktitel

(caption title)
Titel placerad som rubrik på textens (för noterad musik nottextens) första sida. Används som huvudtitel då andra källor saknas.

Spelpartitur

(playing score)
Manifestation i partiturform avsett att användas för framförande av ensembleverk där separata stämmor inte utges.

Studiepartitur

(miniature score, study score)
Manifestation i partiturform, vanligen men inte nödvändigtvis i litetformat, som inte i första hand är avsett att användas vid framföranden.

Stämma

(part)
Musiken för ett av de medverkande instrumenten eller rösterna i ett musikverk. Även manifestationen av en sådan stämma, avsedd att användas av exekutören.

Sättning

(voice range)
Röstläge för sånger, romanser och lieder. För att ett verk lättare ska kunna framföras av olika sångare, ges det ofta ut i två eller flera sättningar i olika tonarter. Beteckningarna är vanligen könsneutrala: hög röst/sättning (high voice/hohe Stimme), mellansättning (middle voice/mittlere Stimme), och låg röst/sättning (low voice/tiefe Stimme); men även sopran, tenor osv. kan förekomma.

Tematisk förteckning

(thematic index)
Förteckning över en verkgrupp, t.ex. en kompositörs verk, vanligen ordnad kronologiskt eller systematiskt, med början av varje verk (eller varje del av ett större verk) återgiven i noter.

Text

(text)
Orden till ett vokalmusikverk. Se även Libretto.

Transkription

(transcription)
Överföring från ett notationssätt till ett annat, t.ex. från tabulatur till vanlig notskrift, eller från inspelad till noterad musik. Se i övrigt Arrangemang, Omarbetning.

Violindirektion

(violin conductor part)
Se Pianodirektion.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-12
Publicerad:
2024-03-08