Instans - Noterad musik

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Systemteknisk anmärkning / Systemteknisk anmärkning / Benämning:
FT preliminär

Föredragen källa

Använd i första hand titelsidan som föredragen källa för noterad musik, enligt RDA 2.2.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om det inte finns någon titelsida eller titelblad är den föredragna källan den första av följande som bär en titel:

 • omslag, eller löst skyddsomslag utgivet med manifestationen
 • de uppgifter som står ovanför nottexten på den första notsidan i resursen (”rubrik”, ”rubriktitel”)
 • kolofon

Om ingen av dessa källor bär en titel, välj en annan källa där titeln finns. Om det finns fler än en, välj en där informationen är formellt presenterad.

För samlingsverk som saknar gemensam titelsida behandlas de ingående verkens titelsidor som en gemensam titelsida för manifestationen, enligt RDA 2.1.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Instanstyp

För noterad musik i tryck eller manuskript är instanstypen "Tryck" respektive "Handskrift". För digitalt utgiven musik är instanstypen ”Elektronisk”.

Identifikator för manifestationen

Kärnelement

Ange ISMN (Internationellt standardmusiknummer) för noterad musik enligt RDA 2.15.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. ISMN skrivs utan bindestreck. Ange även ISBN om det finns.

Ange plåtnummer enligt RDA 2.15.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Plåtnumret står längst ner på varje notsida.

Ange editionsnummer enligt RDA 2.15.2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Editionsnumret står vanligen på omslaget, titelsidan, eller första notsidan. Ange även förlaget om uppgiften står i nära anslutning till editionsnumret.

Librispraxis: Plåt- och editionsnummer är obligatoriska. Ange alltid både plåt- och editionsnummer, även om de är identiska.

Utelämna ”Nr”, ”No.” etc. i editions- och plåtnummer. Skriv i övrigt som det står, utan förkortningar. Följ teckengrupperingen: 12345, 12 345, 123 45 och 12.345 är fyra helt olika nummer.

Ett undantag är då numret inleds med förlagets initialer eller dylikt. I dessa fall skiljs initialerna från numret med mellanslag, oavsett vad som står i manifestationen, till exempel:

 • D. 15 394 (ej D.15 394 eller D15 394)
 • A. 12345 Z. (ej A.12345Z. eller A.12345 Z.)

Om källan däremot har bindestreck följs den: G-1234.

Bokstäver som avslutar numret betecknar oftast format (till exempel ”p” för partitur, ”a” och ”b” för partitur respektive stämmor) och då följs källan: 1234a, 1234b eller 1234 a, 1234 b.

Exempel 1:
Identifikator / ISMN / Värde:
9791123489889

Exempel 2:
Identifikator / Plåtnummer / Värde:
P.W.M. 5362

Exempel 3:
Identifikator / Editionsnummer / Värde:
3905c

Exempel 4:
Identifikator / Editionsnummer / Agent / Organisation / Namn: Edition Peters

Fler än en identifikator

Flera giltiga identifikatorer av samma typ

Ange samtliga identifikatorer för noterad musik.

Librispraxis: Har manifestationen flera plåt- eller editionsnummer i följd, ange första och sista numret, avskilda med ’-’. Har manifestationen fler än tre separata plåt- eller editionsnummer, ange första och sista numret, avskilda med ’/’.

Exempel 1:
Identifikator / Editionsnummer / Värde:
BSS 46860
Identifikator / Editionsnummer / Värde: RSA 1044
Ange två eller tre nummer i repeterade egenskaper.

Exempel 2:
Identifikator / Plåtnummer / Värde:
B. & H. 8797-8806
Ange endast första och sista numren ur en sammanhängande följd.

Exempel 3:
Identifikator / Editionsnummer / Värde:
6201/9935
Ange endast det första och sista av flera separata nummer.

Bestämningar

Om manifestationen endast har en identifikator, ange bestämning om det är viktigt för identifikation.

Identifikator / Editionsnummer / Värde: HN 26
Identifikator / Editionsnummer / Särskiljande tillägg: Broschiert
Särskiljande tillägg finns inte med som standard i mallen Noterad musik, utan måste läggas till manuellt.

Utgivningssätt

Obligatoriskt

För noterad musik, välj Monografisk resurs.

Medietyp

Obligatoriskt

För noterad musik i tryck eller manuskript är medietypen "omedierad". För digitalt utgiven musik är medietypen ”dator”.

Exempel 1. Noterad musik i tryck eller manuskript:
Medietyp:
omedierad [länka]

Exempel 2. Noterad musik, digitalt utgiven:
Medietyp:
dator [länka]

Bärartyp

Obligatoriskt

För noterad musik i tryck eller manuskript är bärartypen "volym". För digitalt utgiven musik är bärartypen ”onlineresurs”.

Exempel 1. Noterad musik i tryck eller manuskript:
Bärartyp:
volym [länka]

Exempel 2. Noterad musik, digitalt utgiven:
Bärartyp:
onlineresurs [länka] – Onlineutgåva [länka] – Onlineresurs [länka]
Länka till "onlineresurs". Länka även till MARC21-termerna ”Onlineutgåva” och ”Onlineresurs”.

Titel

Kärnelement

Om uppgifterna hämtas från den första notsidan, gör anmärkning om rubriktitel enligt RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Huvudtitel

Titlar för noterad musik behandlas olika beroende på om de är pregnanta eller icke-pregnanta, se RDA 2.3.2.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Pregnanta titlar

En pregnant titel för noterad musik består av ett verknamn som inte är en benämning på en typ av komposition (det vill säga inte en form/genre). Ange pregnant titel i Huvudtitel.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Sah den Vögeln

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Götterdämmerung

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Honeysuckle rose

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Majnattsröster

För pregnanta titlar anges typ av komposition (form eller genre), besättning, tonart, kompositionstid och nummer i Övrig titelinformation. För exempel, se Element för pregnanta titlar angivna i Övrig titelinformation nedan.

Icke-pregnanta titlar

En icke-pregnant titel för noterad musik består endast av:

a) namnet eller namnen på en eller flera typer av komposition (form/genre)

eller

b) namnet eller namnen på en eller flera typer av komposition (form/genre) och en eller flera av följande:

 1. besättning
 2. tonart
 3. kompositionstid
 4. nummer

Ange samtliga element i en icke-pregnant titel i Huvudtitel (i den ordning som de förekommer i källan), se RDA 2.3.2.8.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Hämta godkända typer av komposition från listan över form-/genrebenämningar för musik, se Form/genre hos Musik- och teaterbiblioteket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Preludio et fughetta pour piano, violon et violoncelle op. 68

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Mässa för solo, blandad kör, orgel och violin

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Pièce pour grand orgue (1854)

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Sonata for two pianos and percussion

Exempel 5:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Serenad för blåskvintett, pukor och stråkar, 1985

Konstruerade titlar för musik

Om manifestationen saknar titel, och en titel inte kan beläggas i de källor som anges i RDA 2.2.4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., konstruera en titel och ange den enligt RDA 2.3.2.11.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inkludera besättning, nummer, tonart och/eller annan särskiljande egenskap. Gör en anmärkning om att titeln är konstruerad, se Anmärkning om manifestationen, Anmärkning om titel.

Librispraxis: Om det inte är möjligt att identifiera verket, konstruera en beskrivande titel innehållande typ av komposition (form/genre) och besättning (instrument och/eller röst).

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Sonat för piano i E-dur
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Polska för violin
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Motett för tre stämmor
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Manifestation som saknar samlingstitel

Om en manifestation saknar samlingstitel, ange delarnas huvudtitlar som de förekommer i källan för hela manifestationen, se RDA 2.3.2.9. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Streichquartett in a ("Rosamunde") D 804 - op. 29 ; Streichquartett in c ("Quartett-Satz") D 703
Upphovsuppgift: Franz Schubert ; herausgegeben von Werner Aderhold
Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med samma upphov: Ange samtliga titlar i Huvudtitel med ISBD-interpunktion mellan varje titel.

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Round midnight
Upphovsuppgift: Thelonious Monk. Tempus fugit / Bud Powell. All alone / Mal Waldron
Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med olika upphov: Ange första titeln i Huvudtitel. Ange första titelns upphovsuppgift, och därpå följande titel/titlar tillsammans med tillhörande upphovsuppgift, i Upphovsuppgift med ISBD-interpunktion.

Övrig titelinformation

För allmänna anvisningar om övrig titelinformation, se Manifestation (Instans), Övrig titelinformation.

Element för pregnanta titlar angivna i Övrig titelinformation

Om titeln är pregnant, ange uppgifter om besättning, tonart, kompositionstid och/eller nummer i Övrig titelinformation, se RDA 2.3.4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I tveksamma fall, ange uppgifter om besättning, tonart, kompositionstid och nummer i Huvudtitel.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Bränningar
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: symfonisk bild : op. 19

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Girl on fire
Har titel /Titel / Övrig titelinformation: piano, vocal, guitar

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Phantasie über den Choral "Wachet auf, ruft uns die Stimme"
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Op. 52 No. 2

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Skärgårdsbilder
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: tre klaverstycken : op. 17

Exempel 5:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Four bassoon rags
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: for bassoon and piano : 2004

Andra uppgifter angivna i Övrig titelinformation

Om titelns källa innehåller en uppgift om upphov eller namn på utgivare, distributör etc., och denna uppgift utgör en oskiljaktig del av den övriga titelinformationen, återges den i Övrig titelinformation.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Toys
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: (or the wonderful world of Clara)

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Fyra sånger
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: till dikter av Bruno K. Öijer (1997-98)

Upphovsuppgift

Kärnelement

Exempel 1:
Upphovsuppgift:
af Ellen Sandels

Exempel 2:
Upphovsuppgift:
William Byrd ; transcribed and edited by Alan Brown

Exempel 3:
Upphovsuppgift:
Beethoven ; herausgegeben von Beate Angelika Kraus ; unter Mitarbeit von Bernhard R. Appel ; Koreferat Christine Siegert

Exempel 4:
Upphovsuppgift:
words and music by Per Gessle, Marie Fredriksson and Mats Persson ; edited by Milton Okun

Klargöra roll

För noterad musik tillämpas RDA 2.4.1.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..endast i oklara fall.

Librispraxis: Om kompositören står först i upphovsuppgiften, anses sambandet mellan agent och titel redan klargjort. Inget förtydligande av typ ”[musik av]”, ”[Musik von]” ska anges.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Girl on fire
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: piano, vocal, guitar
Upphovsuppgift: Alicia Keys
Samlingsutgåva med flera verk; Alicia Keys även skapare av samtliga.

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Vagabond heart
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: piano, vocal, guitar
Upphovsuppgift: [performed by] Rod Stewart
Samlingsutgåva med flera verk; de flesta skapade av andra än Rod Stewart.

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Piobaireachd
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: for piano trio (1991)
Upphovsuppgift: Sally Beamish

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel: A collection of ancient piobaireachd or Highland pipe music
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 2
Upphovsuppgift: [collected] by Angus McKay

Ingen agent namngiven i upphovsuppgiften

Ange en upphovsuppgift även om ingen agent är namngiven i uppgiften enligt RDA 2.4.1.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Upphovsuppgift: av medeltida fransk tonsättare

Upplageuppgift

Kärnelement

En upplageuppgift från en källa utanför manifestationen får anges, om den är väsentlig för identifikation eller åtkomst, enligt RDA 2.5.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Upplageuppgifter anges enbart då de gäller för hela resursen enligt RDA 2.5.1.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Upplagebeteckning

För noterad musik räknas sättning (röstläge) och format angivna på manifestationen som upplagebeteckning enligt RDA 2.5.2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppgift om sättning förekommer ofta vid utgåvor av sånger, romanser och lieder. Beteckningarna för sättning är vanligen könsneutrala: hög röst/sättning (high voice/hohe Stimme), mellansättning (middle voice/mittlere Stimme) och låg röst/sättning (low voice/tiefe Stimme). Röstlägen för kör (t.ex. SATB) räknas normalt inte som sättning. Ange sättningen endast om den är en fristående uppgift, det vill säga inte bara en del av huvudtitel eller övrig titelinformation.

Upplageuppgifter anges inte då de bara gäller en del av resursen, så ange till exempel inte ”Partitur” om manifestationen innehåller både partitur och stämmor.

Librispraxis: Ange sättning och format som påföljande upplagebeteckning. Använd ISBD-interpunktion mellan uppgifterna. Ange också sättningen på svenska i en anmärkning. Gör gärna anmärkning om sättning även när det framgår att det finns två eller flera manifestationer som saknar upplagebeteckning och som endast skiljer sig med avseende på sättning.

Upplagespecifik upphovsuppgift

Även upplagespecifik upphovsuppgift anges i egenskapen Upplageuppgift. Använd ISBD-interpunktion mellan uppgifterna.

Exempel 1:
Upplageuppgift:
Full score

Exempel 2:
Upplageuppgift:
Spielpartitur

Exempel 3:
Upplageuppgift:
Ausgabe für tiefe Stimme
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Låg röst

Exempel 4:
Upplageuppgift:
Voix moyenne = Medium voice = Mittlere Stimme
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Mellansättning

Exempel 5:
Upplageuppgift:
Urtext, Klavierauszug

Exempel 6:
Upplageuppgift:
First edition, High voice
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Hög röst

Exempel 7:
Upplageuppgift:
Rev. ed. / by John Morehen

Exempel 8:
Upplageuppgift:
Klaverutdrag / av tonsättaren

Exempel 9:
Upplageuppgift:
Neue, kritisch durchgesehene Ausg. / von L. Benda, Ausg. für hohe Stimme
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Hög röst

Produktionsuppgift

För noterad musik används produktionsuppgift för manuskript.

Produktion / Produktion / Plats / Plats / Benämning: [Sverige]
Produktion / Produktion / Datum: [mellan 1720 och 1758]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Land: Sverige [länka]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1720
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1758
Osäkra uppgifter anges även i egenskapen Huvudsakligt tillgängliggörande.

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Utgivarnamn

Exempel 1:
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning:
Breitkopf & Härtel

Exempel 2:
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning:
Gehrmans Musikförlag AB

Exempel 3:
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Exempel 4:
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning:
Gerard Billaudot Editeur

Utgivningstid

Librispraxis: Ange även copyrightår, om det skiljer sig från utgivningstiden, se Copyrightår.

Uppgift om utgivningstid saknas i manifestationen

Librispraxis: Försök belägga utgivningstid för äldre svenska utgåvor av noterad musik. Använd Helmer, 1969, för listor över äldre plåtnummer med tillhörande utgivningsår från Elkan & Schildknecht, Gehrman, Abraham Hirsch, och Lundquist.

Referenslitteratur för datering:

 • Deutsch, Otto Erich. Musikverlagsnummern : eine Auswahl von 40 datierten Listen 1710-1900. - 2., verb. und 1. deutsche Ausg. Berlin : Merseburger, 1961.
 • Helmer, Axel. ”Något om musikaliedatering ; Litet förläggarlexikon ; Förlagskataloger 1794 - ca 1900 ; Abraham Hirsch : förlagsnummer ; Abraham Lundquist : förlagsnummer ; Elkan & Schildknecht : förlagsnummer ; Gehrman & Co., C. Gehrman : förlagsnummer”. I: Bulletin / Svenskt musikhistoriskt arkiv, 1969, nr 4, s. 6-26.
 • Krummel, Donald W. Guide for dating early published music : a manual of bibliographic practices. Hackensack, N.J. : Boonin, 1974. Särskilt s. 223-225, “Sweden”/ Axel Helmer & Cari Johansson.

Distributionsuppgift

Tillverkningsuppgift

Copyrightår

Librispraxis: Ange alltid copyrightår för noterad musik om det skiljer sig från utgivningstiden. Ange senaste copyrightår.

Exempel 1. Utgivningstid saknas:
Utgivning / Primär utgivning / År:
1921
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1921]
Copyright / Copyright / Datum: ©1921

Exempel 2. Utgivningstid och copyrightår skiljer sig åt:
Utgivning / Primär utgivning / År:
1972
Copyright / Copyright / Datum: ©1956

Serieuppgift

För noterad musik kan det ibland vara svårt att avgöra om en viss uppgift är en serieuppgift. Tidigare bibliografiska poster eller förlagets webbplats kan vara till hjälp.

Exempel 1:
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift:
The complete works. Series I, Keyboard music
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 6.3

Exempel 2:
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift:
Simrock Original Edition

Omfång

Kärnelement

Ange omfång för noterad musik enligt RDA 3.4.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Använd formaten i RDA 7.20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i svensk översättning enligt Librispraxis nedan. Ange normalt inte sidantal för stämmor, dvs. följ undantagen i RDA 3.4.3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Använd aldrig termen ”musiknoter” för utgåvor av noterad musik.

Samtliga nothäften i manifestationen, oavsett format, räknas som ett och samma objekt och anges i Omfång enligt RDA 3.4.3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ett vanligt förekommande exempel är partitur eller klaverutdrag med stämmor. Eventuella övriga ingående material, t.ex. fonogram, anges som medföljande resurser, se Medföljande material.

Librispraxis: Format är obligatoriskt för noterad musik, men utelämnas vid utgåvor av musik för:

 • Endast en röst eller ett instrument (solo)
 • En röst ackompanjerad av ett instrument
 • Flerstämmig vokalmusik noterad på två notsystem

Ange alltså endast sidantal för dessa manifestationer.

För övriga utgåvor, använd i första hand en eller flera termer från följande lista över format:

 • partitur
 • dirigentstämma
 • studiepartitur
 • pianodirektion
 • violindirektion
 • klaverutdrag
 • körpartitur
 • stämma
 • korbok

Om ingen av termerna ovan är lämplig, använd en annan koncis term.

Ange ”klaverutdrag” för utgåvor av noterad vokal- eller instrumentalmusik, där samtliga röster eller soloinstrument återges tillsammans med den ackompanjerande musiken arrangerad för piano (eller annat tangentinstrument). En instans är alltså ett klaverutdrag om den huvudsakligen innehåller sådana arrangemang av hela eller delar av större verk.

Klaverutdrag av operor, musikaler och instrumentalkonserter är vanligt förekommande. Utgåvor av enskilda sånger och arior räknas som klaverutdrag, förutsatt att de är arrangemang, och inte originalverk för röst och tangentinstrument. Även samlingar av t.ex. arior och sånger räknas som klaverutdrag, om merparten av de ingående verken är arrangemang enligt ovan.

Populärmusikutgåvor för röst och piano eller keyboard betraktas dock inte som arrangemang, och räknas inte som klaverutdrag. Utgåvor av verk arrangerade för enbart piano (eller annat tangentinstrument) är inte heller klaverutdrag.

Ange ”körpartitur” för partitur som endast innehåller körstämmorna från verk för t.ex. kör och orkester.

Ange ”klaverutdrag” för partitur med körstämmor ackompanjerade av ett arrangemang av orkestersatsen för piano (eller annat klaverinstrument).

Ange ”partitur” för partitur till verk för kör a cappella.

Ange ”partitur/pianostämma” och liknande uttryck då partiturets pianonoter är satta i större grad än noterna för övriga instrument.

Ange ”spelpartitur” endast då denna eller likvärdig beteckning, t.ex. ”Performance score”, förekommer på manifestationen.

Ange endast antal och inte sidantal för stämmor. För orkestermaterial med stämuppsättning anges endast ”stämmor” utan antal. Om ett orkestermaterial innehåller en eller flera separata stämmor för solisten, anges detta som ”solostämma” (”solostämmor”).

Exempel 1:
Omfång / Omfång / Benämning:
57 sidor

Exempel 2:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 partitur (32 sidor) + 4 stämmor

Exempel 3:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 klaverutdrag (126 sidor)

Exempel 4:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 spelpartitur (14 lösa blad i mapp)

Exempel 5:
Omfång / Omfång / Benämning:
3 stämmor
Stämmor i separata häften.

Exempel 6:
Omfång / Omfång / Benämning:
4 stämmor i 1 volym (8 sidor)
Stämmorna är tryckta efter varandra i samma volym.

Exempel 7:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 partitur/orgelstämma (10 sidor) + 1 stämma

Exempel 8:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 partitur (25 sidor) + 2 solostämmor + stämmor

Mått

Speltid

Ange speltid enligt RDA 7.22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ange speltiden i kodad form enligt formen TTMMSS. Om antalet sekunder inte är kända, ange 00.

Ange även speltiden i en anmärkning. Avrunda till närmaste minut.

Librispraxis: Obligatoriskt element för noter och musikinspelningar när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange den totala speltiden om möjligt, annars speltiden för delarna.

Speltid / Speltid / Värde: 002115
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Speltid: cirka 21 min.
21 min., 15 sek.

Övriga fysiska detaljer

Termen ”musiknoter” används enbart för musiknoter i illustrationer, inte för hela utgåvor av noterad musik. ”Huvudsakligen musiknoter” eller "Enbart musiknoter” kan inte förekomma, eftersom sådana manifestationer katalogiseras som noterad musik.

Termen ”faksimil” används för att ange illustrationer, inte för fullständiga faksimilutgåvor.

Övriga fysiska detaljer: faksimil

Medföljande material

Ange medföljande material, det vill säga bilagor som inte är noterad musik.

Librispraxis: För inspelade ackompanjemang för övningsbruk ange frasen ”Noter med övnings-cd” i en anmärkning.

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 CD
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Noter med övnings-cd typ ”Music minus one”
Inspelade ackompanjemang för övningsbruk är vanliga. Librispraxis för dessa är att ange ovanstående fras i en anmärkning.

Anmärkning

För noterad musik kan anmärkningar göras om aspekter av manifestationen som inte passar in under element som Omfång, Övriga fysiska detaljer och Format för noterad musik.

Anmärkning kan även göras om Relaterad manifestation enligt RDA 27.1.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel 1:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Med ackordanalys och ackordboxar (för gitarr)

Exempel 2:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Reproduktion efter tonsättarens manuskript

Exempel 3:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Faksimil av: Ort : förlag, år

Exempel 4:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Utgiven efter tryck i Musik- och teaterbiblioteket (RISM X 00)

Innehållsförteckning

Ange innehållsförteckning för noterad musik vid behov.

Exempel 1:
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning:
Sonata in G Major, Wq 65/15 ; Sonata in C Major, Wq 65/16 ; Sonata in G Minor, Wq 65/17 ; Sonata in F Major, Wq 65/18 ; Sonata in D Minor, Wq 69 ; Sonata in B-flat Major, Wq 65/20 ; Sonata in F Major, Wq 65/21 ; Sonata in G Major, Wq 65/22 ; Sonata in D Minor, Wq 65/23 ; Sonata in D Minor, Wq 65/24 ; Sonata in A Minor, Wq 65/25 ; Allegretto in G Major (early version of Wq 65/15/i) ; Largo in G Major (early version of Wq 65/15/ii) ; Andante in F Major (early version of Wq 65/18/ii)
Enkel innehållsförteckning utan separata egenskaper för titel och upphov rekommenderas för noterad musik. Texten kan formateras med ISBD-interpunktion, eller klistras in direkt från en webbsida. Komplettera med Verk/Har del om mer ingående information om verken/uttrycken behövs.

Exempel 2:
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning:
Captain Billy : an operetta in one act / Francois Cellier ; words by Harry Greenbank -- Mr. Jericho : an operetta in one act / Ernest Ford ; words by Harry Greenbank

Exempel 3:
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Äolsharpan (Textbörjan: Gyllne öar, blåa sjöar) / [text:] Atterbom -- Zephyr och den gungande flickan (Textbörjan: Du som der svingande gungar i gran) / ord af Dahlgren -- Den gömda spegeln (Textbörjan: Vid fönstret Eva tankfull står) / ord af A-m-e -- Le prisonnier de guerre (Textbörjan: Marie enfin quitte l'ouvrage) / Paroles de Beranger -- Adorateuren (Textbörjan: Samvetsfråga att förtreta) / [text:] Euphrosyne -- Oxfösaren (Textbörjan: Vägen rätt fram) / [text:] Dahlgren -- Min söta man (Textbörjan: Ack min Pelle älskar jag) / ord af Emilie -- Hymens thermometer (Textbörjan: Fast kärleken mig lycklig gjorde) / ord af Euphrosyne -- Ufven och lärkan (Textbörjan: Till lärkan sade ömt herr Uf) / ord af Kjellman Göranson -- Fogelfängaren (Textbörjan: Akta dig mitt vackra barn) / ord af Euphrosyne -- Tusenskönan (Textbörjan: Till skogs en liten fågel flög / [text:] Atterbom
Textbörjan kan anges för vokalmusik. Markera gärna detta genom att skriva ut ”Textbörjan: ”.

Exempel 4:
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning:
Ballader ; Intermezzi / Johannes Brahms -- Années des pèlerinage / Franz Liszt -- Papillons ; Toccata / Robert Schumann
Om utgåvan manifesterar flera verk/uttryck av olika upphovspersoner, kan de samlas ihop, sorteras och särskiljas på detta sätt.

Format för noterad musik

Ange samtliga ingående format för noterad musik enligt RDA 7.20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Librispraxis: Följ Librispraxis i Omfång, men använd enbart termerna i formatlistan, och inte de mer specialiserade "spelpartitur", "partitur/pianostämma", "solostämma" osv.

Exempel 1:
Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning:
studiepartitur
Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod: rda
Ange ”rda” i Källa / Kod.

Exempel 2:
Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning:
partitur
Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod: rda
Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning: stämma
Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod: rda
Ange samtliga ingående format som upprepade egenskaper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-14
Publicerad:
2023-09-15