Musiktryck

Anvisningarna för musiktryck (noterad musik) är med få undantag giltiga även för handskrifter och digitala resurser. Vissa instruktioner är även tillämpliga på musikinspelningar, bl.a. avsnitten om föredragen titel.

Det finns en särskild katalogiseringsmall för handskrifter i Libris, men för musikhandskrifter är det lämpligt att i stället använda mallen för noterad musik. Ändra Instanstyp till Handskrift, ta bort Utgivning och berika sedan från mallen Handskrift för att få med egenskaperna Produktion och Huvudsakligt tillgängliggörande m.m.

Observera att svensk praxis (KBSP) för noterad musik i RDA Toolkit inte är fullständig, och ibland föråldrad. Följ i stället den Librispraxis som anges i dessa anvisningar.

För förklaringar av vanligt förekommande termer för noterad musik, se Ordförklaringar till noterad musik.

Instruktionsfilm - Libris katalogisering

Adminmetadata

Se Adminmetadata i Libris. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Ange om en föredragen titel är preliminär i Systemteknisk anmärkning (se Librispraxis i Föredragen titel för verket).

Libris

 • Systemteknisk anmärkning / Systemteknisk anmärkning / Benämning

MARC21

 • 599 _/_ #a (anmärkning)

Systemteknisk anmärkning / Systemteknisk anmärkning / Benämning:
FT preliminär

Manifestation (Instans)

Föredragen källa

Använd i första hand titelsidan som föredragen källa för noterad musik, enligt RDA 2.2.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om det inte finns någon titelsida/titelblad är den föredragna källan den första av följande som bär en titel:

 • omslag, eller löst skyddsomslag utgivet med manifestationen
 • de uppgifter som står ovanför nottexten på den första notsidan i resursen (”rubrik”, ”rubriktitel”)
 • kolofon

Om ingen av dessa källor bär en titel, välj en annan källa där titeln finns. Om det finns fler än en, välj en där informationen är formellt presenterad.

För samlingsverk som saknar gemensam titelsida behandlas de ingående verkens titelsidor som en gemensam titelsida för manifestationen, enligt RDA 2.1.2.2 Länk till annan webbplats..

Instanstyp

För noterad musik i tryck eller manuskript är instanstypen "Tryck" respektive "Handskrift". För digitalt utgiven musik är instanstypen ”Elektronisk”.

Libris

Instanstyp: Tryck, Handskrift, Elektronisk

Identifikator för manifestationen

För allmänna anvisningar om identifikator för manifestationen, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

Ange ISMN (Internationellt standardmusiknummer) för noterad musik enligt RDA 2.15.1.4 Länk till annan webbplats.. ISMN skrivs utan bindestreck. Ange även ISBN om det finns.

Ange plåtnummer enligt RDA 2.15.3 Länk till annan webbplats.. Plåtnumret står längst ner på varje notsida.

Ange editionsnummer enligt RDA 2.15.2 Länk till annan webbplats.. Editionsnumret står vanligen på omslaget, titelsidan, eller första notsidan. Ange även förlaget om uppgiften står i nära anslutning till editionsnumret.

Librispraxis: Plåt- och editionsnummer är obligatoriska. Ange alltid både plåt- och editionsnummer, även om de är identiska.

Utelämna ”Nr”, ”No.” etc. i editions- och plåtnummer. Skriv i övrigt som det står, utan förkortningar. Följ teckengrupperingen: 12345, 12 345, 123 45 och 12.345 är fyra helt olika nummer.

Ett undantag är då numret inleds med förlagets initialer eller dylikt. I dessa fall skiljs initialerna från numret med mellanslag, oavsett vad som står i manifestationen, till exempel:

 • D. 15 394 (ej D.15 394 eller D15 394)
 • A. 12345 Z. (ej A.12345Z. eller A.12345 Z.)

Om källan däremot har bindestreck följs den: G-1234.

Bokstäver som avslutar numret betecknar oftast format (till exempel ”p” för partitur, ”a” och ”b” för partitur respektive stämmor) och då följs källan: 1234a, 1234b eller 1234 a, 1234 b.

Libris

 • Identifikator / ISMN / Värde
 • Identifikator / Plåtnummer / Värde
 • Identifikator / Editionsnummer / Värde
 • Identifikator / Editionsnummer / Agent / Organisation / Namn

MARC21

 • 024 2/_ #a (ISMN)
 • 028 2/1 #a (plåtnummer)
 • 028 3/1 #a (editionsnummer) #b (förlag)

Identifikator / ISMN / Värde: 9791123489889

Identifikator / Plåtnummer / Värde: P.W.M. 5362

Identifikator / Editionsnummer / Värde: 3905c
Identifikator / Editionsnummer / Agent / Organisation / Namn: Edition Peters

Fler än en identifikator

Flera giltiga identifikatorer av samma typ
Ange samtliga identifikatorer för noterad musik.

Librispraxis: Har manifestationen flera plåt- eller editionsnummer i följd, ange första och sista numret, avskilda med ’-’. Har manifestationen fler än tre separata plåt- eller editionsnummer, ange första och sista numret, avskilda med ’/’.

Identifikator / Editionsnummer / Värde: BSS 46860
Identifikator / Editionsnummer / Värde: RSA 1044
Kommentar: Ange två eller tre nummer i repeterade egenskaper.

Identifikator / Plåtnummer / Värde: B. & H. 8797-8806
Kommentar: Ange endast första och sista numren ur en sammanhängande följd.

Identifikator / Editionsnummer / Värde: 6201/9935
Kommentar: Ange endast det första och sista av flera separata nummer.

Bestämningar
Om manifestationen endast har en identifikator, ange bestämning om det är viktigt för identifikation.

Identifikator / Editionsnummer / Värde: HN 26
Identifikator / Editionsnummer / Särskiljande tillägg: Broschiert
Särskiljande tillägg finns inte med som standard i mallen Noterad musik, utan måste läggas till manuellt.

Medietyp

För allmänna anvisningar om medietyp, se Manifestation (Instans), Medietyp.

För noterad musik i tryck eller manuskript är medietypen "omedierad". För digitalt utgiven musik är medietypen ”dator”.

Medietyp: omedierad
Länka till entitet.

Medietyp: dator
Länka till entitet.

Bärartyp

För allmänna anvisningar om bärartyp, se Manifestation (Instans), Bärartyp.

För noterad musik i tryck eller manuskript är bärartypen "volym". För digitalt utgiven musik är bärartypen ”onlineresurs”.

Bärartyp: volym
Länka till entitet.

Bärartyp: onlineresurs – Onlineutgåva – Onlineresurs
Länka till entiteten "onlineresurs". Länka även till entiterna för MARC21-termerna ”Onlineutgåva” och ”Onlineresurs”.

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation (Instans), Titel.

Om uppgifterna hämtas från den första notsidan, gör anmärkning om rubriktitel enligt RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats..

Huvudtitel

Titlar för noterad musik behandlas olika beroende på om de är pregnanta eller icke-pregnanta, se RDA 2.3.2.8 Länk till annan webbplats..

Pregnanta titlar

En pregnant titel för noterad musik består av ett verknamn som inte är en benämning på en typ av komposition (det vill säga inte en form/genre). Ange pregnant titel i Huvudtitel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sah den Vögeln

Har titel / Titel / Huvudtitel: Götterdämmerung

Har titel / Titel / Huvudtitel: Honeysuckle rose

Har titel / Titel / Huvudtitel: Majnattsröster

För pregnanta titlar anges typ av komposition (form eller genre), besättning, tonart, kompositionstid och nummer i Övrig titelinformation. För exempel, se Element för pregnanta titlar angivna i Övrig titelinformation nedan.

Icke-pregnanta titlar

En icke-pregnant titel för noterad musik består endast av:

a) namnet eller namnen på en eller flera typer av komposition (form/genre)

eller

b) namnet eller namnen på en eller flera typer av komposition (form/genre) och en eller flera av följande:

 1. besättning
 2. tonart
 3. kompositionstid
 4. nummer

Ange samtliga element i en icke-pregnant titel i Huvudtitel (i den ordning som de förekommer i källan), se RDA 2.3.2.8.1 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Hämta godkända typer av komposition från listan över form-/genrebenämningar för musik, se Form/genre hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Preludio et fughetta pour piano, violon et violoncelle op. 68

Har titel / Titel / Huvudtitel: Mässa för solo, blandad kör, orgel och violin

Har titel / Titel / Huvudtitel: Pièce pour grand orgue (1854)

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonata for two pianos and percussion

Har titel / Titel / Huvudtitel: Serenad för blåskvintett, pukor och stråkar, 1985

Konstruerade titlar för musik
Om manifestationen saknar titel, och en titel inte kan beläggas i de källor som anges i RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats., konstruera en titel och ange den enligt RDA 2.3.2.11.1 Länk till annan webbplats.. Inkludera besättning, nummer, tonart och/eller annan särskiljande egenskap. Gör en anmärkning om att titeln är konstruerad, se Manifestation (Instans), Anmärkning om titel.

Librispraxis: Om det inte är möjligt att identifiera verket, konstruera en beskrivande titel innehållande typ av komposition (form/genre) och besättning (instrument och/eller röst).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonat för piano i E-dur
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Har titel / Titel / Huvudtitel: Polska för violin
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Har titel / Titel / Huvudtitel: Motett för tre stämmor
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Manifestation som saknar samlingstitel
Om en manifestation saknar samlingstitel, ange delarnas huvudtitlar som de förekommer i källan för hela manifestationen, se RDA 2.3.2.9 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Streichquartett in a ("Rosamunde") D 804 - op. 29 ; Streichquartett in c ("Quartett-Satz") D 703
Upphovsuppgift: Franz Schubert ; herausgegeben von Werner Aderhold

Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med samma upphov: Ange samtliga titlar i Huvudtitel med ISBD-interpunktion mellan varje titel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Round midnight
Upphovsuppgift: Thelonious Monk. Tempus fugit / Bud Powell. All alone / Mal Waldron

Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med olika upphov: Ange första titeln i Huvudtitel. Ange första titelns upphovsuppgift, och därpå följande titel/titlar tillsammans med tillhörande upphovsuppgift, i Upphovsuppgift med ISBD-interpunktion.

Övrig titelinformation

För allmänna anvisningar om övrig titelinformation, se Manifestation (Instans), Övrig titelinformation.

Element för pregnanta titlar angivna i Övrig titelinformation

Om titeln är pregnant, ange uppgifter om besättning, tonart, kompositionstid och/eller nummer i Övrig titelinformation, se RDA 2.3.4 Länk till annan webbplats..

I tveksamma fall, ange uppgifter om besättning, tonart, kompositionstid och nummer i Huvudtitel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Bränningar
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: symfonisk bild : op. 19

Har titel / Titel / Huvudtitel: Girl on fire
Har titel /Titel / Övrig titelinformation: piano, vocal, guitar

Har titel / Titel / Huvudtitel: Phantasie über den Choral "Wachet auf, ruft uns die Stimme"
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Op. 52 No. 2

Har titel / Titel / Huvudtitel: Skärgårdsbilder
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: tre klaverstycken : op. 17

Har titel / Titel / Huvudtitel: Four bassoon rags
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: for bassoon and piano : 2004

Andra uppgifter angivna i Övrig titelinformation

Om titelns källa innehåller en uppgift om upphov eller namn på utgivare, distributör etc., och denna uppgift utgör en oskiljaktig del av den övriga titelinformationen, återges den i Övrig titelinformation.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Toys
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: (or the wonderful world of Clara)

Har titel / Titel / Huvudtitel: Fyra sånger
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: till dikter av Bruno K. Öijer (1997-98)

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Upphovsuppgift: af Ellen Sandels

Upphovsuppgift: William Byrd ; transcribed and edited by Alan Brown

Upphovsuppgift: Beethoven ; herausgegeben von Beate Angelika Kraus ; unter Mitarbeit von Bernhard R. Appel ; Koreferat Christine Siegert

Upphovsuppgift: words and music by Per Gessle, Marie Fredriksson and Mats Persson ; edited by Milton Okun

Ingen agent namngiven i upphovsuppgiften
Ange en upphovsuppgift även om ingen agent är namngiven i uppgiften enligt RDA 2.4.1.9 Länk till annan webbplats..

Upphovsuppgift: av medeltida fransk tonsättare

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

En upplageuppgift från en källa utanför manifestationen får anges, om den är väsentlig för identifikation eller åtkomst, enligt RDA 2.5.1.4 Länk till annan webbplats..

Upplageuppgifter anges enbart då de gäller för hela resursen enligt RDA 2.5.1.5 Länk till annan webbplats..

Upplagebeteckning

För noterad musik räknas sättning (röstläge) och format angivna på manifestationen som upplagebeteckning enligt RDA 2.5.2.1 Länk till annan webbplats..

Uppgift om sättning förekommer ofta vid utgåvor av sånger, romanser och lieder. Beteckningarna för sättning är vanligen könsneutrala: hög röst/sättning (high voice/hohe Stimme), mellansättning (middle voice/mittlere Stimme) och låg röst/sättning (low voice/tiefe Stimme). Röstlägen för kör (t.ex. SATB) räknas normalt inte som sättning. Ange sättningen endast om den är en fristående uppgift, det vill säga inte bara en del av huvudtitel eller övrig titelinformation.

Upplageuppgifter anges inte då de bara gäller en del av resursen, så ange till exempel inte ”Partitur” om manifestationen innehåller både partitur och stämmor.

Librispraxis: Ange sättning och format som påföljande upplagebeteckning. Använd ISBD-interpunktion mellan uppgifterna. Ange också sättningen på svenska i en anmärkning. Gör gärna anmärkning om sättning även när det framgår att det finns två eller flera manifestationer som saknar upplagebeteckning och som endast skiljer sig med avseende på sättning.

Upplagespecifik upphovsuppgift

Även upplagespecifik upphovsuppgift anges i egenskapen Upplageuppgift. Använd ISBD-interpunktion mellan uppgifterna.

Upplageuppgift: Full score

Upplageuppgift: Spielpartitur

Upplageuppgift: Ausgabe für tiefe Stimme
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Låg röst

Upplageuppgift: Voix moyenne = Medium voice = Mittlere Stimme
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Mellansättning

Upplageuppgift: Urtext, Klavierauszug

Upplageuppgift: First edition, High voice
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Hög röst

Upplageuppgift: Rev. ed. / by John Morehen

Upplageuppgift: Klaverutdrag / av tonsättaren

Upplageuppgift: Neue, kritisch durchgesehene Ausg. / von L. Benda, Ausg. für hohe Stimme
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Hög röst

Produktionsuppgift

För allmänna anvisningar om produktionsuppgift, se Manifestation (Instans), Produktionsuppgift.

För noterad musik används produktionsuppgift för manuskript.

Produktion / Produktion / Plats / Plats / Benämning: [Sverige]
Produktion / Produktion / Datum: [mellan 1720 och 1758]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Land: Sverige
Kommentar: Länka till entitet.
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1720
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1758

Osäkra uppgifter anges även i egenskapen Huvudsakligt tillgängliggörande.

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift, se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Utgivarnamn

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Breitkopf & Härtel

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Gehrmans Musikförlag AB

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Gerard Billaudot Editeur

Utgivningstid

Librispraxis: Ange även copyrightår, om det skiljer sig från utgivningstiden, se Copyrightår.

Distributionsuppgift

För allmänna anvisningar om distributionsuppgift, se Manifestation (Instans), Distributionsuppgift.

Tillverkningsuppgift

För allmänna anvisningar om tillverkningsuppgift, se Manifestation (Instans), Tillverkningsuppgift.

Copyrightår

För allmänna anvisningar om copyrightår, se Manifestation (Instans), Copyrightår.

Librispraxis: Ange alltid copyrightår för noterad musik om det skiljer sig från utgivningstiden. Ange senaste copyrightår.

Utgivning / Primär utgivning / År: 1921
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1921]
Copyright / Copyright / Datum: ©1921

Utgivningstid saknas.

Utgivning / Primär utgivning / År: 1972
Copyright / Copyright / Datum: ©1956

Utgivningstid och copyrightår skiljer sig åt.

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift, se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

För noterad musik kan det ibland vara svårt att avgöra om en viss uppgift är en serieuppgift. Tidigare bibliografiska poster eller förlagets webbplats kan vara till hjälp.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: The complete works. Series I, Keyboard music
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 6.3

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Simrock Original Edition

Omfång

För allmänna anvisningar om omfång, se Manifestation (Instans), Omfång.

Ange omfång för noterad musik enligt RDA 3.4.3 Länk till annan webbplats.. Använd formaten i RDA 7.20 Länk till annan webbplats. i svensk översättning enligt Librispraxis nedan. Ange normalt inte sidantal för stämmor, dvs. följ undantagen i RDA 3.4.3.2 Länk till annan webbplats.. Använd aldrig termen ”musiknoter” för utgåvor av noterad musik.

Samtliga nothäften i manifestationen, oavsett format, räknas som ett och samma objekt och anges i Omfång enligt RDA 3.4.3.2 Länk till annan webbplats.. Ett vanligt förekommande exempel är partitur eller klaverutdrag med stämmor. Eventuella övriga ingående material, t.ex. fonogram, anges som medföljande resurser, se Medföljande material.

Librispraxis: Format är obligatoriskt för noterad musik, men utelämnas vid utgåvor av musik för:

 • Endast en röst eller ett instrument (solo)
 • En röst ackompanjerad av ett instrument
 • Flerstämmig vokalmusik noterad på två notsystem

Ange alltså endast sidantal för dessa manifestationer.

För övriga utgåvor, använd i första hand en eller flera termer från följande lista över format:

 • partitur
 • dirigentstämma
 • studiepartitur
 • pianodirektion
 • violindirektion
 • klaverutdrag
 • körpartitur
 • stämma
 • korbok

Om ingen av termerna ovan är lämplig, använd en annan koncis term.

Ange ”klaverutdrag” för utgåvor av noterad vokal- eller instrumentalmusik, där samtliga röster eller soloinstrument återges tillsammans med den ackompanjerande musiken arrangerad för piano (eller annat tangentinstrument). En instans är alltså ett klaverutdrag om den huvudsakligen innehåller sådana arrangemang av hela eller delar av större verk.

Klaverutdrag av operor, musikaler och instrumentalkonserter är vanligt förekommande. Utgåvor av enskilda sånger och arior räknas som klaverutdrag, förutsatt att de är arrangemang, och inte originalverk för röst och tangentinstrument. Även samlingar av t.ex. arior och sånger räknas som klaverutdrag, om merparten av de ingående verken är arrangemang enligt ovan.

Populärmusikutgåvor för röst och piano eller keyboard betraktas dock inte som arrangemang, och räknas inte som klaverutdrag. Utgåvor av verk arrangerade för enbart piano (eller annat tangentinstrument) är inte heller klaverutdrag.

Ange ”körpartitur” för partitur som endast innehåller körstämmorna från verk för t.ex. kör och orkester.

Ange ”klaverutdrag” för partitur med körstämmor ackompanjerade av ett arrangemang av orkestersatsen för piano (eller annat klaverinstrument).

Ange ”partitur” för partitur till verk för kör a cappella.

Ange ”partitur/pianostämma” och liknande uttryck då partiturets pianonoter är satta i större grad än noterna för övriga instrument.

Ange ”spelpartitur” endast då denna eller likvärdig beteckning, t.ex. ”Performance score”, förekommer på manifestationen.

Ange endast antal och inte sidantal för stämmor. För orkestermaterial med stämuppsättning anges endast ”stämmor” utan antal. Om ett orkestermaterial innehåller en eller flera separata stämmor för solisten, anges detta som ”solostämma” (”solostämmor”).

Omfång / Omfång / Benämning: 57 sidor

Omfång / Omfång / Benämning: 1 partitur (32 sidor) + 4 stämmor

Omfång / Omfång / Benämning: 1 klaverutdrag (126 sidor)

Omfång / Omfång / Benämning: 1 spelpartitur (14 lösa blad i mapp)

Omfång / Omfång / Benämning: 3 stämmor

Omfång / Omfång / Benämning: 1 partitur/orgelstämma (10 sidor) + 1 stämma

Omfång / Omfång / Benämning: 1 partitur (25 sidor) + 2 solostämmor + stämmor

Mått

För allmänna anvisningar om mått, se Manifestation (Instans), Mått.

Speltid

Ange speltid enligt RDA 7.22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ange speltiden i kodad form enligt formen TTMMSS. Om antalet sekunder inte är kända, ange 00.

Ange även speltiden i en anmärkning. Avrunda till närmaste minut.

Librispraxis: Obligatoriskt element för noter och musikinspelningar när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange den totala speltiden om möjligt, annars speltiden för delarna.

Libris

 • Speltid / Speltid / Värde
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning
 •  

MARC21

 • 306 #a
 • 500 #a

Speltid / Speltid / Värde: 002115

21 min., 15 sek.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Speltid: cirka 21 min.

21 min., 15 sek.

Medföljande material

För allmänna anvisningar om medföljande material, se Manifestation (Instans), Medföljande material.

Ange medföljande material, det vill säga bilagor som inte är noterad musik.

Librispraxis: För inspelade ackompanjemang för övningsbruk ange frasen ”Noter med övnings-cd” i en anmärkning.

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 CD
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Noter med övnings-cd typ ”Music minus one”

Inspelade ackompanjemang för övningsbruk är vanliga. Librispraxis för dessa är att ange ovanstående fras i en anmärkning.

Anmärkning om manifestationen

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen, se Manifestation (Instans), Anmärkning om manifestationen.

För noterad musik kan anmärkningar göras om aspekter av manifestationen som inte passar in under element som Omfång, Övriga fysiska detaljer och Format för noterad musik.

Anmärkning kan även göras om Relaterad manifestation enligt RDA 27.1.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Med ackordanalys och ackordboxar (för gitarr)

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Reproduktion efter tonsättarens manuskript

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Faksimil av: Ort : förlag, år

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Utgiven efter tryck i Musik- och teaterbiblioteket (RISM X 00)

Innehållsförteckning

För allmänna anvisningar om innehållsförteckning, se Manifestation (Instans), Innehållsförteckning.

Ange innehållsförteckning för noterad musik vid behov.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Sonata in G Major, Wq 65/15 ; Sonata in C Major, Wq 65/16 ; Sonata in G Minor, Wq 65/17 ; Sonata in F Major, Wq 65/18 ; Sonata in D Minor, Wq 69 ; Sonata in B-flat Major, Wq 65/20 ; Sonata in F Major, Wq 65/21 ; Sonata in G Major, Wq 65/22 ; Sonata in D Minor, Wq 65/23 ; Sonata in D Minor, Wq 65/24 ; Sonata in A Minor, Wq 65/25 ; Allegretto in G Major (early version of Wq 65/15/i) ; Largo in G Major (early version of Wq 65/15/ii) ; Andante in F Major (early version of Wq 65/18/ii)

Enkel innehållsförteckning utan separata egenskaper för titel och upphov rekommenderas för noterad musik. Texten kan formateras med ISBD-interpunktion, eller klistras in direkt från en webbsida. Komplettera med Verk/Har del om mer ingående information om verken/uttrycken behövs.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Captain Billy : an operetta in one act / Francois Cellier ; words by Harry Greenbank -- Mr. Jericho : an operetta in one act / Ernest Ford ; words by Harry Greenbank

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Äolsharpan (Textbörjan: Gyllne öar, blåa sjöar) / [text:] Atterbom -- Zephyr och den gungande flickan (Textbörjan: Du som der svingande gungar i gran) / ord af Dahlgren -- Den gömda spegeln (Textbörjan: Vid fönstret Eva tankfull står) / ord af A-m-e -- Le prisonnier de guerre (Textbörjan: Marie enfin quitte l'ouvrage) / Paroles de Beranger -- Adorateuren (Textbörjan: Samvetsfråga att förtreta) / [text:] Euphrosyne -- Oxfösaren (Textbörjan: Vägen rätt fram) / [text:] Dahlgren -- Min söta man (Textbörjan: Ack min Pelle älskar jag) / ord af Emilie -- Hymens thermometer (Textbörjan: Fast kärleken mig lycklig gjorde) / ord af Euphrosyne -- Ufven och lärkan (Textbörjan: Till lärkan sade ömt herr Uf) / ord af Kjellman Göranson -- Fogelfängaren (Textbörjan: Akta dig mitt vackra barn) / ord af Euphrosyne -- Tusenskönan (Textbörjan: Till skogs en liten fågel flög / [text:] Atterbom

Textbörjan kan anges för vokalmusik. Markera gärna detta genom att skriva ut ”Textbörjan: ”.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Ballader ; Intermezzi / Johannes Brahms -- Années des pèlerinage / Franz Liszt -- Papillons ; Toccata / Robert Schumann

Om utgåvan manifesterar flera verk/uttryck av olika upphovspersoner, kan de samlas ihop, sorteras och särskiljas på detta sätt.

Format för noterad musik

Ange samtliga ingående format för noterad musik enligt RDA 7.20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Följ Librispraxis i Omfång, men använd enbart termerna i formatlistan, och inte de mer specialiserade "spelpartitur", "partitur/pianostämma", "solostämma" osv.

Libris

 • Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning
 • Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod

MARC21

 • 348 #a (format för noterad musik) #2 rda

Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning: studiepartitur
Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod: rda

Ange ”rda” i Källa / Kod.

Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning: partitur
Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod: rda
Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning: stämma
Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod: rda

Ange samtliga ingående format som upprepade egenskaper.

Verk och uttryck

Verkstyp: Noterad musik

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

Allmänna anvisningar för noterad musik

Hämta i första hand föredragen titel från listan över godkända föredragna titlar för musik hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om verket/uttrycket inte finns i listan, konstruera och ange en föredragen titel enligt RDA 6.14-6.18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 6.28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Men sök först efter kompositören/titeln i Library of Congress Authorities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (välj Name/title authority headings), och utgå från motsvarande titel där, om den finns.

För att ange olika versioner, översättningar, arrangemang och andra bestämningar, se Verkets form, Tid för verket, Tid för uttrycket, Översättning och Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

För att identifiera verket/uttrycket, använd i första hand Auktoriserade verkförteckningar hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats., i andra hand uppslagsverk som New Grove Online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Godkända typer av komposition (form/genre) hämtas från listan över form-/genrebenämningar för musik, se Form/genre hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats..

Termer för besättning hämtas från Svenska termer för besättning.

Librispraxis: Föredragna titlar för musik fileras inte. Typ av komposition (form/genre) anges i singular. Standardbesättningar används. För detaljer om konstruktion av föredragna titlar, se nedan samt Librispraxis för föredragna titlar för musik [framtida länk].

Det förekommer föredragna titlar där Libris inte genererar en korrekt MARC21-export då de separata egenskaperna i Instans av verk används. Ett vanligt förekommande fall är att ordningen mellan egenskaperna blir felaktig. Ibland kan även interpunktionen bli missvisande. Kontrollera detta i MARC21-förhandsgranskningen, och ange i så fall hela den föredragna titeln i Har titel / Titel / Huvudtitel. För exempel, se Delar av verk.

Om en utgåva av noterad musik manifesterar flera verk/uttryck av olika kompositörer, ange sökingångar (föredragna titlar och skapare) för individuella verk/uttryck i Har del / Verk. Är verken/uttrycken många eller svåra att belägga, ange dem i stället i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Markera nyskapade föredragna titlar med "FT preliminär" i Systemteknisk anmärkning (se Adminmetadata), men endast om kompositören finns i listan över godkända föredragna titlar för musik hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Libris

 • Besättning för framförande / Besättning / Benämning
 • Tonart

MARC21

 • 240 #m (besättning)
 • 240 #r (tonart)

Har titel / Titel / Huvudtitel: Der Freischütz

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sinfonie singulière

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvartett
Har titel / Titel / Delbeteckning: H-U 55
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: piano, stråkar
Tonart:
Ass-dur

Pianokvartett, standardbesättning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvintett
Har titel / Titel / Delbeteckning:
op. 26
Besättning för framförande / Besättning / Benämning:
blåsare

Blåskvintett, standardbesättning.

Delar av verk

Ange föredragen titel för en del eller delar av musikverk enligt RDA 6.14.2.7 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Ange delbeteckningen i Verk / Har titel / Huvudtitel. Ord för delar av verk, som akt, nr, osv., anges på svenska. Åtskilj de olika titelelementen med interpunktion.

Tillämpa inte alternativet i RDA 6.14.2.7.1.3 Länk till annan webbplats., dvs. ange inte nummer då delen har en titel.

Tillämpa alternativet i RDA 6.14.2.7.2 Länk till annan webbplats. och identifiera titlarna kollektivt. Ange grupptiteln ”Urval” som den föredragna titeln för delarna. Om så önskas, ange även den föredragna titeln för varje del i Har del / Verk. Om delarna är många, använd i stället innehållsförteckning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Messe de Nostre Dame. Agnus Dei

Har titel / Titel / Huvudtitel: La Traviata. Akt 3. Förspel

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonat, violin, piano, K. 372, B-dur. Allegro

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonat, violin, gitarr, op. 8. Nr 1, D-dur

Har titel / Titel / Huvudtitel: Pièces caractéristiques. Urval

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonater och partitor, violin, BWV 1001-1006. Partita, nr 1, h-moll

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonat, op. 13. Nr 4, piano, B-dur

Har titel / Titel / Huvudtitel: Triosonat, op. 2. Nr 2, violin (2), b.c., HWV 387, g-moll

Verk utan primär medverkan

Ange föredragen titel för ett verk utan primär medverkande i Verk/Har titel/Huvudtitel. Eventuella deltitlar anges enligt Delar av verk.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Cancionero de Upsala

Har titel / Titel / Huvudtitel: Piae cantiones. Ecce novum gaudium

Andra samlingar som innehåller två eller flera verk av en agent

För allmänna anvisningar om samlade verk i en genre, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket, Andra samlingar som innehåller två eller flera verk av en agent.

Om en utgåva av noterad musik manifesterar flera verk/uttryck av samma kompositör i samma form/genre, ange grupptitel enligt RDA 6.14.2.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 6.28.1.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Tillämpa undantaget i RDA 6.28.1.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men ange endast a) besättning i grupptiteln.

Tillämpa alternativet i RDA 6.14.2.8.4 Länk till annan webbplats., och ange även sökingångar (föredragna titlar och skapare) för individuella verk/uttryck i Har del / Verk. Är verken/uttrycken många eller svåra att belägga, ange dem i stället i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Pianomusik. Urval

Har titel / Titel / Huvudtitel: Orkestermusik. Urval

Har titel / Titel / Huvudtitel: Religiösa kantater. Urval

Har titel / Titel / Huvudtitel: Konsert, piano. Urval

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvartett, stråkar. Urval

Verkets form

För allmänna anvisningar om verkets form, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket, Tillägg till föredragna titlar för verk, Verkets form.

Verkets form i föredragen titel

För noterad musik anges verkets form/genre i föredragen titel om den krävs för identifikation, till exempel när två eller flera verk av samma skapare har samma pregnanta titel.

Ange form/genre enligt RDA 6.28.1.9 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: För noterad musik anges Verkets form inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Mathis der Maler (Opera)

Har titel / Titel / Huvudtitel: Mathis der Maler (Symfoni)

Relationer till ämnen

För allmänna anvisningar, se Relationer, Relationer till ämnen.

Ämnesord

För allmänna anvisningar om ämnesord, se Ämnesord och genre/form.

För noterad musik kan geografiska och kronologiska ämnesord användas för t.ex. sångantologier och nationella samlingsutgåvor. Föredra historiska genre-/formtermer framför kronologiska ämnesord.

För anvisningar, se Riktlinjer för indexering av noter hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verkets form i egenskapen Genre/form

Librispraxis: För noterad musik anges alltid verkets form/genre i Genre/form. Om utgåvan manifesterar flera verk/uttryck, ange samtliga former/genrer i Genre/form.

Även besättning anges i Genre/form, se Besättning nedan. För anvisningar, se Riktlinjer för indexering av noter hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Libris

 • Genre/form

MARC21

 • 655 #a (genre-/formterm) #2 saogf

Genre/form: Symfonier
Kommentar: Länka till entitet.

Genre/form: Sångcykler

Genre/form: Rhythm & blues

Genre/form: Death metal

Genre/form: Motetter – Medeltidsmusik
Kommentar: Länka till flera entiteter vid behov.

Genre/form: Sviter – Bröllopsmusik

Genre/form: Valser – Mazurkor – Polonäser

Besättning

Ange besättning för noterad musik enligt RDA 7.21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Följ RDA 6.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med svensk praxis, se Librispraxis nedan, samt Librispraxis för föredragna titlar för musik [framtida länk].

Ange sökingångar för besättning enligt RDA 6.28.1.9.1 Länk till annan webbplats..

Besättning i föredragen titel

Librispraxis: Ange besättning i föredragen titel då det är tillämpligt. Använd följande ordning:

 1. röster/stämmor
 2. tangentinstrument, om det förekommer fler än ett icke-tangentinstrument (bortse från tangentinstrument i orkester)
 3. gängse modern partiturordning (i regel: blåsinstrument, slagverk, knäppinstrument, stråkinstrument)
 4. basso continuo (”b.c.”).

För ett verk för soloinstrument eller instrument med ackompanjerande ensemble, lägg till termer för soloinstrumentet eller instrumenten följt av termen för den ackompanjerande ensemblen.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvartett
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: violin, viola, violoncell, kontrabas

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvintett
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: flöjt, klarinett (2), horn, fagott

Har titel / Titel / Huvudtitel: Air
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: flöjt, stråkorkester

Librispraxis (forts.):

Besättning i egenskapen Genre/form

Librispraxis: Besättning är obligatorisk och anges i första hand i Genre/form. Om utgåvan manifesterar flera verk/uttryck, ange besättningen för samtliga verk/uttryck i Genre/form.

Ange anmärkning om besättning då föredragen titel eller genre-/formtermer behöver kompletteras eller förtydligas, t.ex. vid standardbesättningar som blåskvintett, sammansättning av kör (”SATB”), eller antal spelare för slagverk.

Besättningsanmärkning är obligatorisk då besättning inte kan anges någon annanstans i beskrivningen.

Även verkets form/genre anges i Genre/form, se Verkets form. För anvisningar, se Riktlinjer för indexering av noter hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Libris

 • Genre/form
 • Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 500 #a (besättningsanmärkning)
 • 655 #a (besättning) # saogf

Genre/form: Flöjt och piano
Länka till entitet.

Genre/form: Oboe – Fagott – Piano
Länka till entiteter.

Genre/form: Brasskvintetter
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning: För två trumpeter, horn i F, trombon och tuba

Ingående instrument specificeras i anmärkning.

Genre/form: Blandad kör – A cappella
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning: För kör (SATB) a cappella

Körens sammansättning framgår inte av Genre/form.

Genre/form: Vibrafon – Slagverk – Slagverksgrupp
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
För vibrafon och gongar eller crotales med 2-4 spelare (1-2 vibrafonister, 1-2 slagverkare)

Antalet instrument/spelare kan behöva anges i en anmärkning.

Genre/form: Violin – Basso continuo
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
För 2 violiner och realiserad, ej besiffrad, b.c.-stämma

Ange utförlig beskrivning av basso continuo-stämman.

Genre/form: Röst och piano
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Mellansättning

Ange alltid sättning (röstläge) på svenska med ”Hög röst”, ”Mellansättning”, eller ”Låg röst”, om det framgår av manifestationen.

Genre/form: Röst och tangentinstrument
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Keyboardstämma med text och ackordanalys

För populärmusik med besättningen ”keyboard”.

Tid för verket

För allmänna anvisningar om tid för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket, Tillägg till föredragna titlar för verk, Tid för verket.

För noterad musik anges tiden för verket om den krävs för identifikation. Ange tiden i föredragen titel enligt RDA 6.28.1.9 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: För noterad musik anges Tid för verket inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Ungerska folkvisor
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: röst, piano (1917)

Fyra olika samlingar mellan 1905 och 1929 med samma titel och besättning.

Innehållstyp

För allmänna anvisningar om innehållstyp, se Verk och uttryck, Innehållstyp.

För noterad musik är innehållstypen "noterad musik" ("notated music").

Innehållstyp: notated music

Länka till entitet.

Innehållets karaktär

För allmänna anvisningar om innehållets karaktär, se Verk och uttryck, Innehållets karaktär.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Svårighetsgrad: Lätt

Anges i en anmärkning i Instans.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Noter med övnings-cd typ ”Music minus one”

Inspelade ackompanjemang för övningsbruk är vanliga. Librispraxis för dessa är att ange ovanstående fras i en anmärkning i Instans.

Målgrupp

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp.

Målgrupp: Barn och ungdom (0-16 år)
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: För barn och ungdom

För noterad musik anger Musik- och teaterbiblioteket målgrupp även i en anmärkning i Instans.

Typ av musiknotation

Ange typ av musiknotation. Använd termerna i RDA 7.13.3.3 Länk till annan webbplats.. Dessa finns som länkbara entiteter.

Vid behov, ange typen i en detaljerad anmärkning enligt RDA 7.13.3.4 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Obligatoriskt. Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

 • grafisk notation
 • bokstavsnotation
 • mensuralnotation
 • neumer
 • siffernotation
 • solmisation
 • traditionell västerländsk notskrift
 • tabulatur
 • tonic sol-fa

Finns flera typer representerade i manifestationen, länka till flera termer.

Om ingen av ovan nämnda termer är lämplig eller om mer detaljerad information om typ av musiknotation behöver anges, skapa lokal entitet och ange önskad term/information, se Formatruta och exempel.

Libris

 • Notationssystem
 • Notationssystem / Typ av musiknotation / Benämning

MARC21

 • 546 #b

Notationssystem: Traditionell västerländsk notskrift

Länka till entitet.

Notationssystem: Tabulatur
Notationssystem / Typ av musiknotation / Benämning: Gitarrtabulatur

Skapa lokal entitet om en annan term än de från listan behöver anges eller vid behov av mer detaljerad information.

Notationssystem: Traditionell västerländsk notskrift
Notationssystem / Typ av musiknotation / Benämning: Med inslag av grafisk notation

Illustrativt innehåll

Termen ”musiknoter” används enbart för musiknoter i illustrationer, inte för hela utgåvor av noterad musik. ”Huvudsakligen musiknoter” eller "Enbart musiknoter” kan inte förekomma, eftersom sådana manifestationer katalogiseras som noterad musik.

Termen ”faksimil” används för att ange illustrationer, inte för fullständiga faksimilutgåvor.

Övriga fysiska detaljer: faksimil

Språk

För allmänna anvisningar om språk, se Verk och uttryck, Språk.

Librispraxis: Ange språk för texten till noterad musik genom att länka till entitet. Ange samtliga språk. Ange även språk i en anmärkning.

För noterad musik utan språkligt innehåll, som instrumentalmusik, ordlös sång osv., ange ”Icke-språkligt medium”. Detta är standardvärde i mallen Noterad musik.

Språk för inledning, förord, kritiska kommentarer o.d. till noterad musik anges inte här. Om så önskas kan de anges i en anmärkning.

Språk: Engelska – Franska – Svenska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Sångtext på engelska och franska. Sångtexten även separat på svenska

Anmärkning om språk

Librispraxis: ”Parallelltext” används inte för texter till noterad musik. Sångtexter på två eller flera språk antas parallella om inget annat anges. Ange i stället om det finns separata sångtexter.

Om så önskas, ange även språk för inledning, förord, kritiska kommentarer o.d.

Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Sångtext på engelska och franska. Sångtexten även separat på svenska

Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Libretto i faksimil på italienska

Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Spelanvisningar på svenska och engelska

Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Inledning på engelska och tyska. Kritiska kommentarer på tyska

Tid för uttrycket

För allmänna anvisningar om tid för uttrycket, se Verk och uttryck, Tid för uttrycket.

För noterad musik anges tiden för uttrycket om den krävs för identifikation. Ange tiden i föredragen titel enligt RDA 6.28.3 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: För noterad musik anges Tid för uttrycket inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Stycke
Har titel / Titel / Delbeteckning: op. 6 (1929)
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: orkester

Första versionen tillkom år 1915, andra 1929.

Översättning

Ange om texten till noterad musik är eller innehåller en översättning, och ange originalets språk för texten.

Språk: Engelska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Kristina från Duvemåla
  / Språk:
  Länka till entitet: Svenska

Övrig särskiljande egenskap för uttrycket

För allmänna anvisningar om övrig särskiljande egenskap för uttrycket, se Verk och uttryck, Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

För noterad musik anges Övrig särskiljande egenskap om den krävs för identifikation enligt RDA 6.18 Länk till annan webbplats..

Ange Övrig särskiljande egenskap i föredragen titel enligt RDA 6.28.3 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: För noterad musik anges Övrig särskiljande egenskap för uttrycket inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Les échanges (Jazzversion)

Skisser

Ange om uttrycket består av skisser enligt RDA 6.18.1.5 Länk till annan webbplats..

Skisser anges i föredragen titel enligt RDA 6.28.3 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Ange ”(Skisser)” i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Orkestersats
Tonart: Orkestersats, d-moll (Skisser)

Arrangemang, transkriptioner etc.

Ange om uttrycket är ett arrangemang, dvs. ett resultat av ändrad besättning, enligt RDA 6.18.1.4 Länk till annan webbplats.. Följ undantagen:

 • För populärmusik, visor och jazz, ange arrangemang endast då ett verk ursprungligen avsett för röst arrangerats för enbart instrument eller omvänt.
 • Ange inte arrangemang då ackompanjemang eller stämmor lagts till utan annan förändring av musiken, t.ex. utskrivna basso continuo-stämmor.

Ange föredragen titel för arrangemang enligt RDA 6.28.3 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Ange arrangemang med ”arr. ”, följt av arrangemangets besättning. Ange även arrangemangets tonart, om den skiljer sig från originalets.

Ange inte arrangemang om manifestationen är ett klaverutdrag.

Libris

 • Version (musik arr.)

MARC21

 • 240 #o

Har titel / Titel / Huvudtitel: Marche gaie
Version (musik arr.): arr. piano

Har titel / Titel / Huvudtitel: Adagio
Har titel / Titel / Delbeteckning: K. 410
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: bassetthorn (2), fagott
Tonart: F-dur
Version (musik arr.): arr. blåskvintett

Har titel / Titel / Huvudtitel: Konsert
Har titel / Titel / Delbeteckning: BWV 1053
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: cembalo, stråkorkester
Tonart: E-dur
Version (musik arr.): arr. oboe d'amore, stråkorkester, D-dur

Klaverutdrag och körpartitur

Librispraxis: Tillämpa inte RDA 6.18.1.6 Länk till annan webbplats., dvs. ange inte ”klaverutdrag” eller ”körpartitur” i föredragen titel. (De anges däremot i Omfång och Format för noterad musik.)

Relationer

Agenter

För allmänna anvisningar, se Relationer, Relationer till Agenter.

Skapare

Ange skapare av musikaliskt verk enligt RDA 6.28.1 Länk till annan webbplats.. Vanligen anges den först nämnda kompositören.

Librispraxis: Om en utgåva av noterad musik manifesterar flera verk/uttryck av olika kompositörer, ange sökingångar (föredragna titlar och skapare) för individuella verk/uttryck i Har del / Verk. Är verken/uttrycken många eller svåra att belägga, ange dem i stället i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Rehnqvist, Karin · 1957-
Kommentar: Länka om möjligt till entitet.
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Kvinnliga tonsättare
Kommentar: För kvinnliga tonsättare och musiker gör Musik- och teaterbiblioteket en anmärkning.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Hammett, Kirk · 1962-

Skaparens funktion
Ange skaparens funktion. För noterad musik är den vanligen ”Kompositör, tonsättare”.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Kompositör, tonsättare

Länka till entitet.

Bidragsgivare

Ange bidragsgivare och deras funktion.

Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Arrangör

Länka till entitet.

Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Redaktör

Libretton

För separat utgivna libretton, gör auktoriserad sökingång för författaren enligt RDA 6.27.1.2 Länk till annan webbplats..

Gör även alternativ sökingång för musikverket och dess skapare, med tillägg av ”Libretto”, enligt RDA 6.27.4.2 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Falstaff
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Boito • Arrigo • 1842–1918
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Librettist

Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Falstaff
Har del / Verk / Har titel / Titel / Deltitel: Libretto
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Verdi • Giuseppe • 1813–1901

Kadenser

Ange kadensen (kadenserna) och dess skapare som auktoriserad sökingång.

Gör även alternativ sökingång för hela verket och dess skapare, med tillägg av ”Kadens” eller "Kadenser” och kadensens (kadensernas) skapare inom parentes, enligt RDA 6.28.4.2 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kadens till Mozarts flöjtkonsert i G-dur, K. 313
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Schocker • Gary • 1959–Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Kompositör, tonsättare

Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Konsert
Har del / Verk / Har titel / Titel / Delbeteckning: K. 313
Har del / Verk / Har titel / Titel / Deltitel: Kadens (Schocker)
Har del / Verk / Tonart: G-dur
Har del / Verk / Besättning för framförande: flöjt, orkester
Instans av Verk / Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Mozart • Wolfgang Amadeus • 1756–1791

Klassifikation

För allmänna anvisningar om klassifikation, se Klassifikation.

Librispraxis: För noterad musik kan DDK och/eller SAB användas. Till skillnad från musikinspelningar används fullständig klassifikation. Noterad musik klassificeras i första hand efter besättning, och sedan efter form/genre.

Egenskapen Sekundär DDK-klassifikation används restriktivt. Ett relativt vanligt användningsområde är då alternativ besättning för verket/uttrycket måste anges.

Musik- och teaterbibliotekets praxis är att ange både DDK- och SAB-koder för både noterad musik och musikinspelningar.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET