Ny eller samma post?

Riktlinjerna gäller för katalogisering av tryckta monografier i Libris. De talar om när du ska göra en ny post och när du ska ansluta dig till en befintlig post.

Dessa riktlinjer ersatte våren 2020 de tidigare anvisningarna för tryckta monografier i ”Nytryck och delupplagor” i Katalogisatörens verktygslåda. I de tidigare anvisningarna var rekommendationen i flera fall att använda samma katalogpost för olika instanser. Dessa äldre rekommendationer gäller i allmänhet inte längre. Nu styr identifikatorn ISBN mer, vilket innebär att en instans med nytt ISBN i allmänhet beskrivs i en ny post.

Samma post

Ny, oförändrad tryckning med samma ISBN

Grundregeln för nya tryckningar (oförändrade tilltryck) av en instans med samma ISBN som den tidigare manifestationen är att de inte ska ha ny post i Libris, dvs. samma ISBN = samma post. De nya tryckningarna kan ha nytt tryckår och ha eller sakna uppgift om att det är en tryckning. ISBN kan vara 10- eller 13-siffrigt. Innehållet ska vara oförändrat, men stavfel kan ha rättats. Omslagets design och färg kan vara densamma eller förändrad.

För att grundregeln att använda samma post ska gälla måste alla nedanstående uppgifter vara identiska med uppgifterna i den tidigare manifestationen:

 • titel
 • upphovsuppgift
 • utgivningsuppgifter (ort, namn, tid)
 • omfång (lika eller nästan lika)
 • serieuppgift
 • bandtyp
 • mått

I de fall då någon eller några av ovanstående uppgifter inte är identiska med den tidigare instansen (trots att instanserna har samma ISBN) ska en ny post göras, se Ny, förändrad tryckning med samma ISBN. Det gäller även när innehållet har förändrats genom omarbetning eller revidering.

Anmärkning behövs

Uppgift om nya, oförändrade tryckningar noteras normalt inte i katalogposten. I vissa fall kan det dock finnas behov av att redovisa tryckningar. Det kan du göra i en anmärkning.

A. Smärre avvikelse i omfång
Lägg till sidantalet, föregånget av punkt, i de fall då en tryckning har annat antal sidor och förändringen beror på omdisponering av samma text eller tillkomna eller borttagna annonser.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tredje tryckningen, 2020. 79 sidor

B. Tryckning som benämns "upplaga" eller "utgåva"
Nya tryckningar, som uppfyller kriterierna ovan, men som felaktigt benämns ”upplaga” eller ”utgåva” beskrivs även de i samma post. För tydlighets skull bör sådana fall redovisas i en anmärkning.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Femte upplagan, 2020

Instans med flera utgivare och flera ISBN

Det förekommer att en instans har flera giltiga ISBN. Det gäller instanser som ges ut av flera utgivare tillsammans och då ett ISBN för varje utgivare finns i instansen. Vanligen katalogiseras sådana instanser i en post där flera ISBN anges som giltiga.

Instansen ges ut av två utgivare, med varsitt ISBN. Båda utgivarna och respektive ISBN är angivna i instansen:

Identifikator / ISBN / Värde: 9789515834621
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: Svenska litteratursällskapet i Finland
Identifikator / ISBN / Värde: 9789198496024
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: Appell förlag
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Helsingfors
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Svenska litteratursällskapet i Finland
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Appell förlag

Olika bandtyper utgivna samtidigt med samma inlaga

Det förekommer (men är ovanligt) att resurser ges ut i olika bandtyper med varsitt ISBN men med samma inlaga, vid ett och samma tillfälle. Det handlar ofta om påkostade verk som ges ut i exklusivare och enklare band. I och med att inlagan är identisk finns alla bandtypers ISBN listade i inlagan. Vanligen beskrivs sådana instanser i en post där alla bandtypers ISBN anges som giltiga. Observera att det här ett undantag, som används sällan.

Att inlagan är densamma betyder att följande krav måste vara uppfyllda:

 • Inlagorna ska vara helt identiska (och utbytbara mellan bandtyperna). Inga skillnader mellan de olika bandtypernas inlagor får förekomma överhuvudtaget.
 • ISBN för samtliga bandtyper ska finnas listade i inlagan.
 • Inlagans mått ska vara detsamma (men måttet på de olika bandtyperna måste därmed inte vara exakt detsamma, små avvikelser accepteras).

Den enskilda bandtypens ISBN kan vara framhävt på respektive omslag.

Identifikator / ISBN / Värde: 9789187853524
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: klotband
Identifikator / ISBN / Värde: 9789187853531
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: skinnband

Att se upp med

Om de olika bandtyperna inte är utgivna samtidigt eller inte har samma inlaga ska de inte beskrivas i samma post. Det gäller i synnerhet för svenskt material.

Postimport från utländska källor

När du importerar poster från utländska källor innehåller posterna ofta flera olika ISBN, vilket kan skapa problem i Libris importflöden. Följ anvisningarna i Postimport i Libris.

Ny post

En manifestation med nytt ISBN beskrivs i allmänhet i en ny post. Grundregeln är nytt ISBN = ny post.

Ny, förändrad tryckning med nytt ISBN

Ny, förändrad tryckning med nytt ISBN beskrivs i en ny post. Instansen har helt korrekt tilldelats ett nytt ISBN eftersom någon uppgift (titel, upphovsuppgift, utgivare, omfång, serieuppgift, bandtyp, mått) eller innehållet ändrats jämfört med den tidigare instansen.
Beskriv instansen i en ny post. Ta med uppgiften om tryckning i upplageuppgiften (om sådan finns).

Identifikator / ISBN / Värde: …
Upplageuppgift: Första upplagan, andra tryckningen

Ny, oförändrad tryckning med nytt ISBN

Ny, oförändrad tryckning med nytt ISBN beskrivs i en ny post. Instansen har felaktigt tilldelats nytt ISBN trots att alla uppgifter (förutom ISBN) är identiska med uppgifterna i den tidigare Instansen. Instansen borde egentligen ha haft samma ISBN, men eftersom den fått nytt ISBN beskrivs den i en ny post. Ta med uppgiften om tryckning i upplageuppgiften (om sådan finns).

Identifikator / ISBN / Värde: …
Upplageuppgift: Första upplagan, andra tryckningen

I några fall är det, enligt ISBN-regler, valfritt att tilldela instansen nytt ISBN. Detta gäller t.ex. vid förändring av omslagets design och färg. Detta innebär att en oförändrad tryckning med nytt omslag kan ha nytt eller samma ISBN och att båda är rätt. I de fall en sådan tryckning har fått:

 • nytt ISBN beskrivs den i en ny post. Ta med uppgiften om tryckning i upplageuppgiften (om sådan finns) enligt exemplet närmast ovan.
 • samma ISBN hanteras den enligt anvisning i Ny, oförändrad tryckning med samma ISBN.

Ny, men förändrad tryckning med samma ISBN

Ny, men förändrad tryckning med samma ISBN ska beskrivas i en ny post. Anledningen är att instansen felaktigt har tilldelats det gamla ISBN-et trots att någon uppgift (titel, upphovsuppgift, utgivare, omfång, serieuppgift, bandtyp, mått) eller innehållet förändrats jämfört med den tidigare instansen.

Beskriv den nya instansen i en ny post och ange ISBN som ogiltigt. Ta med uppgiften om tryckning i upplageuppgiften (om sådan finns).

ISBN Sverige har listat när publikationer behöver respektive inte behöver nytt ISBN, se Behov av nytt ISBN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ändrad upphovsuppgift

Upphovsmannen har bytt namn. Beskriv den nya instansen i en ny post och ange ISBN som ogiltigt. Ta med uppgiften om tryckning i upplageuppgiften (om sådan finns).

Den nya instansen:
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789127429635
Upphovsuppgift: Mats Eklycke
Upplageuppgift: Första upplagans fjärde tryckning

Jämför med den tidigare instansen:
Identifikator / ISBN / Värde: 9789127429635
Upphovsuppgift: Mats Fredriksson
Upplageuppgift: 1. uppl.

Ändrad utgivare

Uppgiften om utgivare har ändrats, t.ex. på grund av att utgivningen har tagits över av ett annan utgivare. Beskriv den nya instansen i en ny post och ange ISBN som ogiltigt. Ta med uppgiften om tryckning i upplageuppgiften (om sådan finns).

Den nya instansen:
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789162261450
Upplageuppgift: Första upplagan, fjärde tryckningen
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Sanoma utbildning

Jämför med den tidigare instansen:
Identifikator / ISBN / Värde: 9789162261450
Upplageuppgift: 1. uppl.
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Bonnier utbildning

Ändring gällande serieuppgift

Serieuppgift har tillkommit, försvunnit eller förändrats. Beskriv den nya instansen i en ny post och ange ISBN som ogiltigt. Ta med uppgiften om tryckning i upplageuppgiften (om sådan finns).

Den nya instansen:
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789163859397
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Axel och Omar

Jämför med den tidigare instansen:
Identifikator / ISBN / Värde: 9789163859397
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Solgatan 1

Ändrad bandtyp

Bandtypen har ändrats, t.ex. från inbunden till häftad eller pocket. Beskriv den nya instansen i en ny post och ange ISBN som ogiltigt. Ta med uppgiften om tryckning i upplageuppgiften (om sådan finns).

Den nya instansen:
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde:
Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg: pocket
Upplageuppgift: Första pocketupplagan

Jämför med den tidigare instansen:
Identifikator / ISBN / Värde: …
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: inbunden
Upplageuppgift: Första upplagan

Innehållsmässig förändring

Förändringen kan utgöras av tillägg, omarbetning eller revidering av text eller bild. Beskriv den nya instansen i en ny post och ange ISBN som ogiltigt. Ta med uppgiften om tryckning i upplageuppgiften (om sådan finns).

Den nya instansen:
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde:
Upplageuppgift: Andra, omarbetade tryckningen

Jämför med den tidigare instansen:
Identifikator / ISBN / Värde: …

Faksimil

En faksimilutgåva beskrivs i en ny post (som en ny instans). Gör en anmärkning om relationen mellan faksimilutgåvan och den utgåva den är en faksimil av i beskrivningen av faksimilutgåvan.

Ange endast utgivningstid för den instans du beskriver, det vill säga faksimilet. Följ de generella anvisningarna för utgivningstid, se Egenskaper som beskriver en manifestation, Utgivningstid.

Tidigare praxis har varit att även ange utgivningstid för originalutgåvan. I äldre Librisposter har därför utgivningstiden angivits under Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning.

Vid bedömning av om en publikation är en faksimil, följ NE:s definition: "En faksimilupplaga av en bok ska överensstämma så väl som möjligt med originalet även vad gäller format och papperskaraktär".

Du kan dock bortse från förord eller efterord som tillkommit i faksimilutgåvan om huvudtexten inte har ändrats. Om du anser att det är viktigt för identifikation eller åtkomst kan du ange för- eller efterordsförfattare i faksimilutgåvans instans, se Skapare av kompletterande verk.

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Göteborg
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning:
Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / År:
2002
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Faksimil av: 1. uppl. Christianstad : tr. Schmidt & comp., 1853

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-28
Publicerad:
2024-02-27