Upplageuppgift

Upplageuppgiften (RDA 2.5) betecknar upplagan som resursen hör till.

Upplagebeteckning och påföljande upplagebeteckning är kärnelement. Övriga underelement är valfria.

Källa: se respektive underelement.

Libris

 • Upplageuppgift

MARC21

 • 250 #a

Återge upplageuppgiften så som den förekommer i källan, dock inte nödvändigtvis när det gäller stora och små bokstäver eller interpunktion, se ”Transcription" - RDA 1.7. Förkortningar används endast om de förekommer i källan som uppgiften hämtas från.

Librispraxis: Om en manifestation saknar upplageuppgift men det är känt att betydliga ändringar från tidigare upplagor gjorts, tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.5.1.4 Länk till annan webbplats. och lägg till en upplageuppgift, om det är viktigt för identifikation och åtkomst. Ange uppgiften inom klammer på huvudtitelns språk. För resurser med huvudtitel på svenska, följ Svenska skrivreglers rekommendation och använd termen "upplaga" för förändrat innehåll.

Upplageuppgift: [Utökad upplaga]

Upplagebeteckning

RDA 2.5.2 Länk till annan webbplats.

Upplagebeteckning är ett ord, skrifttecken eller grupp av ord och/eller skrifttecken som betecknar den upplaga som en resurs hör till. Upplagebeteckning är ett kärnelement.

Källa: Hämta upplagebeteckningen från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Återge upplagebeteckningen enligt grundinstruktionen i avsnittet ovan.

 • Upplageuppgift: Ny udgave
 • Upplageuppgift: *** ed.
 • Upplageuppgift: Första upplagan
 • Upplageuppgift: Nouvelle édition
 • Upplageuppgift: Director’s cut
 • Upplageuppgift: Interactive version

Återge inte en uppgift som är relaterad till tryckning eller antal exemplar av en viss upplaga som upplageuppgift.

Librispraxis: Då det är tveksamt om en uppgift är att betrakta som upplageuppgift, ska ord som utgåva, upplaga, nummer, version (eller deras motsvarigheter på andra språk) uppfattas som tecken på att uppgiften är en upplageuppgift, och då behandlas som en sådan. Ta inte med uppgift om oförändrad tryckning som står tillsammans med upplageuppgiften såvida inte uppgiften om tryckning är en oskiljaktig del av upplageuppgiften, d.v.s. är grammatiskt sammanbunden.

 • Upplageuppgift: Första upplagan
  I publikationen: Första upplagan, första tryckningen

 • Upplageuppgift: Första upplagans första tryckning
  I publikationen: Första upplagans första tryckning

Om upplageuppgiften består av en bokstav eller bokstäver och/eller en siffra eller siffror utan påföljande ord, lägg till tillämpligt ord (RDA 2.5.2.3 Länk till annan webbplats.).

Upplageuppgift: [Upplaga] 1
I publikationen: 1:1

Återge tal angivna med siffror eller med bokstäver som de återfinns i resursen.

Upplageuppgift: Version IV

Upplagebeteckning på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om upplagebeteckningen förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, återge den uppgift som är på huvudtitelns språk eller i dess skriftart. Om detta kriterium inte går att tillämpa, återge den upplagebeteckning som kommer först i källan (RDA 2.5.2.4 Länk till annan webbplats.).

Upplagebeteckning som är en del av huvudtitel

Upplagebeteckning som är en integrerad del av huvudtitel, övrig titelinformation eller upphovsuppgift, eller grammatiskt sammanhängande med något av dessa element ska anges tillsammans med det element som det är en del av. Ange det inte igen som en upplagebeteckning (RDA 2.5.2.6 Länk till annan webbplats.).

Har titel / Titel / Huvudtitel:

 • Tenth anniversary edition of Economic justice for all
 • The compact edition of the Oxford English Dictionary

Parallell upplagebeteckning

RDA 2.5.3 Länk till annan webbplats.

Ej kärnelement.

Källa: Hämta uppgift om parallell upplagebeteckning från samma källa som upplagebeteckningen, en annan källa inom resursen, en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats..

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Upplagespecifik upphovsuppgift

RDA 2.5.4 Länk till annan webbplats.

Ej kärnelement.

Källa: Hämta upplagespecifik upphovsuppgift från samma källa som upplagebeteckningen.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

NB-praxis: Obligatoriskt att ange upplagespecifik upphovsuppgift.

Upplagespecifika upphovsuppgifter består av en upplagebeteckning och en upphovsuppgift som båda finns i samma källa och relaterar till just den upplagan. Det är endast bidragsgivare (aldrig skapare) som kan vara upplagespecifika. Hämta alltid upplagespecifika upphovsuppgifter från samma källa som upplagebeteckningen.

Upplageuppgift: Tredje upplagan / reviderad och korrigerad av Maja Lindblad
Kommentar: Ange Upplagespecifik upphovsuppgift med ISBD-interpunktion i Upplageuppgift.

Upplageuppgift: Deluxe ed. / rev. collectively by the Modern Peking Opera Troupe of Peking

Parallell upplagespecifik upphovsuppgift

RDA 2.5.5 Länk till annan webbplats.

Ej kärnelement.

Källa: Hämta parallell upplagespecifik upphovsuppgift från samma källa som motsvarande parallell upplagebeteckning. Om det inte finns någon sådan, hämta parallell upplagespecifik upphovsuppgift från samma källa som upplagebeteckningen.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Påföljande upplagebeteckning

RDA 2.5.6 Länk till annan webbplats.

Påföljande upplagebeteckning är ett kärnelement.

Källa: Hämta påföljande upplagebeteckning från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Om en resurs betecknas som en återutgivning som innehåller förändringar i förhållande till en viss upplaga, anges denna uppgift efter upplagebeteckningen (RDA 2.5.6.3 Länk till annan webbplats.).

Upplageuppgift: 6. upplagan, rättad och reviderad
Kommentar: Påföljande upplagebeteckning föregås av kommatecken.

Påföljande upplagebeteckning på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om påföljande upplagebeteckning förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, återge den uppgift som är på huvudtitelns språk eller i dess skriftart. Om detta kriterium inte går att tillämpa, återge den påföljande upplagebeteckning som kommer först i källan, RDA 2.5.6.4 Länk till annan webbplats..

Parallell påföljande upplagebeteckning

RDA 2.5.7 Länk till annan webbplats.

Ej kärnelement.

Källa: Hämta parallell påföljande upplagebeteckning från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Upphovsuppgifter som hänför sig till påföljande upplagebeteckning

RDA 2.5.8 Länk till annan webbplats.

Ej kärnelement.

Källa: Hämta uppgift om upphovsuppgifter som hänför sig till påföljande upplagebeteckning från samma källa som påföljande upplagebeteckning.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

NB-praxis: Obligatoriskt att ange upphovsuppgifter som hänför sig till påföljande upplagebeteckning.

Kommentar: Upphovsuppgifter som hänför sig till påföljande upplagebeteckning föregås av interpunktionen mellanslag snedstreck mellanslag.

Parallell upphovsuppgift som hänför sig till påföljande upplagebeteckning

RDA 2.5.9 Länk till annan webbplats.

Ej kärnelement.

Källa: Hämta parallell upphovsuppgift som hänför sig till påföljande upplagebeteckning från samma källa som motsvarande parallell påföljande upplagebeteckning. Om det inte finns någon motsvarande parallell påföljande upplagebeteckning, ta parallell upphovsuppgift som hänför sig till påföljande upplagebeteckning från samma källa som påföljande upplagebeteckning.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET