Relationer till agenter

Relationer mellan en resurs (dvs. verk, uttryck, manifestation och exemplar) och agenter knutna till resursen behandlas i RDA kapitel 18-22 Länk till annan webbplats..
Relationen mellan verket och den skapare, eller den först nämnda skaparen, som är ansvarig för skapandet av verket är en kärnrelation. Övriga relationer är valfria.

I RDA är anvisningarna för att ange relationer till agenter uppdelade efter resurserna verk, uttryck, manifestation och exemplar.

Librispraxis: Se respektive rubrik nedan.

Ange relationer till agenter i verket, uttrycket och manifestationen genom att ange agent och relationsbeteckning (funktionskod).
Anvisningar för att konstruera auktoriserade sökingångar för agenter finns i Auktoritetsarbete och agenter.

För anvisningar om hur du anger att ett verk handlar om en person, se Personer som ämne.

Libris

Agent

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)

Relationsbeteckning/funktionskod

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion

MARC21

Agent

 • 100/110/111 #a
 • 700/710/711 #a

Relationsbeteckning/funktionskod

 • 100/110/111 #4
 • 700/710/711 #4

Kommentar:
Länka till agenten (om agent som länkbar entitet finns), skapa annars agent som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter. Upprätta vid behov agent som länkbar entitet eller komplettera befintlig agent som länkbar entitet.
Skaparen (eller den först nämnda skaparen) anges under Primär medverkan. Alla övriga agenter anges under Medverkan. Relationer till agenter anges i Libris katalogisering under Instans av verk.
Ange relationsbeteckning genom att länka till en funktionskod. Läs om Relationsbeteckning / funktionskod.

Agenter knutna till ett verk

Agenter knutna till ett verk utgörs av skapare och övrig agent (RDA kapitel 19 Länk till annan webbplats.).

Samlingsverk som är "compilation" (verk som består av verk av olika agenter, t.ex. en antologi):
I CIP-poster för samlingsverk finns det ofta sökingångar för skaparna till de verk/uttryck som ingår i samlingsverket. Dessa sökingångar är inte korrekta enligt RDA, eftersom skaparna inte är skapare av samlingsverket. Ta bort sökingångarna för dessa skapare. I vissa fall kan de ersättas av sökingångar för respektive ingående verk/uttryck, läs mer under Ingående verk/uttryck. Se även Verk som består av verk skapade av olika agenter ("compilations").

Skapare

En skapare är en person, släkt eller institution som är ansvarig för skapandet av ett verk (RDA 19.2 Länk till annan webbplats.). Det kan finnas flera skapare som är ansvariga för verket. Skaparna kan ha samma roll (till exempel ett samarbete mellan två författare) eller olika roller (till exempel ett samarbete mellan en kompositör och en textförfattare).
I vissa fall innebär urval, arrangemang, redigering, etc. av innehållet, att ett nytt verk skapas. Agenten som är ansvarig för urvalet, arrangemanget eller redigeringen kan då betraktas som skapare av detta verk (till exempel sammanställaren av en bibliografi).
En betydande förändring av innehållet i ett redan existerande verk kan också innebära att ett nytt verk skapas. Agenten som är ansvarig för förändringen betraktas då som skapare av detta nya verk.

Skaparen, eller den först nämnda skaparen, är ett kärnelement. Ange den auktoriserade sökingången för skaparen, dvs. den agent som är ansvarig för skapandet av verket. Om det är fler än en skapare som är ansvariga för verket är endast den skapare med huvudsakligt ansvar som nämns först i de resurser som gestaltar verket eller i referenskällor, kärnelement. Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, är endast den först nämnda skaparen kärnelement (RDA 19.2 Länk till annan webbplats.).

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som får auktoriserad sökingång.

NB-praxis: För verk med upp till tre skapare, gör sökingångar på alla. För verk med fler än tre skapare, gör sökingång på den första. För verk där två eller tre svenska författare och illustratörer/fotografer delar på det primära upphovsansvaret (är skapare), läggs funktionskoden 9pu till. Läs mer om funktionskoder.

Verk av en skapare, där skaparen har flera roller, i det här fallet författare och illustratör. Använd flera funktionskoder:

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Stor-Emma
Upphovsuppgift: Lisen Adbåge

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Länka till entitet: Adbåge, Lisen, 1982-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entiteter: Författare (aut), Illustratör (ill)

Verk med delat upphovsansvar där skaparna har olika roller. Endast den först nämnda skaparen är kärnelement. Katalogisatören avgör om båda får auktoriserad sökingång:

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Nämen Benny
Upphovsuppgift: Barbro Lindgren, Olof Landström

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Lindgren, Barbro, 1937-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Landström, Olof, 1943-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör (ill)

Kommentar: Ange den först nämnda skaparen i Primär Medverkan. Övriga skapare kan anges i Medverkan.

Verk med delat upphovsansvar. Endast den först nämnda skaparen är kärnelement. Katalogisatören avgör om alla får auktoriserad sökingång:

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Lagen om offentlig upphandling
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en kommentar
Upphovsuppgift: Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Natalie Svensson

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Rosén Andersson, Helena, 1966-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Kommentar: Ange den först nämnda skaparen i Primär Medverkan. Övriga skapare kan anges i Medverkan.

Antalet namn som tas med i en upphovsuppgift behöver inte motsvara antalet sökingångar som görs. Det går bra att ange ”[och tre andra]” i upphovsuppgiften och samtidigt göra sökingångar på alla. Man kan också ta med samtliga namn i upphovsuppgiften och endast göra sökingång på den först nämnda skaparen.

Anvisningar för hur man konstruerar auktoriserade sökingångar för verk och uttryck finns i RDA 6.27-6.31 Länk till annan webbplats. och i Konstruktion av sökingångar för verk och uttryck. Det kan till exempel handla om när den inbördes ordningen mellan flera skapare skiftar och när en omarbetning resulterat i ett nytt verk.

I RDA Appendix I Länk till annan webbplats. finns relationsbeteckningar för skapare (RDA I.2.1 Länk till annan webbplats.). Även om inte dessa relationsbeteckningar används i Libris så kan listan vara till hjälp för att avgöra vilka som ska betraktas som skapare. Komplettera den auktoriserade sökingången med funktionskod för att beskriva relationen.

Institutioner som är skapare

Institutioner betraktas som skapare av ett verk (RDA 19.2.1.1.1 Länk till annan webbplats.) om verket tillkommit vid institutionen, är utgivet av institutionen, eller genom institutionens försorg, och tillhör en eller flera av följande kategorier:

 1. verk av administrativ karaktär som behandlar själva institutionen
  i) dess interna policy, arbetssätt, finanser och/eller verksamhet
  eller
  ii) dess tjänstemän, personal och/eller medlemmar (t.ex. medlemsregister)
  eller
  iii) dess samlingar och/eller dokumentation (t.ex. kataloger, inventarieförteckningar)
 2. verk som redovisar institutionens gemensamma åsikt (t.ex. rapporter från kommissioner och kommittéer etc.; officiella ställningstaganden i frågor om extern policy)
 3. verk som rapporterar från utfrågningar ledda av lagstiftande, juridiska, administrativa, och andra institutioner
 4. verk som rapporterar från den gemensamma verksamheten vid:
  i) en konferens (t.ex. förhandlingar, samlade föredrag)
  eller
  ii) en vetenskaplig expedition (t.ex. resultat av utforskning och undersökning)
  eller
  iii) vid ett evenemang (t.ex. en utställning, mässa, festival) som kan definieras som institution (definition i RDA 18.1.2 Länk till annan webbplats.) under förutsättning att konferensen, expeditionen eller evenemanget är namngiven/namngivet i resursen.
 5. verk som är ett resultat av en uppförandegrupps gemensamma verksamhet, där gruppens upphovsansvar sträcker sig längre än till rent uppförande, tolkning etc.
 6. kartografiskt material som härrör från en annan institution än en som enbart är ansvarig för materialets publicering och distribution
 7. juridiska verk av följande typer:
  i) lagar
  ii) dekret från en statschef
  iii) lagförslag
  iv) administrativa förordningar, etc.
  v) konstitutioner och fördrag, etc.
  vi) domstolsregler
  vii) domares förhållningsregler till jury, åtal, rättsförhandlingar, och domstolsbeslut
 8. namngivna individuella konstverk av två eller flera konstnärer som agerar som en institution

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Vänsterpartiets partiprogram
Upphovsuppgift: antaget av Vänsterpartiets 35:e kongress, 19-22 februari 2004

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Vänsterpartiet
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Övrig agent knuten till ett verk

Övrig agent knuten till verket är en person, familj/släkt eller institution knuten till verket med en annan relation än skapare. Det kan vara:

 • personer, släkter eller institutioner till vilka korrespondens är adresserad
 • personer, släkter eller institutioner till vilka en festskrift ägnas
 • regissörer, filmfotografer etc.
 • sponsrande organisationer
 • produktionsbolag
 • institutioner som anordnar en utställning eller ett evenemang etc.
  (RDA 19.3.1.1 Länk till annan webbplats.)

Övrig agent knuten till ett verk är ett kärnelement om den auktoriserade sökingången för den agenten används för att konstruera den auktoriserade sökingången för verket, se RDA 6.27-6.31 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka övriga agenter, utöver den obligatoriska, som får auktoriserad sökingång.

Festskriftsföremål

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Ad libitum
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: festskrift til Gunnar Foss

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Foss, Gunnar
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entiteter: Festskriftsföremål (hnr)

Författargrupp, reportagegrupp etc.

Författargrupp, reportagegrupp etc. som står som upphovsansvariga för ett verk betraktas som skapare endast om verket tillhör en eller flera av kategorierna i RDA 19.2.1.1.1 Länk till annan webbplats., se även Institutioner som skapare.
Om verket inte tillhör någon av dessa kategorier, betrakta gruppen som övrig institution knuten till verket. Katalogisatören avgör om gruppen får auktoriserad sökingång.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Fem steg till Kraków
Upphovsuppgift: Five Pieces

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Five Pieces
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entiteter: Författare (aut)

Läs även om övrig agent knuten till ett juridiskt verk i RDA 19.3.2 Länk till annan webbplats..
Läs även om övrig agent knuten till ett religiöst verk i RDA 19.3.3 Länk till annan webbplats..

Agenter knutna till ett uttryck

Agenter knutna till ett uttryck är bidragsgivare (till exempel redaktörer, översättare, illustratörer och framförande person) (RDA kapitel 20 Länk till annan webbplats.).
För instruktioner om hur man anger ändrat upphovsansvar i flerbandsverk, seriella resurser och integrerande resurser, se RDA 18.4 Länk till annan webbplats..

Bidragsgivare

Bidragsgivare innefattar redaktörer, översättare, arrangörer av musikaliska kompositioner och framförande person.
För instruktioner om hur man anger relationer till agenter som är ansvariga för samlingar som resulterar i ett nytt verk, se RDA 19.2.1 Länk till annan webbplats..
I vissa fall består ett uttryck av ett primärt verk som åtföljs av kommentarer, illustrationer, tillagda musikaliska delar etc. I dessa fall betraktas författaren av kommentaren, illustratören, kompositören etc. som bidragsgivare.

I RDA Appendix I Länk till annan webbplats. finns relationsbeteckningar för bidragsgivare (RDA I.3 Länk till annan webbplats.). Även om inte dessa relationsbeteckningar används i Libris så kan listan vara till hjälp för att avgöra vilka som ska betraktas som bidragsgivare. Komplettera den auktoriserade sökingången för agenten som är relaterad till uttrycket med en passande funktionskod Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Ange alla bidragsgivare som är viktiga för identifikation av uttrycket.

NB-praxis: För skönlitteratur, gör sökingångar på illustratörer och översättare. Katalogisatören avgör när fler sökingångar ska göras.

Översättaren har bedömts viktig för identifikation av uttrycket

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Madame Bovary
Upphovsuppgift: Gustave Flaubert ; översättning av Anders Bodegård

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Bodegård, Anders, 1944-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)

Agenter knutna till en manifestation

RDA kapitel 21 Länk till annan webbplats. ger generella riktlinjer och instruktioner för hur man anger relationer mellan en agent och en manifestation (till exempel producenter, utgivare, distributörer, tillverkare).

Kommentar: Observera att relationer mellan agent och manifestation för närvarande anges under Instans av verk i Libris katalogisering.

Utgivare

En utgivare är en agent som är ansvarig för att utge, släppa eller utfärda en manifestation. Ange en utgivare om det bedöms viktigt för åtkomst.

NB-praxis: Gör auktoriserad sökingång för utgivande institutioner utom för kommersiella bokförlag. Utgivande institutioner som lagt ordet "förlag" till sitt namn får auktoriserad sökingång för på själva institutionen.

Instans:
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Riksantikvarieämbetets förlag

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Riksantikvarieämbetet
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Utgivare (pbl)

Gör inte auktoriserad sökingång för kommersiella bokförlag eller för institutioner som är distributörer.

För institutioner som utgivare används funktionskoden pbl.

Agenter knutna till ett exemplar

RDA kapitel 22 Länk till annan webbplats. ger generella riktlinjer och instruktioner för hur man anger relationer mellan en agent och ett exemplar (till exempel ägare eller förvaltare).

I Libris tillämpas inte möjligheten att ange relationer mellan en agent och ett exemplar i den bibliografiska posten.

Librispraxis: Lägg denna information i beståndsposten.

Relationsbeteckning / funktionskod

Relationsbeteckning anges för att beskriva relationen mellan en resurs och en agent knuten till resursen.

Librispraxis: Obligatoriskt.

I stället för relationsbeteckningar används i Libris katalogisering funktionskoder enligt standardlistan ”MARC code list for relators”. För en lista på koder, se funktionskoder i Libris katalogisering Länk till annan webbplats..

NB-praxis: För verk där två eller tre svenska författare och illustratörer/fotografer delar på det primära upphovsansvaret (är skapare), läggs funktionskoden 9pu till för illustratören/fotografen. Koden används för alla typer av verk, både skönlitteratur och facklitteratur. Det vanligaste exemplet är bilderböcker, där en författare och en illustratör delar på det primära upphovsansvaret. Andra vanliga fall kan till exempel vara börjaläsa-böcker om primärkällans utformning eller publikationen i övrigt framhäver upphovsmännen som jämbördiga och innehållet till väsentlig del består av illustrationer, bildkonst eller fotografier. Illustratören/fotografen måste vara en av de primärt upphovsansvariga.

Formatet för relationsbeteckning / funktionskod visas i formatrutan för Relationer till agenter.

Kommentar: Lägg till en funktionskod genom att klicka på plustecknet vid Funktion och sök fram en funktionskod. Skriv in kod eller utskriven form i sökrutan eller tryck på mellanslagstangenten för att se alla koder. Välj kod och länka genom att klicka på plustecknet vid koden eller på koden. Vid behov länkas Funktion även när lokal entitet skapas.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET