FAQ - vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om metadata och katalogisering.

Beskrivning

Compilation och collaboration är begrepp som tidigare användes i Metadatabyrån som stöd för att avgöra verkets huvuduppslag:

 • Med "compilation" menas en samling innehållande verk av olika skapare, till exempel en antologi. Författarna är skapare av sina respektive bidrag men är inte skapare av själva samlingen. En "compilation" får huvuduppslag på samlingsverkets titel.
 • Med "collaboration" menas ett verk som har flera skapare som samarbetat. En "collaboration" får huvuduppslag på skaparen med huvudsakligt upphovsansvar eller den först nämnda skaparen.

Ibland kan det vara svårt att förstå varför en viss agent står under Primär medverkan, när det inte är den först nämnda i upphovsuppgiften. Det kan finnas olika förklaringar:

 • Katalogisatören har bedömt att det bara är en revidering av existerande verk. Då blir Primär medverkan densamma som för tidigare upplaga.
 • Det är en översättning och katalogisatören har följt respektive nationalbibliografis modell.
 • Den inbördes ordningen mellan agenterna skiftar i olika resurser. Då ska du lägga in den först nämnda agenten i den först mottagna resursen under Primär medverkan.
 • Det är en konstnärsbok med övervägande konstnärens alster och konstnären ska därför läggas in under Primär medverkan.

Det finns många koder att välja på. Men enligt Libris-praxis kodas alla skolböcker med "c", oavsett nivå. MARC-koden "c" står för Barn 10-12 år. I entiteten finns också texten "Läromedel" som en vägledning till att välja den koden för läromedel, avsedda för skolbruk (till och med gymnasiet). Välj alltså entiteten "Barn 10-12/Läromedel, Kod c". Entiteten ska länkas in under Instans av / Verk / Målgrupp. Komplettera vid behov med en målgruppsanmärkning. Använd gärna publikationens målgruppsanmärkning, till exempel "För årskurs 4". Det pågår en översyn av målgruppskoderna så denna praxis kan komma att förändras.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är ett läromedel eller inte. För en lärobok är det oftast tydligt angivet i publikationen att den är ett läromedel, eller att den vänder sig till elever i årskurserna x,y,z osv. I knepiga fall kan du få vägledning av ifall förlaget är ett läromedelsförlag eller inte. Är du tveksam bör du låta bli att kalla det läromedel.

I amerikanska böcker anges ofta CIP-data (Cataloguing in publication data) på titelsidans baksida. Det är en förkortad version av den bibliografiska förhandspost som Library of Congress skapar för en bok innan den publiceras och som distribueras till bokförsäljare och bibliotek för att underlätta förvärv och katalogisering. CIP-data tillhör alltså egentligen inte själva manifestationen utan är lite som ett katalogkort integrerat i boken.

Eftersom CIP-data är en typ av förhandsinformation kan uppgifterna vara felaktiga och vi rekommenderar därför att endast använda CIP-data som källa med varsamhet. Väljer du att hämta uppgifter från CIP-data bör du klamra dem.

Exempel på CIP-data i en bok:

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Names: Juska, Jane. | Austen, Jane, 1775-1817. Pride and prejudice.
Title: Mrs. Bennet has her say / Jane Juska.
Description: Berkley trade paperback edition. | New York : Berkley Books, 2015.
Identifiers: LCCN 2014048297 | ISBN 9780425278437 (softcover)
Subjects: LCSH: Young women--England--Fiction. | England--Social life and customs--18th century--Fiction. | BISAC: FICTION / Historical. | FICTION / Romance / General. | GSAFD: Regency fiction. | Humorous fiction. | Satire.
Classification: LCC PS3610.U875 M77 2015 | DDC 813/.6--dc23
LC record available at https://lccn.loc.gov/2014048297

Libris

Formatet i Libris XL är uppbyggt för att vara flexibelt. De olika komponenterna som ingår i formatet ska kunna passa in på många olika ställen. Det finns i dagsläget inte så mycket kontroller inbyggda i katalogiseringsformuläret och formatet. Var därför observant när du katalogiserar så att du lägger rätt egenskap på rätt ställe.

Ja, bibliotekens äldre kataloger har förts över till Libris. Det mesta finns med men det kan finnas luckor. Sök noga innan du skapar nya poster för äldre material. Det kan vara inlagt enligt andra principer än i dag.

I princip ska biblioteken inte ändra i NB-poster utan att kontakta NB först.

Men däremot kan biblioteken komplettera posterna med ämnesord, om de följer riktlinjerna för Svenska ämnesord. Biblioteken kan också komplettera med klassifikation om detta saknas. Kontakta dock KB om du vill föreslå en ändring av befintlig klassifikation i en NB-post. Följ anvisningar och praxis för klassifikation i Metadatabyrån. Följ även anvisningar för ändringsmeddelanden.

Korrigera gärna uppenbara stavfel och liknande om de inte hör till beskrivningen. Observera dock att felaktigheter i källan för beskrivningen ska återges utan att rättas.

Katalogisatören bör bedöma vilken post som ska behållas. Flytta bibliotekets bestånd till rätt post. Skicka sedan ett ändringsmeddelande (cxz) till berörda bibliotek enligt instruktioner. Katalogsupport har behörighet att flytta andra biblioteks bestånd. Du kan därför skicka en begäran om det till Katalogsupport.

Du ska generellt inte ta bort poster utan bestånd. De tas bort maskinellt med jämna intervaller. Det gäller inte dubblettposter som du upptäcker eller har råkat skapa själv. Dessa ska du ta bort när du har flyttat beståndet till den post som ska vara kvar.

Det bibliotek som lägger in länkar i Libris ansvarar för att länkarna hålls uppdaterade. Om du upptäcker en felaktig eller död länk, kontakta i första hand respektive bibliotek. Observera att e-pliktposter innehåller uppgifter om var resursen ursprungligen publicerades, under Identifikator. Dessa länkar ska ligga kvar även om de inte längre leder till resursen.

Det kan dröja innan biblioteken hinner katalogisera nyutkomna böcker. För förlagsutgivna böcker skapas först Förhandsinformation i Libris. Det är en preliminär information i väntan på att boken ska komma ut, levereras och katalogiseras. Biblioteken uppgraderar förhandsinformationen till en färdig katalogpost när boken har levererats till biblioteken. Böcker som beställs av låntagare brukar katalogiseras snabbt. För andra böcker kan det dröja längre. Du kan läsa om bokens väg på Kungliga biblioteket.

Nej, det används inte. Varje utgåva får en ny post. Men i formatet BIBFRAME finns en inbyggd möjlighet att i framtiden knyta instansbeskrivningar (beskrivningar av utgåvor) till länkade verk.

Skriv inte in ISBD-interpunktion för att avsluta en egenskap i Libris katalogisering. Systemet lägger till interpunktionen automatiskt vid export till MARC-formatet.

I några undantagsfall är det nödvändigt att använda ISBD-interpunktion inom en egenskap, för att separera uppgifter. Det finns instruktioner i Metadatabyråns exempel för de fåtal fall där du ska använda ISBD-interpunktion. Det gäller framförallt anmärkningar, egenskapen Upphovsuppgift samt i föredragna titlar för verk. I övriga fall, lägg inte in ISBD-interpunktion för att avsluta en egenskap. Använd vid behov klamrar inom en egenskap för att visa att du hämtat uppgiften utanför den föredragna källan. Se anvisningar under respektive materialtyp för mer information.

Identifikatorer

Ange det ISBN som har återanvänts under Indirekt identifierad av. Om du har information om korrekt ISBN, ange det under Identifikator. Om du upptäcker att en utgivare har gjort systematiskt fel med flera ISBN, kontakta ISBN Sverige.

Serier och tidskrifter

En serie bör ha en serieuppgift och serieuppgiften bör ha en källa. Vanligen står serieuppgiften i publikationen du katalogiserar. Om du i stället vill beskriva att flera titlar ska läsas i en viss ordning kan du lägga in en anmärkning om "Serie/Fortsättningsarbete". Om du vill beskriva att titlarna handlar om en viss fiktiv gestalt, kan du ange den fiktiva gestalten som ämne.

Det finns flera metoder för flerbandsverk och författarserier, se en översikt på sidan Skönlitterära flerbandsverk/författarserier.

Nej. I Libris finns huvudposter för tidskrifter men inte årgångsposter. Vi rekommenderar att biblioteken vid behov skapar poster för tidskriftsårgångar och årsboksårgångar i lokala system i stället.

Årsboksårgångar som har egna titlar kan vid behov katalogiseras i egna poster i Libris.

RDA Toolkit

Material ska katalogiseras enligt de regler som gäller vid katalogiseringstillfället. 2017 gick vi över till katalogreglerna RDA (Resource Description and Access) i Libris. Även material som är äldre än 2017 ska alltså katalogiseras enligt RDA. Undantag är materialtyper som följer andra regler, t.ex. äldre tryck (material tryckt före 1830) som än så länge katalogiseras enligt ISBD.

RDA Toolkit erbjuds via abonnemang och KB tillhandahåller verktyget för offentligt finansierade bibliotek. De bibliotek som är intresserade kan vända sig till Libris kundservice. Ange IP-nummer (enskilda nummer eller ett nummerspann) för er organisation.

Läs om hur tillgång till RDA Toolkit fungerar. Observera ny rutin för inloggning.

Observera att på grund av ett serverbyte har leverantören av RDA Toolkit gjort en förändring i hur IP-autentiseringen fungerar. Det innebär att du inte, som tidigare, blir automatiskt inloggad via IP-adress.

För att komma åt RDA Toolkit via IP-autentisering, gör så här:

1. Klicka direkt på login-knappen (inringad på bilden). Du kan lämna rutorna för användarnamn och lösenord tomma.

2. Du är inloggad när du ser "Kungliga biblioteket" längst upp till höger.

Automatiska flöden och export

Posterna för ljudböcker och e-böcker kommer via maskinella flöden. Metadata skapas av förlagen själva i leverantörens system. Leverantören får sällan in uppdateringar av metadata för de befintliga posterna och posterna kontrolleras eller berikas manuellt sällan i Libris. De bibliotek som har resurser och möjlighet kan dock korrigera uppenbara fel i posterna.

Postimport i Libris

Det skiljer sig från fall till fall om du måste det eller inte. I Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris finns anvisningar för när en agent måste skapas. Oavsett om du skapar en ny agent eller inte så kom alltid ihåg att först kontrollera om det redan finns en agent. Länka i sådana fall till den.

Vi rekommenderar att du låter ämnesord ligga kvar i importerade poster. Termerna fyller flera funktioner. Dels visar de vilken ämnesanalys som det primärindexerande biblioteket har gjort. Dels kan termerna fungera som underlag vid en framtida maskinell ämnesordsindexering. Vid import av poster från Libris till lokala kataloger går det naturligtvis bra att göra ett urval av vilka termer som ska tas med.

Det är inte obligatoriskt men vi rekommenderar det. För att användare ska kunna dra maximal nytta av ämnesordindexeringen bör den utföras konsekvent så att verk om samma ämne förses med samma ämnesord.

Om ditt bibliotek får in materialet och du har den kunskap som krävs så bör du redigera posten och inte vänta.

Nej, vanligtvis inte. Det ställer till problem för andra bibliotek som har bestånd på den preliminära posten. Komplettera och uppgradera i stället den befintliga posten, gärna med funktionen Berika från post.

Ämnesord och genre/form

I Libris har de deltagande biblioteken haft olika principer för vilket material man har ansett vara lämpligt att ämnesordsindexera genom åren. Detta gör att det är svårt att ge ett generellt svar för vilket material som är indexerat.

Riktlinjerna för indexering med Svenska ämnesord har förändrats genom åren. Fram till år 2012 utgjorde SAO:s riktlinjer till stor del en svensk spegel av det amerikanska systemet LCSH:s riktlinjer. Där sker indexering genom att man knyter samman ämnesord och underindelningar i långa strängar. Exempel på en ämnesordssträng som inte längre är giltig enligt dagens riktlinjer är:

 • Tyska krigsfångar--historia–Förenta staterna--1939-1945 (andra världskriget)

Enligt nuvarande riktlinjer ska ämnesorden läggas in för sig:

 • Krigsfångar–historia
 • Tyskar
 • Förenta staterna
 • Andra världskriget (1939-1945)

Vi rättar gamla strängar sporadiskt.

Egentligen borde samma titel ha samma ämnesordsindexering oberoende av utgåva, men ibland händer det att bibliotek indexerar utgåvor på olika sätt. Om du upptäcker sådana fall i Libris kan du höra av dig till Katalogsupport för korrigering.

Nej, du behöver inte skicka ut ett meddelande om du lägger till eller tar bort ett ämnesord. Se anvisningar om när du behöver skicka ändringsmeddelanden i Libris.

Meddelande ska däremot skickas ut om du ändrar eller tar bort agent som ämne, till exempel:

 • person
 • släkt
 • organisation
 • jurisdiktion
 • möte

Ja, ämnesord som ingår i termsamling Facktermer får användas på skönlitteratur, och tvärtom. Däremot ska genre/formtermer som ingår i termsamling Facktermer endast användas på facklitteratur och genre/formtermer som ingår i termsamling Skönlitterära termer ska endast användas för skönlitteratur.

Till egenskapen Genre/form ska du inte enbart lägga genre/formtermer från system såsom saogf och barngf, utan även ange lämpliga MARC-koder för att beskriva resursens karaktär. Ibland överlappar genre/formtermernas och MARC-kodernas betydelse varandra (som i fallet för biografier). Men både term och kod behöver anges för att MARC-exporten ska bli korrekt. I framtida formatarbete planerar Librisutvecklarna att slå ihop likabetydande termer och koder så att en dubblering av information inte är nödvändig.

Information finns i hjälptexten Verk i Libris katalogisering.

Se också exempelsamlingen på genre/formtermer och koder för monografier på sidan Exempel på användning av genre/form.

Använd principen sammanfattande indexering, som du kan läsa om här:

Denna typ av ämnesord används för resurser som behandlar hur ett särskilt ämne har skildrats i konsten eller i litteraturen. Du ska inte använda dessa termer för litteratur om hästar eller resurser med bilder på hästar.

Det kan dröja mellan ett par månader till ett år innan ditt föreslagna ämnesord blir godkänt. Alla ämnesordsförslag redovisas i på sidan Ämnesordsprotokoll.

Auktoritetsarbete och agenter

Nej, det måste du inte. I Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris finns anvisningar för när en agent måste skapas.

Ja, det måste du. Om det finns en agent med den gamla namnformen i Libris behöver den uppdateras. Anvisningar för hur det ska göras finns under rubriken Namnbyte på sidan Föredraget namn för personer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-19
Publicerad:
2023-12-05