Titel

Huvudtitel är ett kärnelement.

Källa: Hämta huvudtiteln från den föredragna källan (RDA 2.2.2-2.2.3.länk till annan webbplats). Om det inte finns någon titel i manifestationen, hämta den från en av källorna som specificeras i RDA 2.2.4länk till annan webbplats

I vissa fall ska också Föredragen titel för verket anges. Instruktioner för detta finns under Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

Libris

 • Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 245 #a

Kommentar: Ange instansens (manifestationens) titel här. För översättningar, verk som har givits ut under olika titlar på samma språk eller när samma titel har använts för olika verk, ange också den föredragna titeln för verket under Verk.

Återge huvudtiteln från den föredragna källan så som den förekommer i källan (se "Transcription" - RDA 1.7).

Librispraxis: Generellt, förkorta aldrig en huvudtitel (se valfritt alternativ under RDA 2.3.1.4länk till annan webbplats).
NB-praxis: Förkorta aldrig en huvudtitel.

Bortfilering av inledande artikel

Libris

 • Har titel / Titel / Fileringsvärde

MARC21

 • 245 Andra indikator

Kommentar: Fileringsvärdet anger det inledande antal tecken (1-9) som ska uteslutas vid filering av titeln.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Den högsta principen
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4

Det är endast bestämda och obestämda artiklar som ska fileras bort, inte subjekt, pronomen, räkneord och dylikt. I nedanstående fall ska det inledande ordet inte fileras bort eftersom det inte är en artikel:

 • De som dödar
 • Den skal tidlig krökes
 • Den människan glömmer jag aldrig
 • Det som var
 • En som har tur

Mer om filering samt förteckning över artiklar finns på sidan Filering av titel.

Alternativtitel


Alternativtitel som är en del av huvudtiteln

Inkludera en alternativtitel som är en del av huvudtiteln.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Bilbo eller En Hobs äventyr
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Hallberg’s surprise, or, Not even the old masters can feel safe

Alternativtiteln ska inte ingå inte i den föredragna titeln. Komplettera manifestationer på originalspråk med en föredragen titel för verket.

Felaktigheter

Rätta inte felaktigheter. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel (RDA 1.7.9länk till annan webbplats).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Heirarchy in organizations
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Hierarchy in organizations
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titeln felstavad, korrekt titel:

Librispraxis är att komplettera manifestationer på originalspråk med en föredragen titel för verket. Den föredragna titeln är vanligen den rättstavade titeln.

Namn på agenter i titeln

Om en titel innehåller namn som normalt skulle behandlas som en del av upphovsuppgiften eller utgivaruppgiften etc. och namnet utgör en integrerad del av titeln, ange det som en del av huvudtiteln (RDA 2.3.1.5länk till annan webbplats).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Disney's 102 dalmatiner
Har titel / Del av huvudtitel / Huvudtitel: 102 dalmatiner

Kommentar: Genitivformen "Disney's" inleder huvudtiteln. "102 dalmatiner" anges som Del av huvudtitel.

Inledande ord

Återge inte inledande ord som inte är en del av titeln (RDA 2.3.1.6länk till annan webbplats).
Librispraxis är att tillämpa det valfria alternativet och att även ange hela titeln som en varianttitel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Törnrosa
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Disney presenterar Törnrosa

Titel på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om innehållet i resursen är skrivet, talat eller sjunget och det i källan för huvudtiteln finns titlar på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, välj som huvudtitel den titel som är på det språk eller i den skriftart som resursens huvudsakliga innehåll är på (RDA 2.3.2.4länk till annan webbplats).
Om innehållet inte är skrivet, talat eller sjunget, välj huvudtitel efter ordningen, layouten eller typografin i informationskällan.

Flera titlar i olika former

Om det i den föredragna källan förekommer flera titlar i olika former (men på samma språk och i samma skriftart), välj huvudtitel utifrån den ordning som markeras av ordningsföljd, layout eller typografi. Om ordningsföljd etc. är oklara eller otillräckliga för att bestämma den inbördes ordningen, välj den huvudtitel som är mest fullständig (RDA 2.3.2.5länk till annan webbplats).

Undantag:
Seriella och integrerande resurser
Om titeln för en seriell eller integrerande resurs i den föredragna källan förekommer både i fullständig form och i form av en akronym eller i förkortad form, välj den fullständiga formen som huvudtitel.

Manifestation som saknar samlingstitel

Om man valt att göra en sammanfattande beskrivning och manifestationen saknar samlingstitel, ange delarnas huvudtitlar såsom de förekommer i källan för hela manifestationen (RDA 2.3.2.9länk till annan webbplats).

Med samma upphov

Har titel / Titel / Huvudtitel: Ung Ofegs visor ; Parias
Upphovsuppgift: Ola Hansson
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Parias

Kommentar:
Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med samma upphov:
Ange samtliga titlar i Huvudtitel med ISBD-interpunktion mellan varje titel.
Ange den påföljande titeln även under Instans / Relation (motsvarande fält 740 i MARC21) så att den kommer med i titelindex i Libris webbsök.

Med olika upphov

Har titel / Titel / Huvudtitel: All hans kärlek
Upphovsuppgift: Michelle Smart ; översättning: Amanda Rescow. Oväntad älskare / Jane Porter ; översättning: Frida Lindholm
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Oväntad älskare

Kommentar:
Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med olika upphov:
Ange första titeln i Huvudtitel.
Ange första titelns upphovsuppgift och därefter påföljande titel/titlar tillsammans med tillhörande upphovsuppgift i Upphovsuppgift, med ISBD-interpunktion.
Ange den påföljande titeln även under Instans / Relation (motsvarande fält 740 i MARC21) så att den kommer med i titelindex i Libris webbsök.

Om källorna för de individuella delarna används som gemensam källa för hela manifestationen, ange delarnas huvudtitlar i den ordning de förekommer i manifestationen.
Librispraxis: Generellt, tillämpa inte alternativet att konstruera en samlingstitel.

Manifestation som saknar titel

Om manifestationen saknar titel men titeln kan hämtas från en källa utanför manifestationen, ange titeln inom klammer. Gör en anmärkning om varifrån titeln hämtats (RDA 2.3.2.10länk till annan webbplats och RDA 2.17.2.3länk till annan webbplats).

Konstruerad titel

RDA 2.3.2.11länk till annan webbplats

Om det inte går att fastställa en huvudtitel, konstruera en kort huvudtitel som beskriver antingen:
a) något som kännetecknar resursens natur (t.ex. karta, manuskript, dagbok, reklam etc.)
b) något som anger resursens ämne (t.ex. namn på personer, institutioner, föremål, verksamheter, händelser, geografiskt område, tid etc.)
c) inledningsorden i en text etc.
d) en fras som beskriver resursen
e) en titel baserad på en relaterad resurs

Librispraxis: Konstruera titeln på svenska.

Om manifestationen är av en typ som normalt skulle ha haft identifierande information, t.ex. en utgiven bok, ange titeln inom klammer och gör anmärkningen "Titel konstruerad av katalogisatör" (RDA 2.17.2.3länk till annan webbplats).

Om manifestationen är av en typ som normalt inte bär identifierande information, ska titeln inte klamras och ingen anmärkning ska göras om att titeln konstruerats.

Librispraxis för bilder: I de fall där titeln hämtas utanför manifestationen eller konstrueras av katalogisatören, klamras inte titeln men om så önskas anges i en anmärkning titelns källa eller frasen ”Titel konstruerad av katalogisatör”. Övriga beskrivande uppgifter som hämtas utanför resursen klamras.

Tilläggsinstruktioner för konstruerade titlar finns för bland annat musik, kartografiska resurser och rörliga bilder.

Titlar på delar, sektioner eller supplement

Om titeln på delen, sektionen eller supplementet förekommer i samma källa i manifestationen som den titel som är gemensam för alla delar och denna titel inte räcker till för att identifiera manifestationen, återges den gemensamma titeln som huvudtitel och titeln på delen, sektionen eller supplementet som deltitel, etc. (RDA 2.3.1.7.1länk till annan webbplats).

Om titeln på delen, sektionen eller supplementet har en numerisk och/eller alfabetisk beteckning, ange (i denna ordning):
a) den gemensamma titeln
b) delbeteckningen
c) deltiteln

Se även Om deltitel och/eller delbeteckning inte förekommer tillsammans med den gemensamma titeln i det som normalt är den föredragna källan samt Seriemetodik längre ner på denna sida.

Libris

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning / Deltitel

MARC21

 • 245 #a #n #p

Kommentar
För att lägga till Delbeteckning i Libris katalogisering:
Lägg till Har del (hasPart) under Har titel / Titel. Under Har del, skapa Titeldel (TitlePart) som lokal entitet (skriv "titeldel" i rutan Skapa lokal entitet och välj * Titeldel). Titeldel läggs till under Har del. Klicka på Titeldel och det fälls ut.
Om Har del / Titeldel / Deltitel redan finns, lägg till Delbeteckning under Titeldel (plustecknet vid Titeldel - Lägg till egenskaper under: Titeldel, välj Delbeteckning (partNumber)).
Skriv in uppgiften under Delbeteckning.

För att lägga till Deltitel:
Lägg till Har del (hasPart) under Har titel / Titel. Under Har del, skapa Titeldel (TitlePart) som lokal entitet (skriv "titeldel" i rutan Skapa lokal entitet och välj * Titeldel). Titeldel läggs till under Har del. Klicka på Titeldel och det fälls ut.
Om Har del / Titeldel / Delbeteckning redan finns, lägg till Deltitel under Titeldel (plustecknet vid Titeldel - Lägg till egenskaper under: Titeldel, välj Deltitel (partName)).
Skriv in uppgiften under Deltitel.

För att ange Delbeteckning och Deltitel i en annan ordning, till exempel en deltitel som har efterföljande delbeteckningar, upprepa Titeldel och ange Delbeteckning och Deltitel som det passar i det aktuella fallet.

Se exempel på Titeldel i Libris katalogisering nedan.

Egenskapen Titeldel i Libris katalogisering

Har titel / Titel / Huvudtitel: Möjlighet att leva som andra
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning : slutbetänkande
Har titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Bilagor

Har titel / Titel / Huvudtitel: Favorit matematik
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: 1A
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Tankenötter

Delbeteckningens delord och siffror

Återge delbeteckningens delord och siffror som de återfinns i källan (se "Transcription" - RDA 1.7). Förkorta inte delord. Använd stor bokstav på delbeteckning (RDA A.4.1länk till annan webbplats).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade skrifter
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Andra delen

Har titel / Titel / Huvudtitel: Bollebygds historia
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Del två

Har titel / Titel / Huvudtitel: Byggnadskonstruktion
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Sektion XX

Har titel / Titel / Huvudtitel: Skrifter
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Vol. IV

Kommentar: Vol. är förkortat i källan.

Om deltitel och/eller delbeteckning inte förekommer tillsammans med den gemensamma titeln i det som normalt är den föredragna källan

Hela titeln (huvudtitel, delbeteckning och/eller deltitel) ska enligt RDA 2.3.1.7.1länk till annan webbplats hämtas från samma källa. Detta kan orsaka problem vid katalogisering, eftersom hela titeln ibland inte återfinns i samma källa i manifestationen eller i det som normalt är den föredragna källan.

Här följer praktiska anvisningar för några olika typer av fall.

Välj en annan källa som föredragen källa när det behövs för att titeln ska bli unik

När hela titeln inte återfinns i det som normalt är den föredragna källan, men däremot på annan plats i manifestationen, välj den andra källan i manifestationen som föredragen källa. På så sätt hämtas hela titeln från samma källa i manifestationen.
Använd denna lösning när hela titeln behövs för att göra titeln unik.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Lätta korsord för alla
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: 6
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från rygg

Kommentar: Endast huvudtiteln återfinns i det som normalt är den föredragna källan. För att titeln ska vara unik behövs delbeteckningen - det är den som skiljer de olika delarna från varandra. Hela titeln, dvs. huvudtitel och delbeteckning, återfinns endast på ryggen på den tryckta monografin. Välj ryggen som föredragen källa och komplettera med en anmärkning om titelns källa.

Ange titeln enligt det som normalt är den föredragna källan om titeln där är unik + komplettera med varianttitel

När huvudtitel, delbeteckning och/eller delbeteckning återges på olika sätt (mer eller mindre fullständigt) i den föredragna källan och i andra källor i manifestationen, ange titeln enligt det som normalt är den föredragna källan om titeln där är unik. Komplettera med att ange varianttitel som hämtas från annan källa i manifestationen.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt
Har titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Volym 2

Har titel / Omslagstitel / Huvudtitel: Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt
Har titel / Omslagstitel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Volym 2
Har titel / Omslagstitel / Har del / Titeldel / Deltitel: Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Kommentar: Huvudtitel och delbeteckning återfinns i det som normalt är den föredragna källan. I en annan källa i manifestationen återfinns hela titeln, dvs. huvudtitel, delbeteckning samt deltitel. Eftersom titeln (huvudtitel och delbeteckning) i det som normalt är den föredragna källan räcker för att göra titeln unik anges den i titelavsnittet. Komplettera med att ange hela titeln (huvudtitel, delbeteckning och deltitel) från den andra källan i manifestationen som en varianttitel.

Hämta enstaka uppgift från annan källa om hela titeln inte återfinns i samma källa i manifestationen

När hela titeln över huvud taget inte återfinns i samma källa i manifestationen kan det vara nödvändigt att hämta deltitel eller delbeteckning från en annan källa i manifestationen, för att göra titeln unik. Klamra inte uppgiften i titelavsnittet, utan ange istället källan för uppgiften om delbeteckning/deltitel i en anmärkning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kalles deckarpocket
Har titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: 1
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Delbeteckning från rygg

Kommentar: Endast huvudtiteln återfinns i det som normalt är den föredragna källan. Delbeteckningen återfinns, som helt fristående uppgift, i en annan källa i manifestationen. Hela titeln återfinns inte i en och samma källa i manifestationen. För att titeln ska vara unik behövs delbeteckningen - det är den som skiljer de olika delarna från varandra. Hämta därför uppgift om delbeteckning från den andra källan i manifestationen.
Komplettera med en anmärkning om varifrån delbeteckningen hämtats.

Seriemetodik

Om titeln på delen, sektionen eller supplementet förekommer i källan tillsammans med den titel som är gemensam för alla delar och denna titel är tillräcklig för att identifiera manifestationen, återge titeln på delen som huvudtitel (RDA 2.3.1.7.2länk till annan webbplats). Ange titeln som är gemensam för alla delar som en serieuppgift.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Fadershuset
Seriemedlemskap / Serieuppgift: Nordisk kvinnolitteraturhistoria
Seriemedlemskap / Numrering inom serie: band 2

Läs mer om Flerbandsverk.

Parallell huvudtitel

RDA 2.3.3länk till annan webbplats

Parallell huvudtitel är huvudtiteln på ett annat språk eller i en annan skriftart.
Parallell huvudtitel är inte ett kärnelement men enligt Librispraxis är den första parallella huvudtiteln i den föredragna källan obligatorisk. Därutöver redovisas en påföljande parallell huvudtitel på svenska. Övriga parallella huvudtitlar är valfria.

Källa: En parallell huvudtitel får hämtas från hela manifestationen. Om huvudtiteln hämtas utanför manifestationen, ska parallelltiteln hämtas från samma källa.

NB-praxis: Ange alla parallella huvudtitlar som är framhävda i manifestationen.

För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

Libris

• Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel

MARC21

• 246 1/1 #a

Kommentar:
Om upphovsuppgiften för Huvudtitel och Parallell huvudtitel är densamma, ange parallelltitel endast under Parallelltitel. Upprepa inte parallelltiteln efter Har titel / Titel / Huvudtitel.
Om upphovsuppgiften för Huvudtitel och Parallell huvudtitel inte är densamma, t.ex. när parallelltitelns upphovsuppgift även har uppgift om översättare, ange den parallella huvudtiteln även som påföljande titel i upphovsuppgiften, med ISBD-interpunktion.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Klättring i Mälardalen
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Climbing in the Mälaren Valley
Upphovsuppgift: Andreas Andersson

Kommentar: Upphovsuppgiften är densamma.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Allting föreställer - ingenting är
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Ingmar Bergman och konsten
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Everything represents - nothing is
Har titel / Parallelltitel / Övrig titelinformation: Ingmar Bergman and art
Upphovsuppgift: redaktörer: Eva Asp, Björn Norberg. Everything represents - nothing is : Ingmar Bergman and art / editors: Eva Asp, Björn Norberg ; English translation: Sarah Snavely

Kommentar: Upphovsuppgiften för Huvudtitel och Parallell huvudtitel är inte densamma. I Upphovsuppgift anges, med ISBD-interpunktion, huvudtitelns upphovsuppgift och därefter den parallella huvudtiteln tillsammans med tillhörande upphovsuppgift.

Läs om manifestationer med parallelltext i Samlingsverk, Parallelltext - exempel.


Övrig titelinformation

RDA 2.3.4länk till annan webbplats

Övrig titelinformation(= undertitel) är inte ett kärnelement men obligatoriskt enligt Librispraxis.

Källa: Hämta övrig titelinformation från samma källa som huvudtiteln (RDA 2.3.4.2länk till annan webbplats).

Libris

• Har titel / Titel / Övrig titelinformation

Kommentar: För att ange flera undertitlar, skriv in dessa efter varandra i samma egenskap, åtskilda av mellanslag, kolon, mellanslag.

MARC21

• 245 #b

Librispraxis: Om Övrig titelinformation (= undertitel) hämtas från annan källa än huvudtiteln, ange den övriga titelinformationen som övrig titelinformation till en varianttitel. Det gäller dock endast övrig titelinformation som tillför ytterligare information och inte är reklam, slogans etc. Ord och fraser som sammanfaller med genre/formterm redovisas ej som övrig titelinformation till varianttitel, men andra ord och fraser ska redovisas, t.ex. "spänningsroman", "dokumentärroman". Ange alltid källan som den hämtas från.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Bergens väktare
Har titel / Omslagstitel / Huvudtitel: Bergens väktare
Har titel / Omslagstitel / Övrig titelinformation: Djingis Khan – historiens störste erövrare

Har titel / Titel / Huvudtitel: På väg mot döden
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: På väg mot döden
Har titel / Varianttitel / Övrig titelinformation: en Cooper och Fry-deckare
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Skyddsomslag:

Kommentar: Om ingen lämplig typ av varianttitel finns att välja i listan, lägg till Typanmärkning (= 246 #i) under Har titel/Titel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: En arbetsdag i skriftsamhället
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken : småskrift utarbetad av Språkrådet
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3

Kommentar: För att ange flera undertitlar, skriv in dessa efter varandra i samma egenskap, åtskilda av mellanslag, kolon, mellanslag.

Om övrig titelinformation förekommer på mer än ett språk eller i mer än en skriftart anges den övriga titelinformation som är på huvudtitelns språk eller i dess skriftart (RDA 2.3.4.4länk till annan webbplats).

Om det finns flera undertitlar anges de i den ordning som markeras av ordningsföljd, layout och typografi i källan (RDA 2.3.4.3länk till annan webbplats).

Parallell övrig titelinformation

RDA 2.3.5länk till annan webbplats

Parallell övrig titelinformation är inte ett kärnelement.

Källa: Ta i första hand uppgift om parallell övrig titelinformation från samma källa som motsvarande parallell huvudtitel.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

NB-praxis: Obligatoriskt att ange parallell övrig titelinformation.

Varianttitel

RDA 2.3.6länk till annan webbplats

Varianttitel är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Obligatoriskt om varianttitel/varianttitlar behövs för identifikation eller åtkomst.

Källa: Hämta varianttitel från valfri källa.

Libris

 • Har titel / Titel / Varianttitel

MARC21

 • 246 #a

För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

Gör en anmärkning om källan eller grunden för en varianttitel om det anses viktigt för identifikation eller åtkomst, se Anmärkning om varianttitel.

Stavningsvarianter

Använd Varianttitel för att öka sökbarheten för titlar som innehåller exempelvis specialtecken, siffror eller oväntade stavningar av ord.

Titlar med parenteser

Har titel / Titel / Huvudtitel: (O)likhetens geografier
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Olikhetens geografier

Titlar med snabel-a
När @ läses som a i primärkällan:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Utm@ningar och e-frestelser
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Utmaningar och e-frestelser

Titlar med snabel-a
När @ läses som at i primärkällan:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Drömprins@internet.kom!
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Drömprins at internet.com!
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Drömprins snabel-a internet.com!

Titlar med &-tecken
När @ läses som at i primärkällan:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Juno & Juliet
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Juno and Juliet

Titlar med ß (tyskt dubbel-s)

Har titel / Titel / Huvudtitel: Der Fußball
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Der Fussball
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4

Se även anvisningarna för Äldre tryck (=ß återges som sz).

Räkneord i huvudtiteln

Har titel / Titel / Huvudtitel: 10 anni di archeologia a Cortona
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Dieci anni di archologia a Cortona

Mångsiffriga tal anges enligt Svenska skrivregler, dvs. i grupper om tre.

Har titel / Titel / Huvudtitel: 500 000 nya jobb är möjliga
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: 500000 nya jobb är möjliga

Återgivning av vissa bokstäver i latinska titlar
Återge titeln utan normalisering under Har titel / Titel / Huvudtitel. Ange den normaliserade varianten som varianttitel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Commentarii fratrvm arvalivm qvi svpersvnt
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Commentarii fratrum arvalium qui supersunt

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET