Instans - Kartor

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Källa för beskrivningen

Hämta uppgifterna från titelsidan eller arket. I andra hand hämta uppgiften från eventuellt omslag, och i tredje hand från valfri källa i resursen.

För allmänna anvisningar om källa se RDA 2.2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instanstyp

Obligatoriskt

Välj en av följande typer:

 • Karta (för tryckta kartor)
 • Handskrift
 • Kartglob
 • Elektronisk

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt för en karta är vanligen Monografisk resurs.

Identifikator

Kärnelement

ISBN

Ange ISBN om sådant finns.

Medietyp

Obligatoriskt
 • för kartor, atlaser och jordglober välj "omedierad”
 • för kartor lagrade som digitala filer välj ”dator”

Bärartyp

Obligatoriskt
 • för kartor in plano välj ”ark”
 • för atlaser välj ”volym”
 • för glober välj ”föremål”
 • för digitala filer med fjärråtkomst via Internet välj ”onlineresurs”.

Titel

Kärnelement

Huvudtitel och eventuell undertitel ska du överföra exakt som den är skriven i den föredragna källan. Hämta övrig titelinformation (undertitel) från samma källa som huvudtiteln. Ange även alternativtitlar, parallelltitlar m.m. vid behov.

Om titel saknas i resursen, konstruera en titel på svenska. Ange alltid det geografiska områdets namn och/eller det ämne som kartan behandlar i en konstruerad titel.

Om titel finns men det saknas uppgift om vilken geografisk plats kartan avbildar eller vilket ämne kartan behandlar, konstruera en undertitel med denna information. Din skapade undertitel anger du i egenskapen Övrig titelinformation i Libris. Klamra den skapade undertiteln. Se RDA 2.3.4.5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta med uppgift om skala i huvudtiteln i de fall huvudtiteln innehåller uppgiften.

Ange uppgift om källa i en anmärkning när titeln hämtas från annan källa än titelblad eller kartark.

Klamra titlar som du hämtar från annan källa än resursen eller som du konstruerar. Lägg till en anmärkning om att titeln är konstruerad eller ange varifrån du hämtat den, t.ex. ”Titel konstruerad av katalogisatör” eller ” Titel hämtad från …”

Tänk på att filera bort inledande artiklar i titeln med hjälp av egenskapen Fileringsvärde.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Karta över Västergötland

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Sjökort över Roxen i skala 1:25 000

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Svampkarta
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: [trakten kring Öljaren i Södermanland]
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Undertitel konstruerad av katalogisatör

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel
: [Topografisk karta över Skandinavien]
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Exempel 5:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Den nya trafikkartan för Kungsholmen
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: gäller från den 3 sept. 1980
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
(3 bokstäver och ett mellanslag ska fileras bort)

Medverkan och funktion i instans

Ange agenter som hör till manifestationen i instansen, exempelvis utgivare, litografer och gravörer. Lägg till en funktion (relationsbeteckning) som specificerar personens/institutionens funktion.

Den som är skapare av verket anger du i Medverkan och funktion i Verket. Kartografer är här skapare och även en institution som framställer kartor och inte enbart har ansvar för publicering och distribution, är skapare. För anvisningar se RDA 19.2.1.1.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphovsuppgift

Kärnelement

Återge upphovsuppgiften exakt som den är skriven i den föredragna källan. Lägg till ett semikolon före varje påföljande upphovsuppgift.

Lägg vid behov till ett ord eller en kort fras inom klammer för att klargöra upphovsmannens roll.

Om upphovsuppgift inte förekommer på objektet men är känd anger du denna inom en klammer. Ange uppgiften i en anmärkning i de fall den är osäker.

Exempel 1:
Upphovsuppgift:
Esselte kartor

Exempel 2:
Upphovsuppgift:
framställt av Hydrographica kartläggning

Exempel 3:
Upphovsuppgift:
[Nicolaus Germanus]

Exempel 4:
Upphovsuppgift:
[litograf:] Carl Müller

Exempel 5:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Sannolikt ritad av Ludvig Visocki-Hochmut

Upplageuppgift

Kärnelement

Exempel 1:
Upplageuppgift:
Deuxième edition revue et augmentée

Exempel 2:
Upplageuppgift:
2. uppl.

Exempel 3:
Upplageuppgift: [Ny upplaga]

Produktionsuppgift (opublicerad resurs)

Ange produktionsuppgift endast för opublicerade resurser. För publicerat material se Utgivning.

Ta med produktionsort och producentens namn endast när dessa uppgifter framgår av resursen eller är kända. Ange inte "Produktionsort okänd" och "producent okänd". När uppgiften hämtas från annan källa än resursen anger du den inom klammer.

Produktionstid

Kärnelement

Produktionstid är ett kärnelement för opublicerade resurser. Hämta uppgift om produktionstid från valfri källa. Uppgift som du hämtar utanför resursen anger du inom klammer. Om produktionstiden är osäker, utforma den enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se exempel nedan.

Libris format

Produktion / Produktion används tillsammans med Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion. Undantag är samlingsposter där enbart Produktion / Primär produktion används.

 • Produktion / Produktion

  Ange Datum. Ta med Plats och Agent i de fall produktionsort och producentens namn är kända.

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion

  Ange Land, År, Typ av utgivningsdatum, och även Kompletterande datum vid osäkert år när ett senast möjligt år ska anges.

MARC21

 • 264 _/0 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

Exempel 1. Produktionstiden är 1910:
Produktion / Produktion / Datum:
1910
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion /Land: Sverige (länka till entitet)
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År:
1910
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Ett årtal

Exempel 2. Produktionstiden är mellan 1960-1975:
Produktion / Produktion / Datum:
[mellan 1960 och 1975?]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion /Land: Sverige (länka till entitet)
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År:
1960
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1975
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal

Utgivningsuppgift (publicerad resurs)

Kärnelement

För publicerade kartor anger du alltid utgivningsort, utgivare och utgivningsår. Om du hämtar uppgiften från annan källa än resursen anger du den inom klammer. Om uppgiften är osäker, avsluta med ett frågetecken.

För äldre tryckta kartor är det i många fall omöjligt att skilja på utgivare och tryckare. Oftast hade tryckeriet bägge funktionerna. Om ingen annan uppgift finns redovisar du därför tryckeriet som utgivare i dessa fall.

Ett utgivningsår:

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning
  Ange Land, Plats, Agent, År.

  I de fall årtalet ska klamras, använd egenskapen Datum. När årtalet är osäkert, avsluta med ett frågetecken i klammern. Ange alltså årtalet i dessa fall i två egenskaper (År och Datum).

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/15-17

Utgivningsår osäkert där tidigaste och senaste möjliga år kan anges:

Libris format

 • Utgivning / Utgivning
  Ange Plats, Agent, Datum
 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning
  Ange Land, År (tidigaste möjliga år), Kompletterande datum (senast möjliga år), Typ av utgivningsdatum

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

Utgivningsort

Ange orten som den är skriven i källan. Om ingen utgivningsort är känd ange om möjligt land inom klammer. När även den uppgiften är oviss ange ”Utgivningsort okänd” inom klammer.

Utgivare

Ange utgivarens namn exakt som det är skrivet i källan. När utgivaren är okänd ange ”utgivare okänd” inom klammer.

Utgivningsår

Om utgivningsåret är osäkert, utforma uppgiften enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel 1. Utgivningstiden är 1910:
Utgivning / Primär utgivning / År:
1910

Exempel 2. Utgivningstiden är 1939, uppgiften står inte i föredragen källa:
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1939]
Utgivning / Primär utgivning / År: 1939

Exempel 3. Utgivningstiden är 1827, uppgiften står inte i föredragen källa:
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1827?]
Utgivning / Primär utgivning / År:
1827

Exempel 4. Utgivningstiden är troligen mellan 1860-1995:
Utgivning / Utgivning / Datum:
[mellan 1860 och 1895?]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1860
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum 1895
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

Tillverkningsuppgift

Ange vid behov uppgifter om tryckeri och tryckår.

Librispraxis är att hämta uppgift om utgivningstid från tillverkningstiden när denna finns angiven i resursen, och utgivningstid eller distributionstid inte går att identifiera. Årtalet anger du då dels inom klammer i egenskapen Utgivningstid, dels utan klammer i egenskapen Tillverkningstid.

Omfång

Kärnelement

Beskriv omfång genom att ange antalet fysiska enheter tillsammans med lämplig term.

Följande termer finns att välja på:

 • atlas
 • diagram
 • fjärranalysbild
 • glob
 • handritad karta*
 • karta
 • kartsektion
 • perspektivbild
 • profil
 • reliefmodell*
 • sjökort

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Använd en annan koncis term om ingen av ovan nämnda termer är lämplig. Beskriv samtliga enheter i de fall resursen består av flera olika typer.

I de fall antalet kartor skiljer sig från antalet ark, ange såväl antalet kartor som antalet ark.

Om kartorna är i två eller flera segment och konstruerade så att de kan fogas samman till en eller flera kartor ange antalet fullständiga kartor och:

 1. antalet segment om alla segment är på ett enstaka ark
 2. antalet ark om segmenten är på separata ark.

Ange antalet volymer och/eller sidor och så vidare i en atlas enligt anvisningarna i RDA 3.4.2.5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel 1:
Omfång:
1 handritad karta

Exempel 2:
Omfång:
1 glob

Exempel 3:
Omfång:
2 kartor på 1 ark

Exempel 4:
Omfång:
1 karta på 4 ark

Exempel 5:
Omfång:
1 kartsektion i 4 segment

Exempel 6:
Omfång:
2 perspektivbilder i 6 segment

Exempel 7:
Omfång:
1 atlas (xvii, 34 sidor, 123 kartblad)

Exempel 8:
Omfång:
1 atlas (2 volymer (245; 237 sidor))

Exempel 9:
Omfång:
1 atlas (3 volymer)

Mått

För utförliga anvisningar gällande mått på kartor se RDA 3.5.2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 3.5.1.4.11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För tvådimensionella kartor, ange normalt höjden x bredden i cm avrundat uppåt till närmaste cm. För äldre kartor kan du ange måtten noggrannare, med en decimal, t.ex. 23,1 cm. Mät kartytan mellan begränsningslinjerna. För glober, ange diametern. Om arkets/arkens mått skiljer sig mycket från kartytan, anger du även arkets/arkens mått.

Vid katalogisering av graverade kartor på KB, ange även plåtens storlek förutsatt att plåtkanten kan urskiljas.

Om en karta är på flera ark och dessa kan fogas samman till en karta, ange måtten för den fullständiga kartan följt av måtten för arken. Om det inte är möjligt att mäta kartan, t.ex. på grund av att kartytan är oregelbunden eller begränsningslinjer saknas, ange enbart arket/arkens mått. Lägg gärna till en anmärkning om varför du enbart redovisar arkens mått.

Om kartan är på två ark i olika storlek, ange bägge arkens mått. Om arken är i fler än två storlekar, ange endast höjdmåttet för arket som är högst och längdmåttet för arket som är längst, följt av formuleringen ” eller mindre”.

Om kartorna är vikta, ange även detta mått.

Ange även rullens längd och diameter i de fall kartan förvaras rullad.

För äldre tryckta atlaser, ange formatet, dvs. 2:o, 4:o etc. För nyare volymer ange i regel enbart volymens höjd, men om volymens bredd antingen är mindre än halva höjden eller större än höjden ange höjden x bredden i cm.

Om resursen förvaras i en förpackning kan du vid behov även ange måtten på förpackningen.

Libris format

 • Mått / Mått / Benämning
  Skriv in uppgiften under Benämning.
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 300 #c
 • 500 #a

Exempel 1:
Mått / Mått / Benämning:
136 x 105 cm, på ark 80 x 75 cm
(1 karta på 4 ark)

Exempel 2:
Mått / Mått / Benämning:
50 x 64 cm, plåt 55 x 67 cm

Exempel 3:
Mått / Mått / Benämning:
10 x 10 cm, och 9 x 8 cm, på ark 21 x 30 cm

Exempel 4:
Mått / Mått / Benämning:
39 cm
(1 atlas)

Exempel 5:
Mått / Mått / Benämning:
ark 60 x 60 cm, eller mindre
(2 kartor på 6 ark)

Exempel 7:
Mått / Mått / Benämning:
66 x 94 cm, vikt i omslag till 24 x 14 cm

Ibland kan även en allmän anmärkning vara lämplig. Nedan redovisas ett par exempel:

Exempel 8:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Oregelbundet formad

Exempel 9:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Monterad karta sammanfogad av flera segment

Övriga fysiska detaljer

Ange illustrativt innehåll i Övriga fysiska detaljer, under Instans i Libris.

Ange uppgift om illustrationer vid katalogisering av atlaser. Specificera gärna antalet kartor.

I de fall en atlas enbart eller huvudsakligen består av kartor anger vi på KB ”enbart kartor” eller ”huvudsakligen kartor”.

Libris format

Instans:

 • Övriga fysiska detaljer

MARC21

 • 300 #b

Exempel på redovisning av illustrationer i atlas

Exempel 1:
Övriga fysiska detaljer:
60 kartor, illustrationer

Exempel 2:
Övriga fysiska detaljer:
255 kartor

Exempel 3:
Övriga fysiska detaljer:
huvudsakligen kartor

Bärande material

Ange resursens bärande material. Ange i första hand egenskapen som länkad term i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer som behövs för en korrekt beskrivning.

Libris format

 • Bärande material
  Länka till en term. Välj bland entiteterna som benämns ”Material, Definitions, Materials”. I kartmallen finns entiteten ”Papper” inlagd. Ändra vid behov.
 • Bärande material / Benämning
  Ange bärande material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. Skriv in uppgiften under Benämning. När flera entiteter behövs, redovisa samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 007/00: a/01
 • 340 #a

Exempel 1:
Bärande material:
papper - [länka]

Exempel 2:
Bärande material:
pergament - [länka]

Exempel 3:
Bärande material / Benämning:
linnetyg

Applicerat material

Ange för handritade kartor vilka material som tillförts på ytan, d.v.s. det material som kartografen använt för att rita kartan, t.ex. penna, akvarell. Ange det dominerande materialet först i de fall resursen har flera olika material.

Ange i första hand egenskapen som länkad term i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer som behövs för en korrekt beskrivning.

Libris format

 • Applicerat material
  Länka till term. Välj bland termerna som benämns ”Material, Definitions, Materials.”

 • Applicerat material / Benämning
  Ange applicerat material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. Skriv in uppgiften under Benämning. När flera termer behövs, redovisas samtliga i en och samma egenskap.

MARC21

 • 340 #c

Exempel 1:
Applicerat material:
akvarell - [länka]
Applicerat material: tusch - [länka]

Exempel 2:
Applicerat material / Benämning:
penna och lavering

Produktionsmetod

Ange Produktionsmetod främst vid katalogisering av äldre material.

I RDA finns endast en kort alfabetisk lista över olika produktionsmetoder, som vid behov kan utökas. För att underlätta arbetet har KB utarbetat en lista över produktionsmetoder som är indelad i olika undergrupper. Nedan har gruppen fotografi och klipp uteslutits. Observera att du kan använda övergripande termer i de fall du inte kan bestämma en mer precis term med säkerhet. Den fullständiga listan finns i Produktionsmetod i Librispraxis RDA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går bra att använda flera termer till samma resurs. Ange då den dominerande tekniken först.

Använd en eller flera termer från följande lista:

TRYCK

 • Fotomekaniskt tryck*
  fotogravyr
  fotolitografi*
  ljustryck
 • Djuptryck*
  etsning
  gravyr
  kopparstick*
  stålstick*
 • Högtryck*
  trägravyr*
  träsnitt
 • Plantryck*
  digitalt tryck*
  litografi
  offset*

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Libris format

 • Produktionsmetod / Benämning
  Ange produktionsmetod som lokal entitet. Skriv in uppgiften under Benämning. När flera entiteter behövs, redovisa samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 340 #d

Exempel 1:
Produktionsmetod / Benämning:
litografi

Exempel 2:
Produktionsmetod / Benämning:
gravyr

Serieuppgift

Ange serieuppgift i de fall kartan/atlasen ingår i en serie.

Relief

I de fall höjdskillnaden i terrängen är återgiven på kartan ska du redovisa typ av metod. Välj från lista och ta med flera termer när så behövs.

Libris format

 • Relief
  Länka till en eller flera termer.

MARC21

 • 008/18-21

Exempel 1:
Relief:
Höjdpunkter [länka], Konturer (höjdkurvor) [länka]

Exempel 2:
Relief:
Djuplodning [länka]

Exempel 3:
Relief:
Skråstreck (höjdstreck) [länka]

Färg

Ange om kartorna är i färg eller i svartvitt. Använd termen kolorerad när tryckta kartor har färglagts för hand.

Använd termen färg för handritade kartor. I egenskapen Applicerat material kan du specifiera vilken typ av färg det är på den handritade kartan, t.ex. akvarell.

I de fall kartorna är tryckta och endast enstaka exemplar är handkolorerade anger du uppgiften i beståndsposten i samband med beskrivningen av det unika exemplaret.

Libris format

Observera att uppgift om färginnehåll i nuläget både anges som länkad entitet, och i klartext i egenskapen Övriga fysiska detaljer. I kartmallen finns entiteten färg inlagd. Ändra vid behov.

 • Färginnehåll
  Länka till entitet. Välj bland följande entiteter:

  - En färg (hit svartvit)
  - Flera färger
 • Övriga fysiska detaljer
  Ange färg som lokal entitet. Använd en av följande termer
  - svartvit
  - färg
  - kolorerad

MARC21

 • 007/00=a /03
 • 300 #b

Exempel 1:
Färginnehåll:
Flera färger

Exempel 2:
Övriga fysiska detaljer:
40 färgkartor, illustrationer (vissa i färg)
(1 atlas)

Exempel 3:
Övriga fysiska detaljer:
färg

Exempel 4:
Övriga fysiska detaljer:
svartvit

Exempel 5:
Övriga fysiska detaljer:
kolorerad

Montering

Ange eventuell montering vid behov. Använd en eller flera termer eller en fritt formulerad förklarande fras.

Libris format

 • Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning
  Ange monteringsmaterial som lokal entitet

MARC21

 • 340 #e

Exempel 1:
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning:
uppfodrad på väv

Exempel 2:
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning:
monterad på kartong

Layout

Använd ”motstående sidor” om kartan fortsätter i samma skala på nästa sida av arket/arken. Använd också "motstående sidor" då du gör en kollektiv beskrivning av en samling kartor vilka är på båda sidor av arket/arken. Använd "dubbelsidig" om samma karta återges på mer än ett språk på varje sida av arket. Lägg till en förklarande anmärkning.

Ta även med andra uppgifter om layout vid behov.

Libris format

 • Layout / Layout / Benämning
  Ange Layout som lokal entitet.

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 340 #k
 • 500 #a

Exempel 1:
Layout / Layout / Benämning:
motstående sidor
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tryckt på arkets båda sidor

Exempel 2:
Layout / Layout / Benämning:
dubbelsidig
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tryckt på arkets båda sidor

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-09-15