Namn på orter och territorier - Äldre tryck

Allmänna anvisningar

Tryckorter citeras i Utgivning såsom de är angivna i trycket. En standardiserad namnform av orten ska dessutom anges i egenskapen Namn på orter och territorier. Huvudsyftet med Namn på orter och territorier är att samla upp namnformer som förekom under handpresstiden under en namnform. Syftet med att använda en namnform är att man vid sökning ska kunna få fram allt material från ett visst tryckeri eller en viss utgivare, oavsett vad som står i trycket.

Använd i första hand Nationalencyklopedin vid fastställande av svenska ortnamn. För utländska orter används främst CERL Thesaurus för att samla upp alla namnformer som förekom under handpresstiden under en namnform. Om en nutida namnform i CERL Thesaurus avviker från motsvarande namnform i Nationalencyklopedin väljs namnformen i NE.

Många utländska orter har bytt namn och/eller landtillhörighet sedan handpresstiden. Då bör du ange både den äldre, standardiserade namnformen i CERL Thesaurus och den nutida.

Den korrekta namnformen syns nästan alltid direkt vid sökning i CERL Thesaurus. Den är även angiven i "Heading". De flesta poster innehåller mängder med variantnamn, dvs. alla namnformer som kan förekomma i handpresstryck men inte ska anges i Namn på orter och territorier:

Librispraxis för äldre tryck

Tryckeriuppgifterna består oftast av ett personnamn. Under en period lade man in tryckarnas för- och efternamn, och ibland levnadstid, som person i MARC21-fältet 700. Men man kom för många år sedan fram till att det är fel eftersom tryckeriet är en institution, inte en person. De ska därför anges som institution och enbart med efternamnet.

Det finns få auktoritetsposter för handpresstidens tryckare men för svenskt material är det sällan något problem. Man hittar oftast många poster med samma namnform. Då väljer man den.

I Voyager kunde man snabbt validera dessa tryckare men det fungerar inte i Libris katalogisering.

Alternativ: Indexsökning på institution i webbsök

 • Huvudprincip
  Landets och ortens namn ska vara de som gäller idag, inte när boken trycktes. Man utesluter aldrig landtillhörighet eftersom egenskapen är hierarkiskt uppbyggd.

 • Undantag
  I Voyager lade man vid behov till dåtida ortnamn i MARC21-fältet 751 eftersom man där inte behövde ange landtillhörighet, till skillnad från fält 752. Det finns ingen motsvarighet till 751 i Libris katalogisering. Tills vidare anger vi därför orter som bytt namn i Tillverkningsuppgift.

Primärkatalogisering: Egenskapen finns med i mallen för äldre tryck. Du kan ange flera tryckorter via plustecknet till vänster om Har biuppslag - Namn på orter och territorier.

Egenskapen går även att lägga till i befintliga poster men det är lite krångligt. Följande egenskaper ska vara med.

Sekundärkatalogisering: Använd förslagsvis funktionen Berika från mall som beskrivs i hjälptexten Redigera och uppgradera. Välj äldretrycksmallen.

Libris format

 • Har biuppslag: Namn på orter och territorier / Namn på orter och territorier / Land/Överordnat territorium

 • Har biuppslag: Namn på orter och territorier / Namn på orter och territorier / Stad, kommun


MARC21

 • 752 #a

 • 752 #d

Svenska orter

I trycket: "Holmiae".

Stad, kommun: Stockholm
Överordnat land/territorium: Sverige

Utländska orter

Landets och ortens namn ska vara de som gäller idag, inte när boken trycktes. I de flesta fall är det inte något problem men har en ort bytt namn och/eller landtillhörighet sedan handpresstiden bör du ange både den nutida och äldre namnformen.

I trycket: "La Haye" [=Haag]. Den korrekta namnformen i Cerl Thesaurus är Den Haag, en namnform som används i dag. Den överensstämmer dock inte med Nationalencyklopedins namnform, som bör väljas i första hand:

Stad, kommun: Haag
Överordnat land/territorium: Nederländerna

Orter som har bytt landtillhörighet

I trycket: "Gryphiae". Den korrekta namnformen i Cerl Thesaurus är Greifswald, en ort som tillhörde Sverige under stora delar av handpresstiden men vi anger den nutida landtillhörigheten. Greifswald har inte bytt namn sedan handpresstiden:

Stad, kommun: Greifswald
Överordnat land/territorium: Tyskland

Orter som har bytt namn och landtillhörighet

Librispraxis för äldre tryck: För orter som har bytt både namn och även landtillhörighet kan man ange det dåtida standardiserade ortnamnet i Tillverkningsuppgift. I Libris katalogisering finns nämligen ingen motsvarighet till MARC21-fältet 751. Där angav man uppslagsformen i Cerl Thesaurus, det vill säga ortnamnet som gällde när boken trycktes. I fält 752 lades nutida uppgifter. Anledningen till att man använde fält 751 var att man i det fältet inte behövde ha någon hierarkisk ordning, det vill säga man behövde inte ange landet.

Libris format

 • Tillverkning / Tillverkning / Plats / Plats / Benämning


MARC21

 • 264 -/3 #a

Exempel 1.
I trycket: "Regiomonti Borussorum". Den korrekta namnformen i Cerl Thesaurus är Königsberg, en ort som tillhörde Tyskland under handpresstiden. Orten har bytt både namn och landtillhörighet sedan dess. Den dåtida standardiserade namnformen anges tills vidare i Tillverkningsuppgift. Vi anger även de nutida uppgifterna Ryssland och Kaliningrad som land respektive stad. Det är inte tillåtet att utesluta landuppgiften eftersom egenskapen Namn på orter och territorier är hierarkiskt uppbyggt:

Tillverkning / ... / Plats: Königsberg
Namn på orter och territorier / ... / Stad, kommun: Kaliningrad
Namn på orter och territorier / ... / Överordnat land/territorium: Ryssland

Exempel 2.
I trycket: "Dorpt". Den korrekta namnformen i Cerl Thesaurus är Tartu men även Dorpat. Dorpat är en ort som tillhörde flera länder under handpresstiden. Orten har bytt både namn och landtillhörighet sedan dess. Eftersom vi vill samla upp alla namnformer som gällde under handpresstiden under en namnform så anger vi Dorpat i Tillverkningsuppgift. Vi anger även de nutida uppgifterna Estland och Tartu som land respektive stad:

Tillverkning / ... / Plats: Dorpat
Namn på orter och territorier / ... / Stad, kommun: Tartu
Namn på orter och territorier / ... / Överordnat land/territorium: Estland

Sannolika tryckortsuppgifter

Ange sannolika tryckortsuppgifter i Namn på orter och territorier.

Exempel 1.
I trycket: [Stockholm] Tryckt uti Kongl. tryckeriet.

Namn på orter och territorier / ... / Stad, kommun: Stockholm
Namn på orter och territorier / ... / Överordnat land/territorium: Sverige

Exempel 2.
I trycket: Tryckt åhr 1711, den 4 apr.

Anmärkning: Sannolikt tryckt i Lund hos Haberegger (överstycke).
Namn på orter och territorier / ... / Stad, kommun: Lund
Namn på orter och territorier / ... / Överordnat land/territorium: Sverige

Okända tryckortsuppgifter

Syftet med egenskapen Namn på orter och territorier är att samla upp standardiserade ortnamn. Ange inte enbart land om tryckorten är okänd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-10
Publicerad:
2024-01-23