Utgivningsuppgift - Äldre tryck

Nutidens tydliga uppdelning i utgivare, bokhandlare, tryckare och distributör stämmer inte för handpresstiden. En tryckare är ofta också utgivare och distributör så man kan sällan skilja funktionerna åt. Man kallar tryck- och utgivningsuppgifter för impressum. Impressum återfinns oftast på titelsidan eller i kolofon, en sluttext i en skrift med uppgifter om tryckort, tryckår, boktryckare med mera.

Librispraxis för äldre tryck:

Föredragen källa (ISBD 4, Prescribed sources)

Titelsida, titelsidans ersättning, kolofon är föredragna källor.

Citering

Du anger hela impressumcitatet ordagrant och utan att syntaxen bryts. ISBD-interpunktion anger du inte mellan tryckorts-, tryckeri- och tryckårsuppgiften (avvikelse från ISBD).

Librispraxis för äldre tryck:

Utgivningsort, Utgivarnamn och Utgivningstid är kärnelement i RDA, det vill säga obligatoriska. Om utgivningstid saknas i trycket kan du i stället ange tillverkningstid (= tryckår) inom klammer. Tryckuppgifter ska anges i Tillverkningsort, Tillverkarnamn och Tillverkningstid. Dessa egenskaper är inte kärnelement. Tillverkningstid är dock enligt allmän Librispraxis obligatorisk om utgivningstid hämtas från tillverkningstiden.

I äldre tryck hittar man nästan alltid bara tryckuppgifter och de går inte att särskilja från utgivningsuppgifter. Tills vidare räknas därför tryckuppgifter i äldre tryck som utgivningsuppgifter. De anges i Utgivning och tryckår klamras inte eftersom de ytterst sällan går att särskilja från utgivningsår.

 • Impressum anges enbart i Plats om det finns någon tryck- eller utgivningsuppgift i trycket
 • Impressum anges i Plats, Agent och Datum/År om det inte finns några tryck- eller utgivningsuppgifter i trycket
 • Eftersom vi anger tryckets interpunktion avslutas impressum oftast med dubbel interpunktion, två punkter. Du ska dock inte ange ISBD-interpunktion i Libris katalogisering, egenskapen Utgivning. Den skapas automatiskt och syns i den färdiga Librisposten.

Libris format

 • Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning
 • Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning
 • Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / År
 • Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Datum

  MARC21
 • 264 -/1 #a
 • 264 -/1 #b
 • 264 -/1 #c (År även 008/07-10)

Tryck med impressum

 • Tryck- och utgivningsuppgifter citeras som de är angivna i trycket. Uppgifterna kan därför inte delas upp i egenskaperna Plats, Agent och Datum/År. Hela citatet anges i Plats
 • Tryckåret upprepas alltid med arabiska siffror i År eller Datum/År.
 • Tryckets interpunktion anges men inte ISBD-interpunktion
 • Uppgifter som hämtas från annan plats än titelsida, titelsidans ersättning eller kolofon citeras inom klammer
 • Ange källa för uppgifter som hämtats utanför titelsidan (oftast kolofon)
 • Impressum ska i princip citeras i sin helhet. Du kan avbryta eller utesluta mycket omfångsrika impressumuppgifter
 • Prisuppgifter, privilegieuppgifter m.m. redovisas som en del av impressum om de nämns där.

Avbrutna impressumcitat

Du bör helst citera hela impressum men uteslutningar kan vara nödvändiga, till exempel om titelsidan redovisar ett mycket stort antal tryckare.

Risken med uteslutningar är att den som söker efter en viss bok inte får träff om hen söker på ord som markerats med uteslutningstecken. Avbryt därför inte impressumcitat för tidigt. Lägg gärna in en klargörande anmärkning om uteslutningen vid behov.

Exempel 1. Avbrutet citat:

Plats: London, printed for F.C. and J. Rivington, Otridge and Son, J. Nichols and Co. …
Anmärkning: 26 andra bokförläggare/utgivare nämns i trycket.

Exempel 2. Uteslutning inne i citat:

Plats: Paris, chez Claude Barbin … Jean Boudot … George & Louis Josse
Anmärkning: Bokhandlarnas adresser har uteslutits.

Impressum från kolofon

Ange i en anmärkning att impressum hämtats från kolofon. Klamra inte tryckuppgiften eftersom kolofon är en föredragen källa.

Exempel 1:
Plats:
Götheborg, tryckt hos Sam. Norberg, 1825.
År: 1825
Anmärkning: Impressum från kolofon

Exempel 2:
Plats:
Stockholm, Kongl. boktryckeriet, 1833.
År: 1833
Anmärkning: Impressum från s. 45 (kolofon)

Trycket innehåller 45 boktryckta sidor. Resterande opaginerade sidor innehåller tabeller.

Exempel 3:
Plats:
[S. 16, 32, 40:] Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, 1786. [S. 44:] Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn. 1787.
Startår: 1786
Slutår: 1787
Typ av utgivningsdatum: Flera årtal (monografisk resurs)
Anmärkning: Impressum från kolofoner på varje ark.

Trycket innehåller 45 boktryckta sidor. Resterande opaginerade sidor innehåller tabeller.

Impressum från flera källor i trycket

Ange alltid impressum som står på olika ställen i trycket, även om uppgifterna är identiska. Ange källan inom klammer.

Exempel 1:
Plats:
Prentet vdi Kiøbenhaffn. M. DC. III. [Kolofon:] Prentet i Kiøbenhaffn, vdi Hans Stockelmans tryckeri. Anno M. DC. III. Sumpt: Iohan: Aalburgens.
År: 1603

Exempel 2:
Plats:
A Paris, chez H. Nicole, Rue de Seine, n.o 12. 1811. [Förtitelblad:] De l'Imprimerie d'A. Égron, Rue des Noyers, n.o 49.
År: 1811

Ofullständiga uppgifter i trycket

Citera de uppgifter som står i trycket. Lägg till uppgifter som saknas om de lätt kan beläggas, i standardiserad form och inom klammer med ISBD-interpunktion.

Exempel 1. Tryckort saknas:

Plats: [Stockholm] Tryckt uti kongl. tryckeriet. 1751
År: 1751

Exempel 2. Tryckort och tryckare saknas (säkra uppgifter):

Plats: [Köpenhamn : Peder Jensen Morsing] Anno MDCLVIII.
År: 1658

Exempel 3. Tryckort och tryckare saknas (osäkra uppgifter):

Plats: [Lund? : Haberegger?] Tryckt åhr 1711, den 4 apr.
År: 1711
Anmärkning: Sannolikt tryckt i Lund hos Haberegger (överstycke)

Markeras med frågetecken. Ange gärna källa i en anmärkning.

Exempel 4. Tryckort och tryckare saknas (sannolik tryckare):

Plats: Tryckt i Wexiö [Sven Rask], år 1805.
År: 1805
Anmärkning: Sven Rask var Växjös enda tryckare 1805.

Ange gärna en klamrad uppgift om tryckaren i citatet, om det är möjligt utan att ändra ordningsföljden eller bryta syntaxen. I annat fall räcker det med en anmärkning (ISBD 4.2.7).

Exempel 5. Tryckort och tryckare saknas (okända uppgifter):

Plats: [Sverige] Tryckt åhr 1701.
År: 1701

Vanligtvis nöjer man sig med tryckets uppgifter eftersom efterforskningar ofta är tidsödande. Tidigare lade man inte in land inom klammer, bara ort.

Tryck utan impressum

Tryckare, tryckort och tryckår anges i standardiserad form om uppgiften hämtats utanför trycket.

 • Uppgifterna delas upp precis som för nyutgivet material och placeras inom klammer.
 • Det är ortens nutida namnform som ska anges. Du bör i första hand konsultera Nationalencyklopedin för svenska orter. I andra hand används CERL Thesaurus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Man anger [Utgivningsort okänd] och [utgivare okänd], inte [S.l] eller [s.n.].
 • Ange ett ungefärligt eller troligt år inom klammer. Man anger helst inte [utgivningstid okänd] för äldre tryck. I mycket osäkra fall, uppskatta hellre ett ungefärligt intervall som kan sträcka sig över ett eller två århundraden.

Exempel 1. Sannolikt tryckt i Halle av Curt år 1768:

Plats: [Halle?]
Agent: [Curt?]
Datum: [1768?]
År: 1768

Exempel 2. Sannolikt tryckt i Jönköping på 1700-talet:

Plats: [Jönköping?]
Agent: [utgivare okänd]
Datum: [17--?]
År: 17uu

Exempel 3. Sannolikt tryckt i Tyskland 1742:

Plats: [Tyskland?]
Agent: [utgivare okänd]
Datum: [1742?]
År: 1742

Exempel 4. Tryckt 1687 (okänd tryckort (inklusive land) och tryckare):

Plats: [Utgivningsort okänd]
Agent: [utgivare okänd]
År: 1687

Tryckorter

Om tryckort saknas i trycket anges en standardiserad, nutida namnform inom klammer, det vill säga om man har kunskap om en trolig eller sannolik tryckort. Använd i först hand Nationalencyklopedin som källa.

Falska eller fiktiva tryckortsuppgifter

Ibland angavs en felaktig eller fiktiv tryckort för att undvika censur. Om man misstänker att en tryckort är falsk eller fiktiv kan det löna sig att söka i CERL Thesaurus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Känner man till att ortnamnet i trycket är falskt eller fiktivt, vilket man sällan vet, anges det korrekta ortnamnet i en förklarande anmärkning. Det korrekta, standardiserade namnet anges i egenskapen Namn på orter och territorier.

Exempel 1. Falsk tryckort:

Plats: Paris ...
Anmärkning: Falsk tryckort, ska vara Leiden (enligt The Short-Title Catalogue of the Netherlands, STCN)

Exempel 2. Fiktiv tryckort:

Plats: Tripoli ...
Anmärkning: Fiktiv tryckort, ska vara Ulm

Tryckare etcetera

Falska eller fiktiva tryckeriuppgifter

Tryckeriuppgifter kan vara felaktiga eller fiktiva. Om man misstänker att en tryckeriuppgift är falsk eller fiktiv kan det löna sig att söka i CERL Thesaurus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Känner man till att de är felaktiga eller fiktiva, vilket man sällan vet, anges den korrekta uppgiften i en förklarande anmärkning. Det korrekta, standardiserade tryckerinamnet anges i egenskapen Medverkan och funktion / Organisation.

Exempel 1. Falsk tryckeriuppgift:

Plats: … apud Ruardum Phigrum
Anmärkning: Falsk tryckeriuppgift, ska vara E. Griffin

Exempel 2. Fiktiv bokhandlaruppgift:

Plats: … printed for A. Moore
Anmärkning: Fiktiv bokhandlaruppgift

Bokhandlare, distributörer etcetera

Citera uppgifter om bokhandlare, distributörer etc. och även deras adresser eftersom det kan vara viktig information.

Exempel 1. Bokhandlare på titelsidan:

Plats: A Paris, chez Didot jeune, libr.-imprimeur, quai des Augustins. Barrois aîné, Mérigot jeune, Onfroy, Barrois jeune, Libraires, quai des Augustins. Durand, libraire, rue Galande, hôtel de Lesseville. M. DCC. LXXXIV. Avec approbation, et privilège du roi.
År: 1784

Exempel 2. Finansiär på titelsidan:

Plats: Stockholm, tryckt hos directeuren Lars Salvius. På stads-mäklaren Gustaf Rahm Ericsons kostnad, 1769.
År: 1769

Exempel 3. Försäljare i kolofon:

Plats: Fahlun, tryckte hos Pehr Ol. Axmar, 1812. [Kolofon:] Desza historier finnas til köps hos P.O. Axmar i Fahlun, och kostar i exemplar 8 sz.
År: 1812

Prisuppgifter

Prisuppgifter hämtas oftast från trycket och citeras då som det står i trycket, på titelsidan eller i andra källor. Om prisuppgifterna är syntaktiskt integrerade med titeln eller impressum citeras de i sitt sammanhang och upprepas inte som en anmärkning.

Prisuppgift som inbegriper försäljningsställe redovisas oftast i Utgivning och upprepas inte som en anmärkning.

I övriga fall anges prisuppgifter som en anmärkning och inleds med ordet Pris:

Exempel 1. Prisuppgiften ingår i impressumcitatet:

Plats: Carlstad, tryckt hos Emanuel Höijer, 1806 och säljes för 4 skillingar banko

Exempel 2. En prisuppgift som inte ingår i impressumcitatet:

Anmärkning: Pris: "12 sz. banco"

Exempel 3. Flera prisuppgifter som inte ingår i impressumcitatet:

Anmärkning: Pris: ”på skrif-papper 8 dal. 16 öre”, ”på tryck-papper 6. dal. 16 öre k:mt”

Tryckår

Tryckår med romerska siffror

Exempel 1. Tryckåret upprepas med arabiska siffror i År:

Plats: Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, MDCCCXIII.
År: 1813

Exempel 2. Tryckåret citeras med mellanrum om det är mellanrum i trycket:

Plats: … M. DC. III.
År: 1603

Tryckår med arabiska siffror

Tryckåret upprepas i År:

Plats: Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1813.
År: 1813

Tryckår på olika ställen i trycket

Citera alla årtal i trycket:

Plats: In Firenze apresso i Giunti. MDLXV. Con licenza, et privilegio. [Kolofon:] In Firenze apresso i Giunti 1566. Con licenza, & priulegio.
År: 1566
Anmärkning: Datum och tryckår på titelsidan angivna efter den florentinska kalendern, dvs. det nya året börjar i april.

Andra årtalsuppgifter i trycket

Ange andra årtal än tryckår i Datum/År när tryckår saknas eller om det bedöms vara viktigt för användarna.

Exempel 1. Datering i titeln (tryckår saknas):

Huvudtitel: Anförande till höglofliga ridderskapet och adelns protocoll, den 15 november 1818.
Plats: Stockholm, tryckt hos A. Gadelius.
Datum: [1818]
År: 1818

Dateringsåret kanske inte stämmer med det faktiska utgivningsåret så vid osäkerhet anges oftast ett frågetecken efter dateringsåret. Eftersom dateringen i det här fallet gäller en speciell händelse kan frågetecken uteslutas i Datum.

Exempel 2. En datering utanför titelsidan (tryckår saknas):

År: 1719
Datum: [1719?]
Anmärkning: Tryckprivilegier beviljade 1719, enligt privilegieuppgift på s. 4

Exempel 3. Flera dateringar utanför titelsidan (tryckår saknas):

Plats: Gedruckt zu Erforrdt, durch Johan Beck, wonhafftig vnter den Schülern zom weissen Schwan.
År: 1581
Datum: [1581?]
Anmärkning: Datering i dedikation, s. [17]: "Datum am Tage Michaelis, anno 1581". Datering i förord, s. [24]: "Scriptum Erphordiæ 27. Octobris 1581."

Felaktiga tryckår

Citera felaktigheten men ange korrekt tryckår i År. Komplettera med en anmärkning. Avvikelse från ISBD 4.3.5 där "dvs." används i stället för anmärkning: 1786 [i.e. 1788]

Plats: ... DMLII
År: 1552
Anmärkning: I trycket felaktigt angivet tryckår, borde stå "MDLII".

Årtal saknas i trycket

Librispraxis för äldre tryck: Ange ett ungefärligt eller troligt år inom klammer i Datum/År. Man anger helst inte "utgivningstid okänd" för äldre tryck. Ibland måste man ange ett ungefärligt intervall som sträcker sig över två århundraden. Ange gärna källa för dateringen i en anmärkning.

Exempel 1. Säkert tryckår:
År: 1790
Datum: [1790]
Anmärkning: Enligt Bygdéns källa (J. H. Lidén) tryckt i Linköping 1790

Exempel 2. Sannolikt tryckår:
År: 1701
Datum: [1701?]
Anmärkning: Sannolikt tryckt 1701 hos Wankijfs änka i Stockholm

Exempel 3. Ungefärligt tryckår:
År: 1580
Datum: [ca 1580]

Exempel 4. Sannolikt årtionde:
År: 171u
Datum: [171-?]

Exempel 5. Sannolikt århundrade:
År: 16uu
Datum: [16--?]

Exempel 6. Inte före:
År: 1685
Datum: [inte före 1685]

Exempel 7. Inte efter:
År: 1724
Datum: [inte efter 1724]

Intervall

Ibland kan man ange ett intervall när tryckåret är osäkert. I Utgivning anges de uppgifter som står i trycket men intervallet anges i egenskapen Huvudsakligt tillgängliggörande.

Relaterade egenskaper

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-10
Publicerad:
2023-12-22