Anmärkning - Äldre tryck

På sidan hittar du allmänna anvisningar om anmärkningar, instruktioner om föredragen källa för anmärkningar samt ett antal exempel för anmärkningar i äldre tryck.

Allmänna anvisningar

Äldre tryck innehåller ofta intressant information som inte redovisats på andra ställen i beskrivningen. Nedan följer ett stort antal exempel på anmärkningar som forskare med flera kan vara intresserade av. Varje bibliotek avgör själva vilka anmärkningar man väljer att redovisa.

För nytt material kan man ofta använda sig av standardfraser men det fungerar sällan för äldre tryck. Handpresstryckta böcker innehåller ofta unika konstigheter och avvikelser som behöver redovisas på något sätt och det finns då sällan en passande standardfras att ta till.

Föredragen källa

Valfri källa är föredragen källa.

Citering (ISBD 7)

Librispraxis för äldre tryck: I Anmärkningar lägger man anmärkningar som gäller för alla eller flertalet exemplar. Exemplarspecifika uppgifter anges i Bestånd. Eftersom man oftast bara har tillgång till ett exemplar är det där många anmärkningar hamnar. Undvik förkortningar. Många förkortningar som använts vid olika äldretrycksprojekt är svårtydda.

Libris format

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 500 #a

Vid överflyttningen av poster från ett format till ett annat har långa anmärkningar delats upp. En anmärkning slutar då mitt i en mening och fortsätter i en ny anmärkning. För gärna ihop sådana anmärkningar till en anmärkning.

Klipp ur den andra anmärkningen och klistra in den efter den första.

Anmärkning 1: Sannolikt tryckt 1754. Bidrag av C. Wimermark, "At vtkorelsen til salighet", och A. Lindblom, "The trognas wiszhet om sin vtkorelse". Detta är den sjätte av de prästmötespredikningar/samlingar av dito, som trycktes i Biörckegrens tryckeri

Anmärkning 2: 1749-65 med genomgående paginering. Föreg., se D.M. Björn, =Synodal-predikan,= 1753; följande se =Then naturliga dödens vprinnelse,= 1756.

Anmärkning om källa till bibliografier etcetera

När du hämtar uppgifter utanför trycket är det bra om du anger varifrån du hämtat uppgifterna eller i vilken bibliografi man kan hitta ett visst tryck. Ange därför gärna en källhänvisning vid behov.

I befintliga poster är källhänvisningarna mycket kortfattade, oftast bara med ett efternamn och en förkortad titel. Det fungerade bra tidigare när alla inblandade visste vilka referensverk som avsågs men numera är en utförligare källhänvisning bättre.

Om uppgifter om tryckare eller tryckort hämtats från Svensk boktryckeri-historia 1483-1883 av Klemming/Nordin behöver du inte ange källa.

Exempel 1:
Anmärkning:
Källa: Bring, Samuel E., Svenskt boklexikon 1700-1829. Rättegångshandlingar. 82:7

Exempel 2:
Anmärkning:
Källa: Klemming, Gustaf Edvard, Kongl. bibliotekets samling af samtida berättelser om Sveriges krig

Exempel 3:
Anmärkning:
Källa: Klemming, Gustaf Edvard, Samtida skrifter rörande Sveriges förhållanden till fremmande magter

Exempel 4:
Anmärkning:
Källa: Quiding, Nils Herman, Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862

Exempel 5:
Anmärkning:
Ingår i: Stiernman, Anders Anton von, Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar

Exempel 6:
Anmärkning:
Ingår i: Modée, Reinhold Gustaf, Utdrag utur publ. handlingar. Bd 10, s. 34

Exempel 7:
Anmärkning:
Källa: Tessin, d.y., Nicodemus, Catalogue des livres, estampes & desseins. 1712, s. 78f

Exempel 8:
Anmärkning:
Källa: Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur 1645-1899. III, nr 216

Exempel 9:
Anmärkning:
Källa: Klemming, Gustaf Edvard, Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875 -- Bygdén, Leonard, Svenskt anonym- och pseudonymlexikon

Två källhänvisningar.

Exempel 10:
Anmärkning:
Ej i Lundstedt. Utgiven av A.J. Spaldencreutz, som hade ett litet privattryckeri

Periodika som saknas i Lundstedt.

Exempel 11:
Anmärkning:
Ej i Klemming, Kongl. bibliotekets samling af samtida berättelser om Sveriges krig

Skrift som saknas i Klemming.

Anmärkning om art, karaktär eller konstnärlig form

Skillingtryck

Skillingtryck ingick inte i SB17-projektet men det finns ändå ett antal SB17-poster som beskriver skillingtryck, vilket beror på att vissa av dem är placerade i den katalogiserade samlingen på Kungliga biblioteket. Införskaffar KB ett saknat skillingtryck katalogiseras det i Libris.

Citatet föregås av orden Första rad:

Exempel 1:
Anmärkning:
Första rad: "Wak up min siäl, haf lustigt mod"
Kommentar: Första raden i varje visa citeras i Anmärkning.

Exempel 2:
Anmärkning:
Första rad enligt titeln.
Kommentar: Om första raden är identisk med huvudtiteln.

ABC-böcker

Varje bokstav i titeln räknas som ett enskilt ord, dvs. gör ett mellanslag mellan varje bokstav. Komplettera med slagordet ABC-bok i Anmärkning.

Anmärkning: ABC-bok
Har titel / Titel / Huvudtitel: A A a b c ... å ä ö. ff ll r ss s sk sl st sz tz v. A B C ... Å Ä Ö. a b c ... å ä ö. ff ss s v æ & ct A B C ... Å Ä Ö. N:o 1 2 ... 9 10. Sjelfljudande bokstäfwer äro 9. a e ... ä ö. Medljudande bokstäfwer äro 19. b c ... x z.

Titelsidorna i ABC-böcker innehåller ofta exempel på alfabetet i antikva eller fraktur, med gemener eller versaler. Anmärkningar för ABC-böcker kan därför innehålla förkortningarna:

 • a = antikva
 • f = fraktur
 • g = gemener
 • v = versaler

Anmärkning: Illustrerad ABC-bok. 1:fg. 2:fv. 3:ag. 4:av

Första alfabetet uppifrån på titelsidan består av frakturgemener, andra alfabetet uppifrån består av frakturversaler osv.

Subskriptioner, prenumerationer

Subskriptionserbjudanden etc. kan citeras ordagrant men oftast görs en sammanfattande redovisning. Ange gärna vad och för vem erbjudandet gäller.

Exempel 1:
Anmärkning:
Subskriptionserbjudande för "National-bladet", som utgavs av Samuel Fryxell.

Exempel 2:
Anmärkning:
Erbjudande om subskription genom bokhandlaren W.F. Holmgren på E.J. Stagnelii Samlade skrifter.

Exempel 3:
Anmärkning:
Såldes i Norrköping på boktryckeriet, på postkontoret, hos handelsman Bergström och hos bokbindaren Wall, i Linköping hos regementspastorn Waennerberg.

Slagord för olika typer av material

I SB17-poster finns anmärkningar som beskriver olika typer av material. Ange gärna dessa slagord vid katalogiseringen. Man kan då exempelvis för bokpuffar och prospekt snabbt förstå att posten inte beskriver verket som man puffar för, utan bara lite förhandsinformation.

 • ABC-bok
 • Akad. program
 • Bokpuff
 • Cirkulär
 • Gymn. program
 • Kommuniké
 • Prospekt
 • Reklam
 • Stiftscirkulär

Exempel 1:
Anmärkning:
Bokpuff för arbete utgivet 1748

Exempel 2:
Anmärkning:
Cirkulär från Boktryckerisocieteten

Ange, om möjligt, utgivande myndighet eller institution för olika typer av cirkulär

Anmärkning om omfång

Exempel på anmärkningar om arkkollation

Exempel på anmärkningar om rättelser och annonser

Exempel på anmärkningar om planschblad

Exempel på anmärkningar om bokbindaranvisningar

Exempel på anmärkningar om insatsblad

Exempel på anmärkningar om kancellansblad

Exempel på anmärkningar om frontespiser

Exempel på anmärkningar om planschtitelblad

Exempel på anmärkningar om gravyrer

Anmärkning om övriga fysiska detaljer

Exempel på anmärkningar om träsnitt, kopparstick

Anmärkning om mått

Exempel på anmärkningar om varierande format i ett tryck

Anmärkning om innehåll

För anmärkningar om titlar används främst egenskapen Innehållsförteckning.

För korta redogörelser för objektens innehåll används främst egenskapen Sammanfattning av innehåll om vare sig referenstitel, klassning eller ämnesord kan beskriva verkets ämne på ett tillfredsställande sätt.

För vissa typer av innehållsanmärkningar passar egenskapen Anmärkningar bäst.

Huvudtitel: Kärleks-förklaringen, jemte svar. Ett conversations-spel med tärningar. 136 blad med anvisning om spelet.
Anmärkning: Innehållet avsett att klippas till 88 + 48 blad jämte respektive förtitlar: "Kärleks-förklaringen, jemte swar. Ett conversations-spel med tärningar" och "Swar, inrättade på ja och nej. Med en tärning".

Anmärkning om ämne

För anmärkningar om titlar används främst egenskapen Sammanfattning av innehåll om vare sig referenstitel, klassning eller ämnesord kan beskriva verkets ämne på ett tillfredsställande sätt.

För anmärkningar om innehåll med suecansk karaktär används främst egenskapen Innehållsförteckning, se Enkel innehållsförteckning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-10
Publicerad:
2023-12-22