Adminmetadata - Äldre tryck

Bibliografikod

För allmänna anvisningar om Bibliografikod, se Adminmetadata, Bibliografikod.

Ange gärna en passande bibliografikod. Då hamnar titeln i Libris deldatabas Äldre svensktryck. Länk till annan webbplats. Koden anges både i nya poster och, om den saknas, i befintliga poster.

 • Koden COL används för allt material som är utgivet i Sverige (inklusive svenska provinser) före 1700. Här ingår även skrifter utgivna utomlands som behandlar Sverige. Titeln behöver inte förekomma i "Sveriges bibliografi : 1600-talet" av Isak Collijn.

 • Koden SB17 används för allt material som är utgivet i Sverige 1700-1829. Det inkluderar svenska provinser och materialtyper som inte ingick i SB17-projektet, exempelvis akademiska avhandlingar, årstryck och skillingtryck.

 • Koden SOT används för svenska förordningar som finns med i "Svenskt allmänt författningsregister för tiden från 1522 till och med år 1862" av Nils Herman Quiding och/eller i förordningarnas årsförteckningar.

 • Koden SUEC (Suecana extranea) har inte använts för äldre tryck. Den används för nyutgivet material som behandlar Sverige, svenska förhållanden eller är översättningar från svenska.

Libris

 • Bibliografi

MARC21

 • 042 #9

Bibliografikod:

 • COL
 • SB17
 • SOT

Beskrivningsnivå

För allmänna anvisningar om Beskrivningsnivå, se Adminmetadata, Beskrivningsnivå.

Normalvärdet för äldre tryck är Biblioteksnivå men Miniminivå kan också väljas. I praktiken innebär Biblioteksnivå en utökad nivå eftersom man anger uppgifter som hör till Nationalbibliografisk nivå, såsom format och tryckeriuppgifter.

Libris

 • Beskrivningsnivå

MARC21

 • 000/17 (Fullständighetsnivå)

Skapad av

För allmänna anvisningar om Skapad av se Adminmetadata, Skapad av.

Collijn-projektet (1600-talet)
Svensk bibliografi 1600-talet har sigel COL. Det omfattar merparten av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1600-talstrycket. Posterna innehåller ofta felaktigheter. Det är tillåtet att rätta eventuella fel utan att först kontakta Kungliga biblioteket.

SB17-projektet (1700-1829)
Svensk bibliografi 1700-1829 har sigel SB17. Det omfattar stora delar av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1700-talstrycket. Ändra inte titel-, upphovs-, utgivnings-, omfångs- eller måttuppgifterna utan att först kontakta Kungliga biblioteket. Det är tillåtet att rätta smärre fel i övriga fält utan att först kontakta KB.

SOT-projektet (Svenskt offentligt tryck -1833)
Svenskt offentligt tryck (även kallat årstrycket) har sigel SOT. Det omfattar offentligt tryck utgivet från 1500-talet och fram till 1833. Ändra inte i SOT-poster utan att först kontakta Kungliga biblioteket. Undantag är poster som börjar med ett datum. De är obearbetade poster och det är tillåtet att bearbeta dessa poster utan att först kontakta KB.

Libris

 • Skapad av / Organisation / Namn

MARC21

 • 040 #a

Skapad av / Organisation / Namn:
(= Sigel)

 • COL
 • SB17
 • SOT

Katalogiseringsregler

För allmänna anvisningar om Katalogiseringsregler se Adminmetadata, Katalogiseringsregler.

Librispraxis för äldre tryck: Äldre tryck katalogiseras enligt ISBD men det saknas som alternativ i Libris katalogisering. Sök fram och länka till "ISBD-interpunktion finns" om det saknas. Ta bort "Katalogiseringsregler: rda" om det förekommer i posten:

Katalogiseringsregler:

 • Länka till entiteten: ISBD-interpunktion finns - "i"

  Ta bort, om det förekommer i posten:
 • Katalogiseringsregler / Kod: rda

Katalogiseringsspråk

För allmänna anvisningar om Katalogiseringsspråk se Adminmetadata, Katalogiseringsspråk.

Librispraxis för äldre tryck: Äldre tryck katalogiseras enligt ISBD. Egenskapen Katalogiseringsspråk började anges vid övergången till RDA för nyutgivet material men det är inte en RDA-specifik uppgift. Ta inte bort uppgiften när du katalogiserar med hjälp av äldretrycksmallen eller poster som andra Libris-bibliotek har skapat. Vid postimport låter man uppgiften ligga kvar men man behöver inte lägga till om det saknas.

Libris

 • Katalogiseringsspråk

MARC21

 • 040 #b

Anmärkning om katalogiseringskälla

Librispraxis för äldre tryck: Här kan man bland annat ange att beskrivningen är osäker på grund av att titelblad saknas. Egenskapen finns med i mallen för äldre tryck men kan för närvarande inte läggas till i befintliga poster. Använd i stället funktionen Berika från mall som beskrivs i hjälptexten Redigera och uppgradera Länk till annan webbplats.. Välj äldretrycksmallen.

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning om katalogiseringskälla / Benämning

MARC21

 • 588 #a

Anmärkning om katalogiseringskälla: S: Beskrivningen osäker, bygger på Kungliga bibliotekets exemplar som saknar titelblad.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET