Manifestation (Instans) - E-tidskrifter och e-serier

Här finns anvisningar för de egenskaper som används för att beskriva en seriell e-resurs på manifestationsnivå (instansnivå).

Källa för resursen som helhet

RDA 2.1 Länk till annan webbplats.

Beskrivningen av en seriell resurs baseras på första numret eller första delen. Om första numret saknas, använd det första tillgängliga numret eller den första tillgängliga delen (RDA 2.1.2.3 Länk till annan webbplats.).

Om numret/delen som används för beskrivningen inte är det/den första, gör en anmärkning om vilket nummer eller vilken del som använts (RDA 2.17.13.3 Länk till annan webbplats.).

För e-resurser, välj som källa (i denna ordning), a) resursens textinnehåll b) inbäddad metadata som
innehåller en titel. Om ingen av dessa källor har en titel, använd någon annan del av resursen som källa, med prioritet för källor där informationen är formellt presenterad (RDA 2.2.2.3.2) Länk till annan webbplats.

Anmärkning: Beskrivningen grundad på 2006, nummer 2

Utgivningssätt

Libris

 • Utgivningssätt
  Välj från lista: Seriell resurs

MARC21

 • 000/07: s - Seriell resurs

Instanstyp

Libris

 • Instanstyp: Elektronisk

MARC21

 • 007/00: c = Koder för fysiska egenskaper: Digitalt lagrade resurser

Titel

För allmänna anvisningar om titel se Manifestation (Instans), Titel.

Huvudtitel

RDA 2.3.2 Länk till annan webbplats.

Återge huvudtiteln från titelsidan eller annan föredragen källa så som den förekommer i källan.

Felaktigheter
Rätta uppenbara felaktigheter i huvudtiteln för en seriell resurs. Ange den felaktiga titeln som en varianttitel (RDA 2.3.1.4 Länk till annan webbplats.).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Housing starts
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Housing sarts
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning:
Titel felstavad i nummer 1 (2006):

Tidsuppgift, namn, numrering etc. som varierar från nummer till nummer eller del till del
Tidsuppgift, namn, numrering etc. som varierar från nummer till nummer eller från del till del ska uteslutas. Uppgifterna ersätts med uteslutningstecken (RDA 2.13.1.4 Länk till annan webbplats.).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Skattefrågor kring ... års bokslut

Har titel / Titel / Huvudtitel: ... annual report

Akronymer och fullständig form
Om huvudtiteln i den föredragna källan förekommer både i fullständig form och i form av en akronym eller i förkortad form, välj den fullständiga formen som huvudtitel (RDA 2.3.2.5 Länk till annan webbplats.).

Om akronymen anses viktig för identifikation eller åtkomst anges den antingen som övrig titelinformation (RDA 2.3.4 Länk till annan webbplats.), eller som varianttitel (RDA 2.3.6 Länk till annan webbplats.). ISSN Sverige följer ISSN Manual och anger akronymen som del av huvudtitel (en typ av varianttitel).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Advances in cellular and molecular otolaryngology
Har titel / Titel / Del av huvudtitel / Huvudtitel: ACMO

Separat utgivna sektioner och supplement

Om en seriell resurs utgör en separat utgiven sektion av, eller ett supplement till en annan seriell resurs och både den för samtliga sektioner/supplement gemensamma titeln och sektionens/supplementets titel anges i samma källa, ange båda titlarna.

Den gemensamma titeln anges först och därefter sektionens eller supplementets titel (RDA 2.3.1.7.2 Länk till annan webbplats.).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Acta Universitatis Carolinae
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Philologica

Har titel / Titel / Huvudtitel: Journal of polymer science
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Part A
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: General papers

Förändring i huvudtiteln

Om det sker en större förändring i huvudtiteln ska en ny beskrivning göras för den nya titeln. De två beskrivningarna är beskrivningar av relaterade verk (RDA 2.3.2.12 Länk till annan webbplats.). För anvisningar om hur man anger relationer mellan verk, se Relaterade verk.

Om det sker en mindre förändring i huvudtiteln hos en seriell resurs anges den efterföljande titeln (RDA 2.3.8 Länk till annan webbplats.) om den är viktig för identifikation eller åtkomst (RDA 2.3.8.3 Länk till annan webbplats.). För riktlinjer om vad som är en större och en mindre förändring i huvudtiteln hos en seriell resurs, se RDA 2.3.2.13 Länk till annan webbplats..

Ange den efterföljande titeln som en varianttitel. Ange tidsbegränsning under Täckning eller tillkomst.

För att kunna avgöra om en ny beskrivning och ett nytt ISSN behövs ska ISSN Sverige vid Kungliga biblioteket meddelas, se ISSN Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Hushållningssällskapets medlemsmagasin
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: för Hushållningssällskapet Östergötland och Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Har titel / Titel / Varianttitel / Huvudtitel:
HS medlemsmagasin
Har titel / Titel / Varianttitel / Täckning eller tillkomst: 2010, nr 3
Har titel / Titel / Varianttitel: Hushållningssällskapets magasin
Har titel / Titel / Varianttitel / Täckning eller tillkomst: 2011, nr 4-2012, nr 1

Librispraxis: Obligatoriskt att ange efterföljande titel för seriella resurser. Om förändringarna är många kan man dock följa alternativet i (RDA 2.3.8.3 Länk till annan webbplats.) och göra en generell anmärkning.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Mindre variationer i huvudtiteln

För monografiserier med huvudpost anges inte mindre förändringar i huvudtiteln.

Parallell huvudtitel

RDA 2.3.3 Länk till annan webbplats.

Förändring i parallell huvudtitel

Om en parallell huvudtitel läggs till eller ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del (och det är av betydelse för identifikation eller åtkomst), ange den nya parallella huvudtiteln som en varianttitel (RDA 2.3.3.5.2 Länk till annan webbplats.). Ange tidsbegränsning under Täckning eller tillkomst.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Zeitschrift für Medienpsychologie
Har titel / Titel / Varianttitel / Huvudtitel: Journal of media psychology
Har titel / Titel / Varianttitel / Täckning eller tillkomst: 19 Jarg., Heft 2 (2007)-

Om en parallell huvudtitel tas bort i ett påföljande nummer eller i en påföljande del, ange detta i en anmärkning om det är av betydelse för identifikation eller åtkomst.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Nummer efter 2001 saknar fransk parallelltitel

Övrig titelinformation

RDA 2.3.4 Länk till annan webbplats.

Förändring i övrig titelinformation

Om övrig titelinformation (undertitel) läggs till eller ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del (och det är av betydelse för identifikation eller åtkomst), ange denna som en varianttitel (RDA 2.3.4.7.2 Länk till annan webbplats.). Ange hela titeln (huvudtitel samt övrig titelinformation) som varianttitel.

Redovisa endast viktiga varierande undertitlar. Det kan vara förändringar gällande t.ex. målgrupp, ämne, inriktning och utgivare/institution. Här behöver man inte ange tidsbegränsning under Täckning eller tillkomst.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Angerman
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: organ för Ångermanlands hembygdsförbund
Har titel / Titel / Varianttitel / Huvudtitel: Angerman
Har titel / Titel / Varianttitel / Övrig titelinformation: Ångermanlands & Medelpads hembygdsförbunds tidning

Om övrig titelinformation saknas i ett påföljande nummer eller i en påföljande del, ange detta i en anmärkning om det är av betydelse för identifikation eller åtkomst (RDA 2.17.2.4 Länk till annan webbplats.).

NB-praxis: Ange inte varierande undertitel.

Nyckeltitel

RDA 2.3.9 Länk till annan webbplats.

Nyckeltitel är en unik titel för en seriell resurs med ISSN. Nyckeltitel är inte ett kärnelement men obligatoriskt enligt Librispraxis för resurser med ISSN.

Det är respektive lands ISSN-center som tilldelar resurser nyckeltitlar och i Sverige görs det av ISSN Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Kungliga biblioteket. Övriga Libriskatalogisatörer ska inte ange nyckeltitel för svenska resurser men det är bra att känna till hur de konstrueras. Större förändringar i nyckeltiteln kräver ny post och nytt ISSN.
Läs mer om hur man anger ISSN under Identifikator för manifestationen.

För att ta reda på vilken nyckeltitel som har tilldelats en seriell resurs med utländskt ISSN kan man söka i utgivningslandets nationella katalog. Man kan även själv söka fram en specifik nyckeltitel och se vilket ISSN den har i den internationella ISSN-portalen Länk till annan webbplats..

Nyckeltitel (I Libris: Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel) konstrueras med hjälp av huvudtiteln (I Libris: Har titel / Huvudtitel). Eftersom en nyckeltitel måste vara unik kräver likalydande huvudtitlar särskiljande tillägg som väljs enligt en särskild ordning av ISSN Sverige.

Libris

 • Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel
 • Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg

MARC21

 • 222 #a #b

Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Cinema
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Stockholm)

Upphovsuppgift

RDA 2.4 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift se Manifestation (Instans), Upphov.

Undantag som gäller seriella resurser

Återge en upphovsuppgift som identifierar en redaktör endast om personen är viktig för att kunna identifiera resursen, t.ex. om personen varit resursens redaktör under större delen av utgivningen (RDA 2.4.1.4 Länk till annan webbplats.).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Patrick Moore's yearbook of astronomy
Upphovsuppgift: edited by Patrick Moore and John Mason

Förändringar i upphovsuppgiften

Om en upphovsuppgift som bedöms vara viktig för identifikation eller åtkomst tillkommer eller ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del av en seriell resurs (och det inte innebär att en ny post måste göras) lägg till det nya namnet/de nya namnen i en ny Medverkan.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Allt om jobbet
Upphovsuppgift: utgiven av Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2008

Utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Vision
Utgivning / Utgivning / Sekvens av uppgifter: Nuvarande / Senaste utgivare

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: SKTF
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent:
Vision
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans

Numrering av seriella resurser

RDA 2.6 Länk till annan webbplats.

Elementet innehåller flera underelement. Kärnelement är numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret/delen i första eller enda sviten, kronologisk beteckning för första numret/delen i första eller enda sviten, numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten, kronologisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten.

Källor

Uppgift om numrering av en seriell resurs hämtas från följande källor (i denna ordning): samma källa som huvudtiteln, en annan källa inom resursen, en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats..

Libris

 • Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 362 #a
 • 500 #a

Om varken första numret eller information om första numret är tillgänglig vid katalogiseringstillfället, ska elementet uteslutas och en anmärkning ska göras om vilket nummer som använts som grund för beskrivningen.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Beskrivningen grundad på 1988, nr 3

Om sista numret eller delen i en seriell resurs saknas och man inte har någon information om numreringen, utesluts uppgiften.

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Storstad
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2001
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2005
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[2005?]
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 2001, nr 1-

Det är inte tillåtet att ange en trolig numrering följd av frågetecken, t. ex. [1987, nummer 1?]. Ungefärlig utgivningstid anges i elementet för utgivningstid.

Librispraxis: Om beskrivningen av resursen inte grundar sig på första numret men numreringen kan hämtas från en källa utanför resursen (t.ex. från webben) är Librispraxis att klamra in uppgiften.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: [1988, nr 1]-

Samma sak gäller om resursen upphör och sista numret inte finns tillgängligt. Kan numreringen hämtas från en källa utanför resursen anges uppgiften inom klammer.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 1988, nr 1-[1991, nr 2]

Första numret är tillgängligt men inte sista. Information om numreringen i sista numret har hämtats från en källa utanför resursen.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: [1988, nr 1]-[1991, nr 2]

Varken första eller sista numret är tillgängligt men information om numreringen i första och sista numret har hämtats från en källa utanför resursen.

Om det första numret eller delen saknar numrering men påföljande nummer/delar har det, kan numrering baserad på numreringen i påföljande nummer/delar läggas till inom klammer.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: [Del 1]-

Påföljande delar har numreringen: Del 2, Del 3, etc.

Ange numrering av seriella resurser

Återge tal angivna med siffror eller bokstäver enligt de generella riktlinjerna i RDA 1.8.

Librispraxis är att ersätta romerska siffror med arabiska. Övriga ord, bokstäver eller grupper av ord och/eller tecken återges som de förekommer i källan enligt RDA 1.7.

Återge interpunktion som den förekommer i källan om det inte blir otydligt, se alternativet samt undantagen i RDA 1.7.3 Länk till annan webbplats.. Observera dock undantaget i RDA 2.6.1.4 Länk till annan webbplats. som innebär att bindestreck alltid ska ersättas med snedstreck för ökad tydlighet.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 1999/2000-

I källan: 1999-2000

Rätta inte felaktigheter i numreringen utan återge den som den förekommer i källan i fält 362. Gör en anmärkning om felaktigheten.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 2017, nr 2-

Anmärkning / Anmärkning om numrering och utgivning / Benämning: 2017, nr 1 felaktigt numrerad 2017, nr 2

Det går för närvarande inte att ange Anmärkning om numrering och utgivning (fält 515) i Libris katalogisering. Använd i stället Anmärkning / Anmärkning / Benämning

Om en kronologisk beteckning omfattar tidsuppgifter som inte angivits enligt den gregorianska eller julianska kalendern (RDA 2.6.3.3 Länk till annan webbplats. och RDA 2.6.5.3 Länk till annan webbplats.), följs det valfria tillägget och motsvarande uppgifter tilläggs enligt den gregorianska eller julianska kalendern:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 5722 [2012]-

RDA säger inget om hur de olika underelementen i numreringen ska sättas samman, varken när de står tillsammans eller på olika ställen i resursen, utan ger instruktioner för varje underelement för sig.

I Libris anges samtliga underelement inom en enda egenskap: Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning.

ISBD Länk till annan webbplats. (International Standard Bibliographic Description), paragraf 3.3, ger följande instruktioner för hur de olika underelementen ska anges tillsammans:
Numerisk och/eller alfabetisk beteckning och/eller kronologisk beteckning för första numret av en seriell resurs ska följas av ett bindestreck.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 1998-

I Libris katalogisering, skriv in bindestrecket efter startåret manuellt här.

När den seriella resursen upphör anges numerisk och/eller alfabetisk beteckning och/eller kronologisk beteckning för sista numret efter bindestrecket.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 1998-1999

Om endast numerisk och/eller alfabetisk och/eller kronologisk beteckning för sista numret av en seriell resurs anges ska denna föregås av ett bindestreck.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: -1999, nr 1

Om ett nummer av en seriell resurs identifieras med både numerisk och/eller alfabetisk och kronologisk beteckning anges den kronologiska beteckningen inom parentes efter den numeriska och/eller alfabetiska beteckningen.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: No. 1 (Jan. 1971)-

Om numret bara avser en del av den kronologiska perioden utan att denna specificeras, och varje årgång börjar med nummer ett eller motsvarande, anges den numerisk och/eller alfabetiska beteckningen efter den kronologiska beteckningen.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 1999, nr 1-

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Årg. 1 (1988), nr 1-

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Årgång 1 (april 1999), nummer 1-

Om den numeriska och/eller alfabetiska beteckningen består av flera nivåer ska dessa anges i hierarkisk ordning.

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Vol. 1, nr 1-

Om en seriell resurs påbörjar en ny nummersvit utan att förändra huvudtiteln anges beteckningen på det första och sista numret av varje svit. I egenskapen Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser ska en ny nummersvit föregås av mellanslag, semikolon, mellanslag:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Volume 1, number 1-volume 10, number 12 ; No. 1-no. 3

NB-praxis: Numrering anges endast för första och sista numret av en seriell resurs:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Volume 1, number 1-no. 3

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Utgivningstid

Hämta uppgift om utgivningstid från första och/eller sista numret eller delen av en seriell resurs i följande källor (i denna ordning): samma källa som huvudtiteln, en annan källa inom resursen, en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats.. Följ riktlinjerna i dokumenten Tal (siffror och bokstäver) - RDA 1.8 och Tidsangivelser - RDA 1.9. För seriella resurser följs även RDA 2.8.6.5 Länk till annan webbplats..

Startår

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Startår
  Startår får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.
  Bindestreck efter startår skapas automatiskt i marcexporten när man anger Startår. Skriv inte in bindestrecket.

MARC21

 • 008/7-10
 • 264_/1 #c
 • Om slutår inte anges, sätts utgivningsstatus (008/06) automatiskt till "c = Utgivning pågår".

Slutår

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Slutår
  Slutår får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.
  Kommentar: I Libris katalogisering skapas bindestreck före slutår automatiskt i marcexporten när man anger Slutår. Skriv inte in bindestrecket.

MARC21

 • 008/11-14
 • 264_/1 #c
 • Om slutår anges, sätts utgivningsstatus (008/06) automatiskt till "d = Utgivning avslutad".

Datum

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Datum
  Datum får innehålla text och interpunktionstecken.
  För att ange utgivningsdatum med fler än fyra positioner, till exempel klamrade årtal, skriv in det här. För att ange år utan klamrar eller andra tecken, använd endast Startår och Slutår.

MARC21

 • 264_/1 #c

Vid pågående utgivning ska den seriella resursens startår anges:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Kommentar:
I Libris katalogisering skapas bindestreck efter startår automatiskt i marcexporten när man anger Startår. Skriv inte in bindestrecket.

När utgivningen upphör ska slutår anges:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007
Kommentar:
I Libris katalogisering skapas bindestreck automatiskt i marcexporten när man anger Startår och Slutår. Skriv inte in bindestreck.

Om den seriella resursen upphör och startår är helt okänt, ange slutår föregånget av bindestreck:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: uuuu
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
-2007
Kommentar: I detta fall måste man i Libris katalogisering skriva in bindestrecket under Datum.

Om en seriell resurs upphör inom ett år, anges båda årtal:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2007
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 2007

Uppgift om utgivningstid saknas

Om uppgift om utgivningstid saknas, lägg till utgivningstid enligt instruktionerna i RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats..

 • Om första numret/delen och/eller sista numret/delen inte är tillgängligt vid katalogiseringstillfället men uppgift om utgivningstid kan hämtas från en källa utanför resursen, lägg till utgivningstiden. Uppgiften ska klamras.
 • Om första numret/delen och/eller sista numret/delen saknar uppgift om utgivningstid men distributionstid, tillverkningstid, copyrightår eller kronologisk beteckning finns i resursen, lägg till en utgivningstid baserad på någon/några av dessa uppgifter. Uppgiften ska klamras.
 • Om första numret/delen och/eller sista numret/delen saknar uppgift om utgivningstid, distributionstid, tillverkningstid, copyrightår eller kronologisk beteckning men uppgift om utgivningstid kan hämtas från en källa utanför resursen, lägg till en utgivningstid. Uppgiften ska klamras.
 • Om utgivningstiden för en seriell resurs är okänd och ingen ungefärlig utgivningstid kan anges, ska ingen utgivningstid alls anges. Ange inte [Utgivningstid okänd].

Startåret är känt:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1988]-

Det är känt att resursen upphörde 2007:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
1988-[2007]

Utgivningstiden är känd:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1988]-[2007]

Det är känt att startåret är ett av två på varandra följande år:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 198u
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1988 eller 1989]-

Det är troligt att startåret faller inom ett visst tidsintervall:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 19uu
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[mellan 1999 och 2001?]-

Troligt startår:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1999
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1999?]-

Tidigast möjliga startår är känt:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 199u
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[ej före 1997]-

Senast möjliga startår är känt:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 199u
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[ej efter 1997]-

Förändringar i utgivningsuppgifter

Librispraxis är att inte redovisa växlande utgivningsort (RDA 2.8.1.5.2 Länk till annan webbplats.). Däremot ska förändringar i utgivaruppgifter redovisas som inte enbart består i hur utgivarnamnet presenteras. Librispraxis är att ange första och nuvarande utgivare men inte mellanliggande utgivare.

Librispraxis är att ange relationen mellan manifestationen och en institution som är utgivare, se Relationer till agenter. Om en institution som är utgivare ändras eller tillkommer i ett påföljande nummer eller en påföljande del av en seriell resurs, lägg till den nya institutionen i Medverkan ochh funktion.

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i Instans.

Utgivning:

Primär utgivning:
/ Land:
Sverige
/ Plats / Plats / Benämning:
Lund
/ Agent / Agent / Benämning: Lundaförlaget
/ Startår: 1998

Utgivning:
/ Plats / Plats / Benämning: Göteborg
/ Agent / Agent / Benämning: Göteborgsförlaget
/ Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare

Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare i Libris motsvaras av förstaindikator 3 i MARC21:

264 - /- #a Lund : #b Lundaförlaget, #c 1998-
264 3/1 #a Göteborg : #b Göteborgsförlaget

Nuvarande/Senaste utgivningsuppgift innehåller två utgivare och två utgivningsorter.

Utgivning:

Primär utgivning:
/ Land:
Sverige
/ Plats / Plats / Benämning:
Lund
/ Agent / Agent / Benämning: Lundaförlaget
/ Startår: 1998

Utgivning:
/ Har del:

 • / Utgivning:
  / Plats / Plats / Benämning: Göteborg
  / Agent / Agent / Benämning: Göteborgsförlaget
 • / Utgivning:
  / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
  / Agent / Agent / Benämning: Stockholmsförlaget

/ Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare

Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare i Libris motsvaras av förstaindikator 3 i MARC21:

264 - /- #a Lund : #b Lundaförlaget, #c 1998-
264 3/1 #a Göteborg : #b Göteborgsförlaget ; #a Stockholm : #b Stockholmsförlaget

Om posten från början innehåller utgivaruppgifter angivna under Utgivning, behålls dessa men ny utgivarinformation anges i ett nytt avsnitt Utgivning. I Libris katalogisering anges förändringarna genom att Utgivning upprepas och att Sekvens av uppgifter anges. 

Utgivning:

Utgivning:
/ Plats / Plats / Benämning:
Stockholm
/ Land: Sverige
/ Agent / Agent / Benämning:
Scandecor trading
/ Startår: 1998

Utgivning:
/
Plats / Plats / Benämning: Stockholm
/ Agent / Agent / Benämning: Rosenudde
/ Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare

Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare i Libris motsvaras av förstaindikator 3 i MARC21:

260 - /- #a Stockholm : #b Scandecor trading, #c 1998-
264 3/1 #a Stockholm : #b Rosenudde

Frekvens

RDA 2.14 Länk till annan webbplats.

Frekvens är inte ett kärnelement. Uppgiften kan hämtas från valfri källa.

Libris

 • Frekvens
  Länka till entitet och välj ur listan.

  Om ingen uppgift om frekvens är känd, ange inte Frekvens alls. "u (= okänd frekvens)" skapas automatiskt i marcexporten.

MARC21

 • 008/18
 • 008/19 Regelbundenhet - "Inget försök att koda" skapas automatiskt vid marcexport.

NB-praxis: Frekvens anges enbart med länkade entiteter.

Alfabet/skriftart

Libris

 • Alfabet/skriftart
  Länka till entitet och välj ur listan.

MARC21

 • 008/33

Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö) - (Kod: b - Extended roman)

Identifikator för manifestationen

RDA 2.15 Länk till annan webbplats.

Identifikator för manifestationen är ett kärnelement. En identifikator är en teckensträng som är knuten till manifestationen, till exempel ISSN. Uppgift om identifikator kan hämtas från valfri källa.

För allmänna anvisningar om identifikatorer se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

ISSN (Internationellt standardserienummer)

ISSN är ett internationellt standardnummer för seriella och integrerande resurser. Resurser utgivna av svenska utgivare tilldelas ISSN av ISSN Sverige Länk till annan webbplats. på Kungliga biblioteket.

Ett ISSN-nummer är alltid knutet till en nyckeltitel som är unik, se ovan under Nyckeltitel.

ISSN anges under Identifikator / ISSN / Värde. Ange bindestreck enligt modellen 1122-3344.

Libris

 • Identifikator / ISSN / Värde: Korrekt ISSN

MARC21

 • 022 0/_ #a Korrekt ISSN

Vid behov används även följande egenskaper:

Libris

 • Identifikator / ISSN / Felaktigt ISSN

MARC21

 • 022 0/_ #y

Om ISSN för e-resursen står i den tryckta manifestationen (eller tvärtom) lägger man detta nummer i egenskapen Felaktigt ISSN i posten för den tryckta manifestationen.

Observera att båda ISSN anges inom samma Identifikator (upprepa inte Identifikator).

Anmärkningar om manifestationen

RDA 2.17 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen se Manifestation (Instans), Anmärkning om manifestationen.

Anmärkning om titel

Resurs som saknar titel

Om resursen saknar titel men titeln kan hämtas från en källa utanför resursen, ange titeln inom klammer. Gör en anmärkning om varifrån titeln hämtats (RDA 2.3.2.10 Länk till annan webbplats. och RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats.)

Konstruerad titel

Om det inte går att fastställa en huvudtitel, konstruera en huvudtitel på svenska enligt anvisningarna i RDA 2.3.2.10 Länk till annan webbplats.. Ange en konstruerad titel inom klammer. Gör en anmärkning om att titeln är konstruerad (RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats.).

Medietyp

Libris

 • Medietyp: Dator
  Länka till entiteten: dator, computer (Kod: c)


MARC21

 • 337 #a computer #b c #2 rdamedia

Bärartyp

Libris

 • Bärartyp
  För en onlineresurs, länka till: onlineresurs (Kod: cr)

  För en CD-ROM, DVD-ROM eller Blu-ray Disc - länka till: datorskiva, computer disc (kod: cd)
  För ett USB-minne eller minneskort - länka till: datorminnesmodul, computer chip cartridge, cb (kod: cb)


MARC21
För en onlineresurs:

 • 338 #a online resource #b cr #2 rdacarrier

  Från och med Libris version 1.24 skapas dessutom automatiskt koderna:
  007/00: "c" (= digitalt lagrade resurser)
  007/01 (= särskild bärarbeteckning): "r" (= fjärranslutning)
  008/23 (= form för manifestationen): "o" (= onlineutgåva)
  när du länkar till onlineresurs (Kod: cr)

För CD-ROM, DVD-ROM, Blue-ray Disc:

 • 338 #a computer disc #b cd #2 rdacarrier

 • 007/00: c
 • 008/23: o

För USB-minne, minneskort:

 • 338 #a computer chip cartridge #b cb #2 rdacarrier
 • 007/00: c
 • 008/23: o

URL - Webbadress

För en seriell onlineresurs, ange webbadressen under Tillhörande media.

Libris

För att ange URL till en e-resurs:

 • om beskrivningen gäller en e-resurs, använd Tillhörande media. Detta är den rekommenderade metoden.
 • om beskrivningen gäller en tryckt resurs, använd Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden.

Använd egenskapen Elektronisk adress endast när ingen uppgift finns om vilken version länken går till (används normalt inte).

Tillhörande media

Ange här en URL till den beskrivna e-resursen eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga resurser: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Libris

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning

  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media under Instans för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange gärna en Creative Commons-licens genom att länka till en sådan entitet under Villkor för användning och åtkomst.

  Det går också att ange "Fritt tillgänglig" genom att länka till den entiteten under Villkor för användning och åtkomst (856 #z).
  Vid behov, lägg till egenskapen Utgivare under Villkor för åtkomst och användning och länka till en agent (856 #z). Om du länkar till entiteter under båda dessa egenskaper kommer denna kombinerade fras att skapas automatiskt i 856 #z:
  "Fritt tillgänglig via [den länkade utgivaren]"
  För agenter som har flerledade namn fungerar inte denna metod. Använd då i stället Offentlig anmärkning för att skriva in en fras.

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst: Fritt tillgänglig - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://www.ssmf.se/aktuellt/forskning-for-livet/

 

MARC21:
856 4/0#u https://www.ssmf.se/aktuellt/forskning-for-livet/ #z Fritt tillgänglig

Tillhörande media för en avtalsbunden e-resurs

Bestånd

Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ct ...

 

MARC21:
856 4/0#u http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ct ... #z Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet

Behandling vid titeländring

Libris

 • Behandling vid titeländring
  Länka till: Titeländring ger upphov till ny post


MARC21

 • 008/34: 0 - Titeländring ger upphov till ny post

Annat bärarformat

Vid parallellutgivning görs två poster i LIBRIS, en för den tryckta och en för den elektroniska utgåvan. Man länkar utgåvorna till varandra med Annat bärarformat.

Libris:

 • Annat bärarformat

  Lägg till Annat bärarformat. Sök upp och länka till instansen med det andra bärarformatet:
  - klicka på plustecknet vid Annat bärarformat (Lägg till instans)
  - i sidorutan under Lägg till entitet/Instans, skriv in id eller annat sökbegrepp
  - välj instansen genom att klicka på plustecknet vid instansen eller på instansens titel

  För digitaliseringar gäller annan instruktion, se egenskapen Reproduktion av, på sidan Digitala reproduktioner.

MARC21:

 • 776 #t #x #z #w

  Om instansen som länken går till är en monografi som har identifikator (ISBN), skapas i marcexporten:
  776 #t (Titel), #z (ISBN) samt 776 #w (Kontrollnummer).
  Om instansen som länken går till är en seriell resurs som har identifikator (ISSN), skapas i marcexporten:
  776 #t (Titel), #x (ISSN) samt 776 #w (Kontrollnummer).
  I Libris webbsök ger detta en länk i högermenyn under rubriken Sök vidare / Andra versioner.

  Kontrollnummer, motsvarande delfält w, kan läggas till genom länkning men inte när du skapar lokal entitet under Annat bärarformat.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET